2. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 04.02.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 04.02.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo
Zapisnik:

Zapisnik_2.seja OS_4.2.2019
Video posnetki:
https://www.brezice.si/videoposnetki/2019/

 

2. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 4.2.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Obvestilo o poklicnem opravljanju funkcije.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

3. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

4. Določitev dnevnega reda.

5. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o imenovanju predsednikov, namestnikov predsednikov in članov stalnih delovnih teles
občinskega sveta in sicer:

1) Statutarno-pravne komisije,
2) Komisije za vloge in pritožbe,
3) Odbora za družbene dejavnosti,
4) Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje,
5) Odbora za gospodarstvo,
6) Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,
7) Odbora za urbanizem,
8) Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Sklep spremembi Sklepa o financiranju političnih strank v Občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje«.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: Martina Živič, v svojem imenu, v imenu krajanov in krajank KS Globoko, ter ostalih občanov in občank postavljam vprašanja, ki se nanašajo na GOSO (gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja):
- Kaj je občina Brežice že naredila na področju koriščenja javnih sredstev iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij do leta 2020?
- Kdaj se bo pristopilo k koriščenju kohezijskih sredstev iz tega naslova?
- Kakšno vlogo ima Regionalna razvojna agencija Posavje pri pripravi razpisov?
- Ali je na občini Brežice že določena strokovna oseba, ki se ukvarja s to tematiko?
- Kdaj lahko pričakujemo začetek priprave dokumentacije in gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja v Krajevni skupnosti Globoko in ostalih predelih označenih z belo liso?
Na spletni strani Ministrstva za javno upravo je obljavljena strategija pod naslovom
DIGITALNA SLOVENIJA 2020 (http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/digitalna_slovenija_2020/.)
Iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 izhaja pobuda, da naj bi se do leta 2020 vsem gospodinjstvom v državi zagotovil visokohitrostni dostop do interneta. Ob upoštevanju redke in razpršene poseljenosti podeželskih področij, omejitev razpoložljivih tehnologij in z njimi povezanih stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture to pomeni 96 % gospodinjstvom zagotoviti vsaj 100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s.
Ta dokument naj bi bil podlaga za usmerjanje finančnih sredstev kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (ESRR in EKSRP) in drugih javnih sredstev na tem področju. Na podeželju je razpoložljivost širokopasovne infrastrukture nesprejemljivo slaba, hkrati pa zasebni investitorji nimajo tržnega interesa za samostojna vlaganja. Zaradi redke in razpršene poseljenosti je gradnja draga in ni možno oblikovati vzdržnih zasebnih poslovnih investicijskih modelov. Za gradnjo širokopasovne infrastrukture na belih lisah je tako treba zagotoviti javna sredstva.
V interesu razvoja digitalne družbe in izkoriščanja priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije in internet za doseganje trajnih gospodarskih in družbenih koristi, kot so med drugim razvoj digitalnega gospodarstva, večja konkurenčnost, nova kakovostna delovna mesta ter enakomeren razvoj podeželja in urbanih območij.

Zavedati se moramo, daje Slovenija enakopravna, socialna in demokratična država. Ustavne pravice in dolžnosti veljajo za vse državljane in državljanke. Vsi imamo glede na to enake pravice do čistega okolja, koriščenja javnih dobrin, pitne vode, javnega reda in mira ter nenazadnje tudi možnost dostopa do informacij/komunikacije. Z globalizacijo smo postali ena velika vas, ne glede na to ali živimo v Ljubljani, Piranu, Brežicah, Globokem, Bojsnem, Kapelah ali Dobovi. Zavedati sem moramo, da se je način poslovanja podjetij, obrtnikov in kmetov spremenil. Hitra informacija in dostop do komunikacijskih kanalov (interneta, telefonije, raznih podpornih aplikacij) omogoča konkurenčnost in nemoteno poslovanje. Danes v glavnem poteka komunikacija preko elektronske pošte. Elektronsko poslovanje je skoraj že izrinilo papirnato poslovanje. Hiter prenos podatkov je pomemben za trgovine, gostinske lokale, pošto. Šole pri izvajanju svojih programov uporabljajo internetno povezavo in interaktivno komunikacijo. Tudi učenci, dijaki in študenti v današnji dobi ne morejo brez interneta (naloge, projekti, učno gradivo, digitalno izobraževanje). Enako se je zaposlenim delavcem, upokojencem in ostalim spremenil način življenja. Ogromno zaposlenih/samozaposlenih dela že od doma, oz. se v popoldanskih in večernih urah doma pripravlja na službo in pri tem uporablja aplikacije, ki za zagon potrebujejo močnejši prenos podatkov. Poslovanje v društvih se že preusmerja na elektronsko poslovanje. Upokojenci in mladi z uporabo socialnih omrežij in aplikacij komunicirajo med sabo. Ne smemo pozabiti na invalide, bolne in ostarele, ki si s spremljanjem digitalnih kanalov krajšajo turobne dneve. Spremljanje televizijskega programa je moteče. Nemogoče pa je spremljanje TV sporeda preko HD. Nenazadnje se moramo zavedati, da bi bili z razvito širokopasovno infrastrukturo zanimivi za investitorje in vlagatelje.

To so problemi in težave s katerimi se srečujemo krajani in krajanke KS Globoko ter ostali občani in občanke na tako imenovanih belih lisah. V Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je prikazan geografski pregled obstoječe infrastrukture. Iz dokumenta je razvidno, da je pretežni del občine Brežice označen kot območje \'\'BREZ OPTIKE\'. Gre torej za območja, na katerih bi se po Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij do leta 2020 lahko investirala javna sredstva. Pripraviti je potrebno le projekt. - Martina Živič (SD) 04.03.2019
Odgovor: Občina redno spremlja aktivnosti, ki se odvijajo na tem področju, podaja pobude operaterjem, predvsem na Telekom, da v svoje plane vključijo tudi nepokrita območja po občini Brežice. Pred vsako izgradnjo se obvesti Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki javno objavlja posege in tako poziva operaterje k istočasni gradnji.
Skladno z navedenim dokumentom »Načrta razvoja širokopasovnih omrežij do leta 2020« objavljenim v letu 2016 in dodatkom k Načrtu iz februarja 2018, ugotavljamo, da je MJU zaključila poziv investitorjem, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, da so podali tržni interes do 11. februarja 2019. Območja, ki bodo iz tega naslova pokrita še niso znana. Predvidevamo pa, da bodo v kratkem (do maja 2019) na strani MJU objavljena gospodinjstva, ki bodo določena kot bele lise in bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.
V letu 2018 sta bila objavljena dva razpisa GOŠO 3 in GOŠO 3A, ki sta bila namenjena operaterjem, vendar MJU zaradi napak v razpisih ni izbrala izvajalca. Razpis naj bi se dopolnil in ponovno objavil v tem letu. Pričakovati je, da bo razpis ponovno namenjen operaterjem, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij (po določilih zakonodaje) in ne občinam. Vsekakor pa se bo Občina vključila, če bo le mogoče.
V letu 2016 je Občina za namen črpanja sredstev naročila izdelavo Načrta razvoja širokopasovnih omrežij v občini Brežice, katerega nameravamo po objavi tržnega interesa s strani operaterjev in po določitvi območja belih lis, na straneh MJU, obnoviti in predstaviti Občinskemu svetu, predvidoma pred poletjem.

Iz naslova koriščenja kohezijskih sredstev gradnje širokopasovnih povezav Občina ne more črpati sredstev, ker so namenjena samo podjetjem, ki so registrirana kot operaterji elektronskih komunikacij. V primeru, da bodo sredstva namenjena Občinam se bomo aktivno vključili.

Občina ne more koristiti sredstev in zato tudi RRA nima posebne vloge v teh projektih.

Na Občini spremljanje izvaja OKIGJS, zanj Mateja Hotko.

V letu 2018 je MJU pozivalo operaterje, ki izkazujejo tržni interes za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij ter z njimi podpisala pogodbo s katero so se operaterji zavezali, da bodo v roku treh let od podpisa pogodbe omrežje zgradili. Območja kjer so operaterji izkazali interes niso javno dostopna, tako, da Občina nima vpogleda katera gospodinjstva bodo pokrita.
Izvajamo spremljanje glede na podane vloge za izdajo mnenj, soglasij, iz katere projektne dokumentacije so razvidna območja predvidenega posega, in sicer:
 je bilo podjetju Telekom Slovenije, d.d., izdano soglasje za poseg v cestno telo v letu 2019 za območje Čatež (GPON Grič), Obrežje, Nova vas, Dobova (Mihalovec) ter v letu 2018 za območja Krška vas – Boršt, Sela pri Dobovi, Lenartova pot, Velika Dolina, Globoko (ob državni cesti smer Mali Obrež – kjer je izvedba pločnika), Nova vas, Pišece, Kocbekova in Samova ulica v Brežicah, Čatež, Črnc, nad Vrbino.
 so bili v letu 2019 izpisani projektni pogoji podjetju RUNE-SI d.o.o., za pokritost območja katastrskih občin: k.o. Drenovec, Brezovica, Bizeljsko, Podgorje, Pavlova vas, Arnovo selo, Dednja vas, Pišece, Vitna vas, Stara vas, Župelevec, Bojsno, Globoko, Mali vrh, Dečno selo, Artiče, Šentlenart, Sela, Slogansko, Vrhje, Jereslavec, Kapele, Podvinje, Gabrje, Veliki Obrež, Loče, Mihalovec, Spodnja Pohanca ter po drugem IZP projektu za območja k.o. Cerklje, Krška vas, Bušeča vas, Čatež, Mostec, Cerina, Nova vas, Stojanski vrh, Brežice, Trnje, Sela in Globočice.
 prav tako so bili izdani projektni pogoji podjetju Telekom Slovenije za rekonstrukcijo TK kabelske kanalizacije na območju FL Cerklje - GPON Župeča vas na območju FL Brežice- GPON Trnje.
Podjetje RUNE-SI d.o.o. nam je posredovalo naslove gospodinjstev, za katere so izkazali tržni interes pri MJU, da jih bodo na območju občine Brežice pokrili. Teh gospodinjstev je 3.702 na 2.861 naslovih. Operater se je zavezal, da bo tem gospodinjstvom zagotovil priključek v roku 3 let od podpisa pogodbe z MJU. Natančne podatke o gospodinjstvih pripenjamo na spletni strani Občine Brežice (pod zavihkom Občinski svet) v Excelovi tabeli.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalkaIzpraševalec: Matija Kolarič (SD)

Vprašanje/pobuda: Glede na to, da smo danes tako radodarno dodelili denar sebi, predlagam, da občina pristopi k ureditvi vseh javnih otroških igrišč na območju občine Brežice. Ni potrebno zamenjati igrišč, ampak jih samo obnoviti, ker so nekatera zelo dotrajana. Predvidevam, da bo 150.000 EUR, kolikor smo jih dali sebi, dovolj. - Matija Kolarič (SD) 04.03.2019
Odgovor:
Vsako leto se redno vzdržujejo in tudi delno obnovijo igrala na otroških igriščih skladno z razpoložljivimi sredstvi v proračunu. Tudi v letu 2019 bomo obnovili igrala, ki so v najslabšem stanju.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Aleksander Gajski (SDS)

Vprašanje/pobuda: a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do te problematike in do navedb iz 45. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki, ki govori o etapah izvedbe prostorskih ureditev. V točki (1) tega člena je med ostalim navedena deviacija ceste Drnovo-Črešnjice, v točki (6) pa dve podetapi izvedbe povezovalne cesta Drnovo–Črešnjice. Realizacija teh navedb bi znatno razbremenila prometnico skozi samo vas in tako rešila težave s katerimi se soočajo prebivalci Črešnjic. Postavlja se vprašanje kdaj lahko pričakujemo dokončno ureditev prometnice, izgradnjo prepotrebnega avtobusnega postajališča in pločnika?
b. Na seji 05. 10. 2015 sem izpostavil vprašanje glede močno poškodovanega odseka javne poti JP 524202 med izvozom iz območja Gaj in vse do priključka javne poti na regionalno cesto R2 419/1206. Poškodbe so nastale med deli v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture. Kdaj lahko pričakujemo vzpostavitev stanja pred pričetkom gradbenih del?
c. Naprej bi bilo zanimivo slišati načrte v zvezi z območjem Gaj. V avgustu bo potekla pogodba o brezplačni uporabi nepremičnine med MORS-om in Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005
d. In ko govorimo o sodelovanju z MORS-om ne morem mimo tematike sofinanciranja. Prosim, da občinske službe pripravijo poročilo oz. pregled sofinanciranj iz strani MORS-a (npr. od leta 2006 naprej) s poudarkom na zadnjih 4 letih. Zanima me, kakšno nadomestilo prejemamo za to, da imamo v naši občini umeščen objekt vojaškega letališča in koliko teh sredstev je bilo porabljenih za projekte na desnem bregu reke Save.
e. Že te štiri točke so po mojem zadosten razlog, da po daljšem času povabimo predstavnike MORS-a na eno izmed sej občinskega sveta. A sem prepričan, da se bo našlo še marsikatera tema, ki je nisem omenil, a bi se o njej veljalo pogovoriti s predstavniki MORS-a. - Aleksander Gajski (SDS) 04.03.2019
Odgovor:
Na zadnjem sestanku predstavnikov Občine Brežice s predstavniki MORS in ministrom za obrambo Karlom Erjavcem 12.2.2019, smo pridobili informacije, da MORS nadaljuje aktivnosti za izgradnjo naslednje podetape obvoznice od že zgrajenega dela obvoznice na severu naselja Črešnjice do priključka le te na lokalno cestno omrežje južno od naselja Črešnjice. Prav tako je bilo na istem sestanku dogovorjeno, in se pričakuje podpis dogovora Občina – MORS v začetku aprila, da se v letih 2019 in 2020 sofinancirata projekta izgradnja križišča z avtobusnimi postajališči v naselju Črešnjice ter obnova lesenega mostu v naselju Cerklje.

Pridobljene so bile tudi informacije o poteku vojaških vaj in seznanjeni lastniki tangiranih zemljišč, predsedniki krajevnih skupnosti ter vsa zainteresirana javnost.

Prilagamo seznam sredstev sofinanciranja v lokalno infrastrukturo od leta 2007 do 2018.

Seznam investicij, sofinanciranih iz MORS sredstev :

Leto 2007:
1. Urejanje preskrbe s požarno vodo Gazice - vodovod Gazice
2. Asflatiranje makadamske poti, ki vodi do stranskega vhoda v vojašnico
Leto 2008:
1. Urejanje druge faze vodovoda Gazice
2. Vodovodni sistem v KS Cerklje ob Krki
3. Obnova infrastrukturnega objekta na LC 024050 - most Cerklje
4. Obnova cestne infrastrukture JP 524111, JP 524112 in JP 524113 (Gazice vas) in nekategorizirana cesta Hrastje
5. Obnova cestne infrastrukture – pločnik na LC 024031 (Krška vas)

Leto 2009:
1. Urejanje kanalizacije in čistilne naprave (ČN) Krška vas
2. Obnova infrastrukturnega objekta na Borštu na cesti LC 024022 - most
3. Obnova cestne infrastrukture – JP 524113 (Gazice vas)
4. Ureditev cestne infrastrukture – križišča in pločnika (Krška vas in Velike Malence)
5. Ureditev dokumentacije za rekonstrukcijo dela ceste R2-419 (Krška vas)
6. Ureditev cestne infrastrukture – avtobusnega postajališča na križišču Cerklje - vhod letališča
7. Priprava načrta ureditve nadomestne lokacije za Zasap

Leto 2010:
1. Obnova cestne infrastrukture – JP 524281 (Črešnjice- Jelšina)
2. Ureditev cestne infrastrukture – križišča in pločnika (Krška vas in Velike Malence)
3. Priprava načrta ureditve nadomestne lokacije za Zasap 2. del (1.-3.faza)
4. Ureditev cestne infrastrukture - modernizacija ceste v Cerkljah ob Krki (vhod v vojašnico)
5. Ureditev dokumentacije za avtobusni postajališči na Borštu
6. Ureditev cestne infrastrukture – izgradnja pločnika z odvodnjavanjem meteornih voda na LC024031 v Krški vasi (1. faza)
7. Ureditev cestne infrastrukture - modernizacija cest v KS Skopice
8. Ureditev komunalne infrastrukture – vodovod Cerklje (G. in D. Pirošica, Brvi, Izvir, Vrh. vas, Buš. vas)
9. Ureditev cestne infrastrukture – obnova na LC024691 (Krška vas – Boršt)

Leto 2011:
1. Ureditev cestne infrastrukture – pločnika (Krška vas - Velike Malence)
2. Ureditev cestne infrastrukture – križišča v Krški vasi in pločnika v smeri Skopic
3. Ureditev nekategorizirane poti, izgradnja vodovoda in elektrike od Letalskega centra Cerklje ob Krki do LC024021
4. Ureditev komunalne infrastrukture – vodovod Cerklje (G. in D.Pirošica, Brvi, Izvir, Vrh.vas, Buš.vas) 2.faza
5. Ureditev cestne infrastrukture – kolesarska steza in pločnik Čatež – Krška vas na R2-419/1206 (na odseku od mostu čez Savo pri Brežicah – Krška vas v dolžini 2,3km) - dokumentacija

Leto 2012:
1. Ureditev komunalne infrastrukture - vodovod Cerklje -3.faza
2. Obnova LC 024691 Krška vas- Boršt, Račja vas- Župeča vas

Leta 2013 - 2018:
1. lastninska pravica za nepremičnine v industrijski coni slovenska vas
1. skupina : Hala z nadstrešnicama (ident.štev. : 851, 852, 853)
2. zemljišča parc.štev. 2069/1, 2071, 2072, 2069/3 (1/2) k.o. Nova vas
3. objekti : ident.štev. 851, 852, 853, 847
2. skupina : Hala (ident.štev. 844) in HIŠI (ident.ptev. 846 in 845)
4. zemljišča : 2069/2, 2076, 2077, 2078 k.o. Nova vas
5. objekti : ident.štev. 844, 846 in 845
3. skupina : Hala (ident.štev. 297)
6. zemljišča : 2069/4, 2068, 2069/3 (1/2) k.o. Nova vas
7. objekti : ident.štev. 297

MORS sofinanciranje

2007 71.899,48 €
2008 467.484,40 €
2009 277.036,62 €
2010 399.967,95 €
2011 339.908,14 €
2012 200.245,42 €
2013 0,00 €
2014 0,00 €
2015 0,00 €
2016 0,00 €
2017 0,00 €
2018 0,00 €
1.756.542,01 €

Dodatno pridobljene nepremičnine po sklenjenem Dogovoru Občina - MORS (2007): stanovanja, funkcionalno zemljišče ob domu JLA, poti v tehnično remontnem zavodu Bregana po pogodbi o brezplačni odsvojitvi z dne 23.7.2008, oznaka MORS 351-3280/2007-20 - po dogovoru Občina- MORS in ni del sofinanciranja (761.633,75 €).

Pripravila: Alenka Laznik Vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. Pobuda po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove; V poletnih mesecih 2018, seje v centru Dobove pripetila že 2. prometna nesreča, kjer je bil zaradi zelo neprimerne hitrosti voznika osebnega avtomobila, težko poškodovan 6 letni deček in to celo na prehodu za pešce. Rešitev o umiritvi prometa krajani Dobove prepuščamo stroki, ki naj sama določi primemo rešitev po umiritvi prometa. Poudarjam, da je skrajni čas po dodatni umiritvi prometa skozi center Dobove, ker tabli »VI VOZITE PREHITRO«, absolutno ne zadoščata. Glede na to, da gre za državno cesto, dajem pobudo po posredovanju problematike pristojnim na državnem nivoju.

2. Pobuda za sanacijo precej razpokane asfaltne površine cestišča v kraju Bukošek, smer od gostilne Rezelj proti Dobravi, prvi odcep levo, ki poteka vzporedno z glavno državno cesto; Problematika razpokane asfaltne površine v dolžini 550 m pod točko 2 omenjenega odcepa, ki poteka ob zasebnih stanovanjskih stavbah od št. 15-19 v kraju Bukošek, obstaja že nekaj časa. Cestišče je precej razpokano, v določenih predelih celo poraščeno s travo. Ob upoštevanju zimskih razmer se bo stanje le še poslabšalo, kar bi pomenilo le višje stroške sanacije. Daiem pobudo po sanaciji razpokane asfaltne površine, cestnega odseka v Bukošku. smer od gostilne Rezeli proti Dobravi, prvi odsek levo, vzdolž celotne cestne trase ob stanovanjskih stavbah št. 15 -19. v dolžini 550 m. do priključka ceste, ki poteka od glavne državne ceste v smeri proti notranjosti kraia Bukošek.

3. Pobuda po spremembi Zakonodaje, ki bi mladim učiteljem začetnikom omogočila opravljanje strokovnega izpita; Pred leti je bilo ukinjeno volontersko pripravništvo, kar učiteljem začetnikom onemogoča, da bi sploh bili konkurenčni na trgu dela. Za prijavo na strokovni izpit je potrebnih 820 ur, kar je zelo težko doseči, ker nobena šola brez strokovnega izpita ne zaposluje, razen v primeru, če ni nobenega ustreznega kandidata. Ob slednjem so učitelji začetniki nemočni, prepuščeni sami sebi, saj lahko računajo le na srečo. Država bi po končanem magistrskem študiju morala poskrbeti za mlade učitelje in jim omogočiti pot do strokovnega izpita. Ni težava v samem strokovnem izpitu, ta seveda mora biti opravljen, težava je, da učitelji zelo težko naberejo določeno število ur, saj brez strokovnega izpita šole ne zaposluje niti za nadomeščanje. Prosim če pristojnim institucijam v državi posredujemo pobudo po spremembi Zakonodaje, ki bi mladim učiteljem začetnikom omogočila opravljanje strokovnega izpita, ki si ga z vsemi kompetencami in končanim študijem še kako zaslužijo.

- Tatjana Močan (SDS) 04.03.2019
Odgovor:
1. Žal nam je za vsako nesrečo, ki se zgodi in trudimo se, da se kritična mesta na cestah odpravljajo kolikor je le možno. Dostikrat pa prometne nesreče niso posledica neprimernih razmer na cesti, ampak drugih neprimernih okoliščin ali nespoštovanja raznih predpisov, prilagajanja razmeram, itd.

Iz podatkov spletne aplikacije AVP za prometne nesreče je razvidno, da se je omenjena nesreča zgodila 21.6.2018, v njej sta bila udeležena 84 letni voznik osebnega vozila (negativen na vseh testih) in 5 letni otrok kolesar, ki je bil žal huje poškodovan. Vzrok nesreče je neupoštevanje pravila o prednosti (in ne prevelika hitrost), povzročitelj pa priletni voznik. Domačini so v času nesreče povedali tudi, da naj bi otrok pri 5ih letih kolesaril sam, brez spremstva in logično je sklepati, da ni imel opravljenega izpita za kolesarje. Že pred nesrečo, naj bi kolesaril tudi po drugih cestah po Dobovi, brez spremstva in ponavadi kar hitro, z majhnim kolesom. Ne glede na to kako se izvajajo cestni ukrepi, se neprimernemu stanju udeležencev v prometu ne moremo prilagajati, tudi če so enostavno premladi, da bi sami smeli biti samostojni udeleženci v prometu.

Trenutno se pripravlja projekt kolesarske povezave Brežice – Dobova, ki se v križišču pri kapelici oz. igrišču ob cesti R2-420 v centru Dobove, navezuje na obstoječo kolesarsko stezo. V okviru projekta se bodo ustrezno prilagodile tudi razmere v tem križišču, kar upamo, da bo izboljšalo stanje. Vsekakor pa velja, da se morajo vsi udeleženci v prometu obnašati odgovorno, spoštovati predpise in upoštevati okoliščine na cesti.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

2. Vse krajevne skupnosti v občini so vsako leto pozvane, da podajo svoje predloge oz. prioritete investicij za uvrstitev v proračun. Predlagam, da svojo pobudo posredujete Krajevni skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Alenka Černelič Krošelj (Ljudje za ljudi)

Vprašanje/pobuda: 1. Pri tem, ko govorimo o GDPR, Zveza kulturnih društev je kar nekaj naredila na tem nivoju, tako, da verjamem, da bi v to, kar boste odgovarjali dali tudi to, da Občina poskrbi tudi za ustreznega pooblaščenca za to področje, ker bi zagotovo to v veliki meri zmanjšalo stroške in tudi zagotovilo primerno in kakovostno osebo. Nekatere občine so to storile in verjamem, da se to da. - Alenka Černelič Krošelj (Ljudje za ljudi) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Glede tega bi bilo težko, ker vemo, da je vsako društvo odgovorna oseba za sebe in ne more nekdo prevzemati odgovornost v imenu društva. Bomo pa preverili tudi to možnost.Izpraševalec: Mateja Kmetič (Ljudje za ljudi)

Vprašanje/pobuda: 1. Imam pobudo, da bi se preverilo okoli sanacije večnamenskega doma oziroma stavbe krajevne skupnosti Bizeljsko. Prenova oziroma sanacija tega doma je bila zaključena leta 2014. Že na otvoritvi objekta se je videlo, da odpada omet. Problem je vlaga. Že večkrat smo opozorili gospoda Blaževiča, ki naj bi vodil ta projekt, da je potrebno pristopiti k sanaciji. V lanskem letu oziroma v lanski zimi nam je bil pripeljan razvlažilec vlage, kar je pomenilo samo višje stroške električne energije in nič drugega. V prostorih je zelo zatohlo. Mislim, da je šel ta izvajalec, ki je opravljal ta dela, žal v stečaj. Škoda se mi zdi stavbe, da bi propadla oziroma ne bi bila več uporabna, ker ima v tej stavbi 14 društev svoje prostore in to stavbo z veseljem uporabljamo. Dejstvo je, da bo letos poteklo 5 let od obnove, če bi se lahko še kaj iztržilo iz naslova bančnih garancij, sicer pa, če je šel izvajalec v stečaj, bo to zelo težko. Prosim pristojne službe na Občini, da podajo odgovor kdaj se bo ta zadeva lahko sanirala.

2. Za kateri namen se bo uporabljala koncesijska dajatev, ki jo plačuje družba HESS, cca 30.000 € na mesec Občini?
- Mateja Kmetič (Ljudje za ljudi) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

V okviru proračuna bo znano, kam vse bo šel denar. Uporabljalo naj bi se za infrastrukturo ob hidroelektrarni.Izpraševalec: Peter Dirnbek (Levica)

Vprašanje/pobuda: 1. V občinskem svetu nam je bilo že nekajkrat predstavljeno in smo tudi potrdili projekt v zvezi z HE Brežice, ker so bili vedno v prvo vrsto postavljeni priboljški; rekreativne površine, razne turistične priložnosti na tem jezeru, Brežiškem jezeru – kako je s pobudo, ki ni bila sprejeta Brežiško jezero oziroma Brežiško morje. Želel bi, da pripravite poročilo in občinski svet seznanite, kje so ti projekti. Po novem letu sem se sprehajal in je zadeva narejena na pol, vi boste rekli, da je še v izgradnji. Zanima me časovnica, kdaj bodo te stvari bile narejene, ker me namreč skrbi, da bi se znalo zgoditi, da bomo začeli v tem času poglabljati Savo in delati HE Mokrice in bo na koncu zmanjkalo sredstev za vse te priboljške, s katerimi ste v bistvu pridobili javno mnenje ljudi in tudi nas svetnikov. Isti vzorec se namreč ponavlja tudi pri Gaju, kjer je bilo rečeno, da je to nekaj milijonski fazni projekt, kjer bodo na koncu poskrbeli tudi za zvočno izolacijo. Mi pa sedaj že dobro leto poslušamo hrumenje motorjev, avtomobilov in po istem principu bi se znalo zgoditi, da bo na koncu za to kar je najbolj nujno pomembno, kar vpliva na življenje in kvaliteto življenja, pač zmanjkalo denarja. Mislim in dajem pobudo občinskemu svetu, službam, županu, da nam pripravi poročilo, v kateri fazi smo s projektom in kdaj pridejo priboljški, ki so nam bili obljubljeni, za ta dva projekta.

2. Morda samo še v opomin, vem da boste od krajevne skupnosti dobili pobudo za obnovitev mostov, ki jo tudi Darko že nekaj let naslavlja na občinski svet in na občinsko upravo. Naj dodam, da so mostovi čez Krko v katastrofalnem stanju.
- Peter Dirnbek (Levica) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Kar se mostov tiče, definitivno vsaj Cerklje moramo v letošnjem letu obnoviti, kajti tisti je v zelo slabem stanju. Mi pričakujemo, da bo to sofinanciral tudi MORS, tako kot je pred 10-imi leti, ko smo ga prenovili. Res pa je, da MORS pravi, da bo zelo malo sredstev namenil občinam. Ta most je nujno potrebno preurediti, kajti lahko pride do nevarnosti, da bi ga bilo potrebno nazadnje zapreti, če se ga ne bo preuredilo. V proračunu bomo morali zagotoviti sredstva.

2. Poročilo glede projektov boste dobili. Glede HE smo v lanskem letu načrtovali, da bomo začeli z določenimi ureditvami. Povedati je treba, da ni bilo nikoli rečeno, da bo to gradila Infra, ampak Občina. Žal je še gradbišče in enostavno ni bilo možno delati. Celo kajakaška zveza je imela velik interes, da bi že organiziralo prvenstvo. Stvari so zastale, zato upam da se bo čim prej možno dogovoriti. Zdaj se dogovarjamo, da bi določene stvari začeli izvajati oz. vsaj načrtovati pred uporabnim dovoljenjem. Upam, da nam bo uspelo in da se bodo te stvari, vsaj nekatere uredile, predvsem kar se tiče na bazenu. Predvsem bazen je problem. Dokler ni tega se ne da nič urediti. Res pa je, da je bilo obljubljeno pred novim letom, da bodo tudi boljše urejeni nasipi, ki so narejeni z velikim kamenjem, tako da se s kolesom skorajda ne da voziti, tudi pešačiti je težko. Upam, da se bodo spomladi stvari uredile. Od gradu dalje je potrebno narediti tudi asfalt v Vrbino in še kar precej takih stvari je, ki jih mora Infra dokončati. Bomo pa oddali poročilo, da zaenkrat vemo, da razen to, kar je bilo zgrajenega in kar je bilo nujnega za habitat, nasipi in to, kar drugega več ni bilo.

V proračunu za leto 2019 je predvidena tudi postavka za obnovo lesenega mostu čez Krko v Cerkljah ob Krki. Investicija bo predvidoma sofinancirana s strani MORS-a v skladu z Dogovorom o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Pobuda je oziroma predlagam vam župan in vašim sodelavcem, da naredite strokovno analizo, s katero bi lahko dobili relevantno informacijo o številu novih zaposlitev na Občini Brežice, za obdobje npr. 5 let, to je nekje od 1.1.2014 pa tja do 31.12.2018, ki pa seveda niso posledica zaposlitev v javnih zavodih kot sistemskih določil, ki jih pač definira zakonodaja, temveč, da so posledica razvojne politike Občine. Pri tem bi dodala, da bi si želela, da bi taka analiza vsebovala tudi odgovor na vprašanje zakaj in kateri so tisti kadri, ki odhajajo na zaposlitev zunaj občine, kateri so tisti ključni dejavniki, ker približno vem kakšna je struktura, da ljudje pač odidejo na delovna mesta izven občine.

2. Krajani Globokega si želimo, da bi se vsi v času tega mandata vzeli čas in prišel mednje, ker bi si želeli soočenja z županom, ne samo predstavniki krajevnih skupnosti in sprašujem, če je to načrtovano v tem mandatu.
- dr. Stanka Preskar (SMC) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Zbore krajanov nimamo načrtovane, imamo načrtovane sestanke s sveti in predsedniki krajevnih skupnosti.Izpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)

Vprašanje/pobuda: 1. Bile so informacije župan, da boste prišli v krajevne skupnosti oz. da jih boste obiskali. Je to v planu? Že veste termine?

2. Vprašanje glede obiskov krajevnih skupnosti sem izpostavil zaradi tega, ker imamo v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem veliko odprte problematike oz. odprtih tem, zato bi to pustil le-te za sestanek. Bi pa izpostavil vprašanje kot ga je omenil kolega Marijan Žibert, glede centra za begunce. Krajane so poskušali obveščati o tem, da gre za sprejemno registracijski center. Prosil bi, da se čim prej skliče sestanek z lokalno skupnostjo.

3. Pobuda glede Integrala Brežice. 2 stvari:
- Avtobusne postaje so zelo v slabem stanju, vozni red na avtobusnih postajah (primer Kalin – original vozni red je na stavbi iz leta 2010, novi pa je na sredini postaje iz leta 2017), vozni red ni na vidnem mestu,
- Podoben primer je na železniški postaji v Brežicah, pride avtobus, v katerega nihče ne vstopi, nato se odpelje. Na spletni strani Integrala Brežice se voznega reda ne najde. Morda je, a ni dostopen. Predlagam, da se na tem področju kaj uredi.
- Nakup mesečne vozovnice pri Integralu – nakup mesečne vozovnice se lahko opravi prvi in zadnji dan v mesecu, takrat je tudi delovni čas podaljšan od 7.00 do 16.00. Sicer pa je to mogoče vsak dan od 7.00 do 15.00 ter ob sobotah od 8.00 do 11.00. Nasvet je, da bi se delovni čas v teh dneh podaljšal do 18.00, ker bi to bilo uporabnikom v korist ali pa možnost, da se omogoči aplikacija ali nakup preko interneta. Tako ne bi bilo potrebno zaradi nakupa vozovnice prihajati v Brežice.

4. Pobuda, ki bo morda naletela na negodovanje Brežičanov in tistih, ki delajo v centru Brežic. Če želiš po opravkih ni parkirnih mest. Ljudje parkirajo in nato po poteku veljave listka stopijo po novega, kar poteka čez cel dan. Vprašanje je, če gre za dober sistem. Predlagal bi vstopno in izstopno »rampo«, da je prva ura parkiranja gratis, nato pa se po poteku ene ure že plača. Menim, da bi bilo to koristno za tiste, ki prihajajo v Brežice po določenih opravkih in da bi se tudi dohodki v občinski proračun na ta način povečali.
- Bogdan Palovšnik (SD) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Krajevne skupnosti bomo obiskali s celo občinsko upravo. Prišlo je do spremembe. Prvo bomo pripravili vsaj grobi osnutek proračuna, da se bomo tudi lažje pogovarjali s krajevnimi skupnostmi. Poskušali bomo to zadevo urediti pred drugim branjem. Šlo bo za sestanke svetnikov in predsednikov krajevnih skupnosti. Predhodno imamo predvideno, da bi za predsednike organizirali sestanek, na katerem bi jih seznanili z obveznostmi, nalogami in ostalimi aktivnostmi.

2. Menim, da niso potrebni dodatni stroški. Ponovno bomo opozorili nadzornike, kajti imajo vzvode v pravilnikih, da lahko tudi takšne zadeve kaznujejo. Res pa je, da določeni, a ne zgolj javni uslužbenci, nekateri tudi, pa tudi podjetniki to izkoriščajo in govorijo, da drugače stranke ne morejo do njih. Tudi tu je prisoten kdo, ki to počne.

3. Vsako leto se v povprečju obnovi 5-6 avtobusnih postajališč v občini v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Prioritetno se zamenjujejo najbolj dotrajane nadstrešnice na avtobusnih postajališčih z novimi nadstrešnicami.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

4. Občina Brežice ima v povprečju 300-400 EUR brez davka prihodkov na mesec z naslova pobranih parkirnin v parkomatih na Cesti prvih borcev v Brežicah. Obstajajo tudi drugi prihodki, ki niso veliki (rezervacija za poslovne subjekte, kazni..). Mesečno ima tudi stroške z vzdrževanjem parkomatov ter stroške v zvezi z redarstvom, ki izvaja nadzor. Parkomati so postavljeni od leta 2010. Od njihove postavitve smo preučevali več različnih predlogov, analizirali stanja, ustrezno prilagajali odlok… Ugotavljamo, da ne glede na zlorabo, ki jo omenjate (večkratno koriščenje brezplačne prva ura) in jo Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice prepoveduje, izvajanje parkirne politike na Cesti prvih borcev v Brežicah dosega svoj namen. Ocenjujemo, da je nesmiselno širiti aktivnosti v zvezi z dodatnimi oblikami parkirne politike in nadzora nad njimi na Cesti prvih borcev v Brežicah, saj tudi z ekonomskega stališča niso optimalne.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Ferdo Pinterič (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. Pred sejo sem prelistal propagando in obljube, ki smo jih pred volitvami dajale tako stranke kot vsi županski kandidati. Iz tega bi izluščil tri zadeve, ki se mi zdijo zelo pomembne za en splošen razvoj te občine. Zadeve so takšne, ki niti ne zahtevajo toliko naših lastnih proračunskih sredstev, ampak zahtevajo veliko angažiranja tako občinske uprave in vseh tistih, ki lahko na to vplivajo, da se te projekti izvedejo, ker so v pretežni meri vezani na financiranje s strani države. Govorim o izgradnji optike do vsakega gospodinjstva v občini Brežice. To zadevo sem že izpostavljal na tem občinskem svetu. Gre za to, da je občina Brežice edina posavska občina, ki nima zagotovljene možnosti, da se lahko vsako gospodinjstvo priključi na te komunikacijske vode. To postaja že ena velika razvojna cokla za naše občane. Kolikor vem naj bi se na evropski in državni ravni pripravljani neki novi razpisi za to področje in sredstva s katerimi bi se t.i. bele lise pokrivale. Prosil bi, da tokrat pa res, občinska uprava in župan in mi kot občinski svet, ne bi smeli zamuditi možnosti, če bi se to razpisalo, da bi se zadeva tudi realizirala.

2. Izvenivojsko križanje v Brezini med železnico in cestnim omrežjem. Smo edino občinsko središče od hrvaške meje do Ljubljane, ki nima izvenivojskega križanja, edino občinsko središče na celotni tej relaciji. Tisti, ki se ne vozite iz te naše smeri, dejansko več ne prideš do železniškega prehoda, da zapornice ne bi bile zaprte. V tehnologijo in v varnost se ne bi spuščal. To kar imamo mi tu, je zastarelo 100 let. Mislim, da se tehnologija teh železniških prehodov ni spremenila v zadnjih 100 letih, razen, da so zamenjali zapornice, da niso več dolge železne, ampak so malo krajše. Ostalo vse delujejo na način kot je delovalo, ko se je železnica postavila. Včasih dejansko niti ne veš kaj tako dolgo čakaš. Gre za projekt za katerega so že bili izdelani projekti, a je zadeva zastala in zato še enkrat ponavljam to pobudo.

3. Izgradnja novega mostu čez Savo, za katerega je bil v preteklem mandatu že podpisan memoranduma ali sporazum ali dogovor z ustreznim ministrstvom. Opozoriti je potrebno na dejstvo, da se je tudi mandat na državni ravni zamenjal, da je minister drug, da je vprašanje ali ta minister sploh ve za te vse podpisane dogovore. Mislim, da je potrebno nemudoma narediti vse aktivnosti, da se ti projekti, za katere že imamo osnovo, s strani države izpeljejo in realizirajo ter da se v občini Brežice naredi takojšen pritisk in da se ta zadeva v štiri letnem mandatu realizira. Tako naši občani, kot mi sami, bomo uspešnost našega dela po štirih letih ocenjevali tudi glede na to, ali bodo te trije projekti, ki sem jih omenil, realizirani ali ne.
- Ferdo Pinterič (Lista SONCE) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Oba projekta vodi direkcija. Z njimi smo v stikih, tako da projekt poznajo. Odvisno pa je od sredstev in še česa. Glede mostu čez Savo je precej odvisno, ali bo oz. kdaj se bo delala hidroelektrarna, ker je potrebno poglobiti še Savo, kar je osnova za most. Upam, da gredo te stvari naprej. Definitivno pa bomo kar naprej na njih pritiskali in se z njimi sestajali.

Kot je napovedano s strani Ministrstva za javno upravo bo v prvi polovici leta 2019 objavila nov razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokapasovnih obrežij (GOŠO) naslednje generacije. V letu 2018 sta bila objavljena dva razpisa GOŠO 3 in GOŠO 3A, ki sta bila namenjena operaterjem, vendar MJU zaradi napak v razpisih ni izbrala izvajalca. Razpis naj bi se dopolnil in ponovno objavil. Pričakovati je, da bo razpis ponovno namenjen operaterjem, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij in ne občinam.

Trenutno se čaka na objavo območja oz. naslove gospodinjstev, ki ne bo zajeta v tržnem interesu. Investitorji so morali MJU svoj tržni interes ponovno izkazati do vključno 11. 2. 2019. Območja, ki ne bodo zajeta v tržnem interesu, bodo v območju določevanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi s strani MJU. S strani Občine bomo še vedno spremljali aktivnosti, ki se odvijajo na tem področju ter se aktivno vključevali, če bo le dopustno.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalkaIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: 1. Skrbi me vprašanje glede vaje NATO, o kateri je govoril tudi Jure. Nič ne vemo, v kakšnem obsegu bo to, s kakšnim vozili oz. kakšne osne pritiske bodo vozila imela. Ceste, ki jih imamo v okolici, predvsem lokalne in krajevne so grajene ozke in najverjetneje tudi niso najbolj primerna za ta vojaška vozila, v kolikor je vaja namenjena za motorizirane enote. Pametno bi bilo, da dobimo informacije, tako občinska uprava in področje na katerem se bo to odvijalo. Kot je Jure rekel, smo turistični kraj. Ali je ta vaja načrtovana za en dan, dva dni ali en mesec? Kaj se bo zgodilo oz. kako bodo na to gledali turisti, če se nam bo tu NATO prevažal po naših prometnicah? Po meni je to nesprejemljivo, posebej če ni podprto s finančnimi sredstvi od katerih bo občina in prebivalstvo nekaj imelo.

2. Že dalj časa se govori o vhodu migrantov in sprejemno registracijskem centru nekje na meji. Prebivalstvo iz ožje okolice mejnega prehoda pa zelo skrbi. V kakšni obliki je to predvideno? Ali je to samo sprejemno popisni center z eno ali dvo dnevnim bivanjem ali je tu predvideno bivanje za dalj časa? Ali bo to bivanje zaprtega tipa ali se bodo ti migranti svobodno gibali dokler ne bodo šli kam dalje? To so vsa vprašanja, ki so za prebivalstvo, ki je neposredno vezano na mejni prehod in v sosednjih vaseh ob meji, zelo pomembno. Prav bi bilo, da država, ki to načrtuje, o tem obvesti lokalno skupnosti – občino in prebivalstvo obmejnih krajevnih skupnosti ter jih temeljito o tem obvešča.
- Marijan Žibert (ROK) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Upam, da bomo dobili odgovore. Strinjam se, kar se tiče MORS-a, da se skliče ena seja in da pridejo predstavniki in nam predstavijo svoj predlog. Dejansko mislim, da je kar precej stvari in upam, da ne bomo v Brežicah postali poligon kot je na Počku.Izpraševalec: Jurij Pezdirc (Lista SONCE)

Vprašanje/pobuda: 1. Na krajevni skupnosti Zakot Bukošek Trnje imamo največjo črno točko, ki jo imamo občine Brežice. Gre za cesto med Lidlom in Trnjem. Mi smo na nek način že v predvolilni kampanji o tem dosti govorili. Pred neko srednjeročno rešitvijo, je potrebno najti kratkoročno. Vsi vemo, da se nam vsak mesec ali vsak drug mesec tam zgodi huda prometna nesreča. Nazadnje neke gospe, domačinke, ki je s hujšimi poškodbami, končala v bolnišnici. Ko se peljemo proti semaforjem, tudi ti, ki vemo kaj se dogaja, moramo biti pozorni in gledati levo in desno in včasih res ne vidiš pešca, ki tam čaka ali gre preko in je to res zelo nevarno. Podajam konkretni predlog. Govoril sem z Alešem Lorbarjem in na občini, da se iščejo aktivno rešitve in se pripravljajo. Mislim, da imamo, če govorimo o kratkoročni rešitvi, dober primer v Samoboru, če gremo na mali mejni prehod proti Samoboru, ko so dejansko na samem prehodu za pešce reflektorji, ki dejansko res osvetlijo ta prehod. To bi bila odlična rešitev za tam. Konkretno predlagam tudi merilnik hitrosti, zopet iz strani proti semaforju in osvetlitev tega. Tako, dejansko naredimo vse, takoj, da preprečimo kakšno katastrofo. Srednjeročna rešitev, v roku dveh let, pa mora biti v dogovoru z Lidlom, z županom sva o tem že govorila in predlagal sem sestanek pri direktorju Lidla Kosiju, da bomo skupaj poiskali neko rešitev. Takoj moramo začeti in urediti zadevo v čim krajšem času, da kratkoročno uredimo zadevo.

2. Vprašanje je vezano na Vojašnico Cerklje ob Krki. Če berem dopis, da je s strani Vojašnice Jerneja Molan Cerklje ob Krki bila Občina obveščena, da bo potekala večja vojaška vaja. Mi pa nimamo nobenih informacij. Mi nismo v nekem avtoritarnem sistemu, ampak živimo v demokratični državi in to da se ne obvesti, da se bo nekaj dogajalo izven vojašnice in da bo to neka večja NATO vaje je smešno. Predvsem ob predpostavki, da s strani Ministrstva za obrambo nimamo marsikaj urejenega. Predhodnika sta govorila o tem, da vsako leto urejamo ali bomo dobili 600.000 EUR ali 500.000 EUR ali bomo dobili dva stanovanja. Vemo, da smo, ko je bil minister Roman Jaklič, uredili, da smo dobili poslovni prostor, v katerem danes zelo uspešno delujeta dva podjetja. Mi moramo to zadevo dolgoročno urediti. Konec je zdaj ukrepov, ko naj ne bi bilo denarja za te zadeve. Predlagam ali izredno sejo ali ureditev te zadev, da se dejansko uredi tako, da se točno pove koliko denarja bomo dobili in kako bodo oni urejali celotno infrastrukturo okoli vojašnice Cerklje ob Krki. Drugače bomo vsako sejo govorili o tem kaj ni oz. kaj je ter da je vojska na nek način problematična, a hkrati lahko je ali pa ni. To je potrebno nujno urediti. MI imamo ob tem eno priložnost za turizem, logistiko. Na odboru smo govorili o tem, da imamo letališče dejansko zaprto. To letališče ne deluje. Nihče ne more priti oz. oditi, potrebna je prednajava, ponajava. Imeli smo že nekaj sestankov z bivšo ministrico, zdaj naj bi bil sestanek z aktualnim ministrom. Zadeva je tako neurejena, da je sramotno za občino Brežice in za vlado.
- Jurij Pezdirc (Lista SONCE) 04.03.2019
Odgovor:
Občina je naročila projektno dokumentacijo za dodatno označitev obstoječega prehoda. V predlagani rešitvi so predvideni sledeči ukrepi:
- korekcija poteka hodnika za pešce in kolesarske steze – odpiranje pasu za desne zavijalce za prehodom za pešce (gledano v smeri Bizeljsko) – posledično skrajšanje prehoda za pešce,
- bič ločeno za obe smeri vožnje,
- zamenjava znakov 3313 na obstoječem prometnem otoku (znaka z notranjo osvetlitvijo),
- zvočne zavore na vozišču za smer Čatež-Bizeljsko,
- talni utripalci v območju prehoda za pešce.
Dodatna označitev se usklajuje z DRSI, na katero je potrebna izdaja pozitivnega mnenja.

V osnutek proračuna je podan predlog uvrstitve nove proračunske postavke 00506-Prehod za pešce R1 219 (Lidl) za izvedbo. Po sprejetem in veljavnem proračunu ter izdanem mnenju DRSI se pristopi k izbiri izvajalca za izvedbo.

Pripravila: Mateja Hotko, svetovalkaIzpraševalec: Igor Zorčič (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Prej omenjena Strategija razvoja intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, je ena izmed točk, ki bo obravnavana na tematski seji v DZ. Danes je direktorica res podala izjavo oz. članek v dnevniku delo v zvezi s tem. Dobil sem tudi dopis občine, ki vključuje pripombe na to strategijo, ki jo problematiziramo v Brežicah. V zvezi s tem bi povedal, da se sprejema na ministrstvu in ne na vladi in je s tega vidika, kar jaz ocenjujem, problematična. Povedati moram, da sva z direktorico bolnice imela na to temo že januarja sestanek pri ministru, ki je povedal, da bodo vse te pripombe preučili. Ne glede na to, bi opozoril in podal pobudo. Iz današnjega članka izhaja tudi problematika kadrov, 8-urnega dežurstva oz. zagotavljanja ustreznega kadra za zagotavljanje ustrezne terapije. Kar je bilo povedano v Delu je v konfliktu s tem, kar sem dobil kot pisne pripombe občine. Predlagam, da se pred to sejo, jaz zagotovo bom na tej seji, ne vem kdo vse bo še šel na to sejo, da se dobimo na občini tudi z direktorico in zdravniki, ki se ukvarjajo s tem področjem v bolnici in se dogovorimo kako bomo zadevo zagovarjali tudi na tem odboru. Mislim, da imamo tu vsi skupni interes. Moti me, če se tam kjer imamo skupni interes, ki je zelo lokalen prekljamo po strankarskih linijah. Omenili ste, da smo mi na nekem portalu objavili, mi nismo na nobenem portalu nič kaj takega objavili, lahko pa povem, da kvečjemu vaš portal -SDS-ov, Moje Posavje, vedno znova poliva gnojnico po meni, tudi v zvezi s tem vprašanjem. Moj konstruktivni predlog je, da se v zvezi s tem usedemo in ne dopustimo komu tretjemu, da izkoristi nepotrebne razprtije med nami in da pokažemo, da znamo biti v zvezi s tem enotni. Predlagam, da to naredimo še ta teden, ker bo v naslednjem tednu že omenjena seja.

2. Vprašanje se nanaša na Komunalo Brežice. V predvolilnem času je bilo, tudi iz vaše strani župan, obljubljeno, da boste odreagirali na očitke Komunali. Tudi sam sem napovedoval neke postopke in sicer glede očitka, da se del poslovanja nanaša na podjetje Zelkom. Vaša obljuba je šla v smer, da ste obljubili neko revizijo. Na internetni strani Komunale sem videl odziv na vse tisto dogajanje, ki se je dogajalo v času volitev in zapisali so tako na očitke v prispevku glede podjetja Zelkom: »Podjetje je bilo ustanovljeno na podlagi sklepa Nadzornega sveta in soglasja OS.« To seveda ni res, saj mi nismo dali nobenega soglasja k ustanovitvi takšnega podjetja. Namen ustanovitve je, da se loči javni in tržni del in se prepreči prenašanje javnih sredstev na tržno področje. Vse kar se je ločilo je to, da so se ločili prihodki Komunale, ki so šli na hčerinsko podjetje, medtem ko so zaposleni ostali na Komunali, ker je to hčerinsko podjetje ob 600.000 EUR imelo samo enega zaposlenega in še to ne za polni delovni čas. Zanima me kakšni bodo ukrepi, da se to razišče. Mislim, da ni v interesu naših financ takšno poslovanje. Mi na to ne pristajamo. Zanima nas na kakšen način mislite izbrati revizijsko podjetje, ki bo to raziskalo. Očitno je, da Nadzorni svet tu ni odigral svoje vloge in zanima me na kakšen način bo prišlo do revizije, katero bo to podjetje, ker vemo da je mogoče izbrati tudi takšno podjetje, ki bo ugotovilo, da je vse super. Zanima me na kakšen način bomo lahko na to vplivali tudi občinski svetniki.
- Igor Zorčič (SMC) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Glede prve zadeve lahko kar določiva termin. Sem zelo vesel in predlagam, da bi poklical še ostale posavske poslance, če bodo hoteli. Zavedam se in se strinjam, da je to resna tema celotnega Posavja in ne samo občine Brežice. Kakršnikoli poskus, da postane bolnica lokalna, pomeni to na dolgi rok uničevanje občine. Slej kot prej se vse kar je lokalno prenese v breme občine, za kar pa nismo niti ustanovljene. Bom uskladil termin za skupni sestanek, v ponedeljek 11.2.2019 ob 10. uri. Poskusil bom na sestanku pridobiti tudi druge poslance, saj se zavedam, da je to ključna tema občine Brežice.

2. Kar se tiče komunale – iščemo predvsem, da bi bil revizor kompetenten in verjamem, da ga bomo dobili. Pred novim letom ni bilo mogoče revizorja dobiti zaradi njihove obilice dela. Verjamem, da bo izbran v zelo kratkem času. Vemo pa, da smo tudi mi podvrženi določenim kompetencam. Sem siguren, da če je to neka resna revizorska hiša, da nobena ne bo kar napisala neko mnenje kar tako. V Sloveniji vedo, da resne revizorske hiše, tako ne delajo. Ne bomo pa vzeli nekoga, ki nima nobenih kompetenc. Tudi meni je v interesu, da komunala dela transparentno, da ne bi kdo imel glede tega pomislekov. S tem namenom smo jo tudi ustanovili. Imeli smo preveč slabih izkušenj v preteklosti.Izpraševalec: Vinko Ogorevc (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. Pobuda se nanaša na to, kar smo v prejšnjem mandatu ves čas obljubljali in se tiče železniške prehodov: Cundrovec, Brezina, Šentlenart, Gornji Lenart. V času pred volitvami so vse stranke v medijih obljubile, kaj vse bodo naredile. Zdaj smo na začetku mandata in bi rad videl ali bomo zadevo uredili v tem mandatu.

2. Ona občanka iz Krška vasi – Starčeva, ki ima hišo ob vodi in pred leti imela mejnik na suhem, zdaj je pa Krka že toliko spodnesla zemljo, da pride do hiše in je mejnik že 2m v vodi. Občanka je bila že pri pristojnih in napisala pismo o svojih težavah tudi županu. Zanima me kako je zdaj s to zadevo.
- Vinko Ogorevc (SDS) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Kar se tiče vode, je le-ta v pristojnosti Direkcije za vode in ne občine, ker ne smemo posegati v to območje. Bomo preverili kakšni so plani in posredovali tudi slike. Upam, da bodo tudi odgovorili.

2. Glede nadvoza ali podvoza pa je to stvar države in ne samo občine, saj gre za državni projekt. Upam, da se bo kaj premaknilo na teh stvareh, še posebej zdaj, ko bo prišlo do investicije TPV-ja v IPC Brezina. Mislim, da je nujno, da pridemo do nadvoza ali podvoza, da bo lahko normalno potekal prevoz tovora.Izpraševalec: Matija Kolarič (SD)

Vprašanje/pobuda: 1. Pri pripravi proračuna ste v predvolilnem času obljubili participativni proračun. Ga lahko pričakujemo? Pomembno je še, da ga resno izvedete, ker drugače bo to neslavno propadlo.

2. Rondo Čatež ob Savi – Dvorce pri vstopu v Brežicah – pozivam župana, da posreduje na Direkciji za ceste oz. pri upravljavcu, ker je okolica rondoja zelo neurejena. Ker gre za vstopno točko v turistično občino kakršna smo, bi bilo pošteno, da se ta zadeva uredi in mislim, da bi bila teža večja, če bi prišel dopis iz strani župana.

3. Glede na to, da smo danes tako radodarno dodelili denar sebi, predlagam, da občina pristopi k ureditvi vseh javnih otroških igrišč na območju občine Brežice. Ni potrebno zamenjati igrišč, ampak jih samo obnoviti, ker so nekatera zelo dotrajana. Predvidevam, da bo 150.000 EUR, kolikor smo jih dali sebi, dovolj.
- Matija Kolarič (SD) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Če se obljubil glede proračuna, bom tako tudi naredil.

2. Ne gre za 150.000 EUR. Definitivno pa bo sestavni del proračuna in računam, da bo lahko to participativni proračun pokril in bodo občani povedali katera igrišča si želijo urediti.Izpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: 1. Pobuda se nanaša na društva in uveljavite Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki je začela veljati s 25. majem 2018. Nova Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov oz. skrajšano GDPR. Kmalu bo leto od uveljavitve direktive, a se v društvih še vedno soočajo z dilemami ali pravilno obdelujejo in postopajo z osebnimi podatki svojih članov in članic. Pojavljajo se vprašanja ali morajo društva glede na novo uredbo uskladiti svoje statute, kako naj pripravijo pristopne izjave novih članov in kakšni naj bodo obrazci za privolitve obstoječih članov. Informacijska pooblaščenka je na svoji spletni strani dne 15.3.2018 pod številko 0712-1/2018/622 objavila mnenje o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z delovanjem društev, prav tako so na spletni strani objavljeni različni vzorci in obrazci, vendar je tematika precej zahteva in obsežna, da bi se vsak predsednik oz. zastopnik društva ukvarjal s tem. Veliko je balasta, a da to ugotoviš moraš zelo dobro poznati zakonodajo. Vsi le opozarjajo na visoke kazni. Na spletnih straneh in naslovljenih ponudbah razni svetovalci oglašujejo in društvom ponujajo/nudijo predavanja, svetovanja ter izdelavo listin in dokumentacije. To seveda ni poceni (ponudbe med 100,00 in 1.000,00 EUR). Mnenja sem, da si marsikatero društvo v celotni še ni uredilo tega področja. Glede na to, da je v občini Brežice veliko društev (registriranih 309) in je društveno življenje način preživljanja prostega časa precejšnjega dela občanov in občank predlagam, da občinska strokovna služba pripravi kratka pojasnila in navodila z vzorci, prilagojenimi izključno za društva in organizira predavanje za njihove zastopnike v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po veljavni uredbi GDRP.

2. V medijih smo zasledili, da je s 1.2.2019 v občini Brežice začel na sodobnem interaktivnem mediju oddajati Radio Brežice EU. Pozdravljam takšno promocijo oz. promocijo s stališča, ker gre za objavljanje in vrtenje slovenske, lokalne glasbe iz tega področja. Gre tudi za predstavitev tega. Ker gre za Radio Brežice EU, me zanima, ali je to občinski radio in ali se financira tudi iz sredstev proračuna. Če se financira iz proračuna me tudi zanima, ali bomo na tem radiu dobile prostor vse politične stranke, da lahko na tem objavljamo tudi svoje pobude, mnenja in razpravljamo. Radia še nisem poslušala od začetka do konca, tako da ne vem, ali gre samo za glasbo ali še za kaj drugega.
- Martina Živič (SD) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Gre za velik problem, s katerim se srečujemo tudi na občini. Eno pravnico smo poslali na to izobraževanje in se bomo pogovorili glede tega predloga. Prav je, da društvom tudi pomagamo. Veste, da smo imeli težavo tudi v tem občinskem svetu in ste morali podati soglasja. Zadnje soglasje od svetnikov smo prejeli v petek, drugače ne bi danes smeli snemati seje. V občinski upravi se bomo pogovorili ali bi bilo smiselno, da občina plača strokovnjaka in se organizira posvet za društva, s katerim bi se pomagalo društvom. Zavedam se, da naša društva delajo brezplačno in bi bilo res neumno, da bi prejeli še kakšno kazen.

2. Gre za povsem privatni spletni radio. Občina ga ne financira. Gre za novost. Sam osebno sem bil povabljen in sem jih obiskal, tako kot se odzovem na povabilo kakšnega drugega društva ali podjetja. Občina s tem radijem nima nič. Predstavili so nam, da gre za novost spletnega radia, na katerem naj bi se predvsem predvajali domači izvajalci in tudi tista glasbe, ki je povezana z našimi občani. V tem trenutku ni predvideno, je pa možno, tako kot na ostalih radijih, v primeru, če bi imel župan kakšno informativno oddajo, da se lahko stroški tega pokrivajo.Izpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: 1. Pobuda in vprašanje se nanaša na OŠ Cerklje ob Krki. Pomanjkljivosti je bilo zelo veliko. Na sestanku, o katerem je govoril Aleksander, sem bil tudi jaz prisoten. Vemo, da je bilo po tehničnem pregledu izvedenih kar nekaj del. Zanima me iz katerega dela so bila ta dela plačana. Iz naslova bančne garancije? Vemo, da je šla ta firma v stečaj. Dajem pobudo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za odpravo teh pomanjkljivosti oz. stvari, ki bi morale biti odpravljene v garancijski dobi kot na primer ogrevanje prostorov v stari šoli. Nesprejemljivo je, da se ugotavlja, da so te cevi, postavljene preveč narazen v primeru talnega ogrevanja. Postavlja se vprašanje kje je bil nadzor, ki je bil verjetno tudi plačan iz naslova proračuna. Razsvetljava igrišča bi prav tako morala biti izvedena in ne da se zdaj postavlja vprašanje, kdo bo to naredil. Pričakujem, da bodo te stvari vnesene v naslednji proračun. - Darko Udovič (SMC) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

Pri OŠ Cerklje ob Krki ponavljam, da so nekatere stvari, ki niso bile narejene v redu in se že popravljajo iz bančne garancije. Druge stvari pa so tiste, s katerimi so se delale racionalizacije. Preseneča me, ker vemo kdo je v tej šoli bil. Jaz najmanj. Nihče, v času, ko se je delalo ni opozoril na racionalizacije in da se s čim ne strinja. Uporabno dovoljenje je bilo narejeno. Če nekdo dodatno želi razsvetljavo in takrat ni bila v načrtu, se ne more reči, da gre za slabo kvaliteto, ali če niso neko ogrevanje oz. hlajenje dodatno naredili. Verjetno so pričakovali, da v zbornicah, vsaj poleti, ko je vročina na vrhuncu, ni toliko učiteljev in tega niso vgradili. Sam ne vem zakaj. Mogoče bi celo kaj več vedela Stanka in bivša vodja oddelka Nuša in tudi Matija Kolarič, ki je bil na začetku, ko se je začela ta šola graditi, zraven. O racionalizacijah meni niso govorili. Če je kakšna stvar, ki je potrebna, bo vnesena v proračun in jo bo potrebno dograditi. V skladu s popisi so bila dela opravljena. Drugo bi bilo, če bi bila razsvetljava plačana, a je ne bi nihče naredil. Ko se je gradilo bi bilo potrebno opozoriti na to, da ni razsvetljave in ne govoriti zdaj, da je to napaka. Ne gre za napako, ker tega takrat ni bilo narejeno. Zakaj pa ni razsvetljave na šolskem igrišču pa meni ni znano. Strinjam se, da je smiselno, da se te zadeve uredijo, saj to igrišče uporabljajo tudi drugi krajani v popoldanskem času. Upam, da se bo zadeva lahko uredila, bo pa potrebno za to zagotoviti sredstva v proračunu. Prav je, da se šola dokonča. Pri tej šoli smo plačevali še super nadzor in če ni kvalitetno opravil svojega dela, bomo odgovornost zahtevali še od njih.Izpraševalec: Mag. Andrej Vizjak (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. V preteklih mesecih smo bili priča ukrepom nove vlade na temo sproščanja plač v javnem sektorju. Kar mislim, da je dobro. Marsikateri javni uslužbenec še zdaj zasluži premalo glede na to koliko dela in mogoče marsikateri preveč glede na delo. Vlada se je odločila, da bo po neki uravnilovki dvignila plače vsem in to je pozdrava vredno. Ni pa razmišljala, da lokalnim skupnostim, ki se borimo za različne projekte, nenazadje sta bila dva pred tem tudi omenjena, OŠ Cerklje ob Krki in še kakšna druga šola in kakšen drug projekt, da se dela to na račun teh razvojnih projektov. Slišimo veliko natolcevanja in zato bi prosil, da se do naslednje seje, ko se bo obravnaval proračun pripravijo natančni izračuni koliko bo po novem v letu 2019 in v prihodnjih letih moral občinski proračun nameniti več denarja zaradi odprav plačnih neskladij kot posledica teh dogovorov v obdobju te vlade in koliko več denarja bomo dobili v občini na račun višje povprečnine. Govori se, da je razmerje 1 : 5. Da bomo 5-krat več denarja izgubili kot ga bomo dobili. Prosil bi službo za finance za izračun, koliko bomo več izgubili glede na to, koliko bomo s povprečnino dobili. Želel bi tudi natančno oceno izpolnjevanja zavez države do občine Brežice. Še posebej mislim na težko izpogajane dogovore glede nadomestila Cerkljam ob Krki zaradi letališča. To je še posebej pomembno danes oz. ko bo tam vojaška vaja. Predlagam oz. najmanj pričakujem, da država spoštuje zaveze in podpisane dogovore iz preteklosti, saj ni enostavno prišlo do njih. Prosim, da te izračune dobimo ob proračunski seji oz. do seje, ko bomo obravnavali osnutek proračuna, da nam bo jasno koliko nas je »oškrpnila« razvojnega denarja sedanja vlada.

2. Želel bi natančno informacijo kaj se dogaja z bolnišnico Brežice. Danes lahko v Delu beremo relativno ogorčeno izjavo direktorice, da krnijo določene vsebine bolnišnice Brežice, zlasti ko govorimo o intenzivni terapiji, ki naj bi postala lokalna intenzivna terapija s 24-urno obravnavo in potem te odpeljejo nekam. Ne znam si predstavljati, kako je mogoče pacienta, ki je v intenzivni obravnavi, kjer je pravzaprav bolj ali manj pripet na aparate za osnovne življenjske funkcije, ker sicer ne bi bil na intenzivni terapiji, da se ga sprejme za 24 ur in se ga nato prevaža z avtomobili. Če je to možno strokovno, očitno je, v tej strategiji in s tem pristopom potem to pomeni krnitev te bolnišnice. Kar dolgo sem že v politiki in pravzaprav vse leve vlade do sedaj so se najprej zaletele v te podeželjske bolnišnice. Najprej so mislile, da bodo reševale finančne zagate slovenskega zdravstva na bolnišnici Brežice, Trbovlje, Ptuj in le-te bi okrnili programe in bi nato bilo s slovenskim zdravstvom vse v redu. Gre za scenarij za telebane. S temi poskusi so že prihajali v preteklosti in hvala bogu smo uspeli te pobude zavrniti. Ne vem kako bo s to pobudo. Župan, pričakujem, da svetniki do naslednje seje dobimo celovito informacijo kaj se dogaja in bomo po potrebi, tako kot smo do sedaj vedno, sklicevali svete vseh treh posavskih občin na temo protesta proti takšnemu ravnanju. To smo naredili, ko se je ukinjala policijska uprava v Krškem, ki je bila ukinjena in odseljena v Novo mesto. Zanima me koliko so zaradi tega privarčevali. Podobno se naj bi dogajalo tudi z bolnišnico Brežice. Mi v SDS-u bomo temu ostro nasprotovali. Upam, da tudi ostali. Pred tem bi želel celovito informacijo. - Mag. Andrej Vizjak (SDS) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

Pri proračunu boste dobili podatke glede povprečnine in vseh stroškov, ki so se povečali. Ne gre le za javne uslužbence, tudi ostali stroški so se povečali. Povprečnina se je relativno malo povečala.Izpraševalec: Aleksander Gajski (SDS)

Vprašanje/pobuda: 1. V poročilu o delu, ki smo ga danes dobili je tudi točka Sodelovanje z MORS-om, a bi vseeno izpostavil nekaj vprašanj:
a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do te problematike in do navedb iz 45. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki, ki govori o etapah izvedbe prostorskih ureditev. V točki (1) tega člena je med ostalim navedena deviacija ceste Drnovo-Črešnjice, v točki (6) pa dve podetapi izvedbe povezovalne cesta Drnovo–Črešnjice. Realizacija teh navedb bi znatno razbremenila prometnico skozi samo vas in tako rešila težave s katerimi se soočajo prebivalci Črešnjic. Postavlja se vprašanje kdaj lahko pričakujemo dokončno ureditev prometnice, izgradnjo prepotrebnega avtobusnega postajališča in pločnika?
b. Na seji 05. 10. 2015 sem izpostavil vprašanje glede močno poškodovanega odseka javne poti JP 524202 med izvozom iz območja Gaj in vse do priključka javne poti na regionalno cesto R2 419/1206. Poškodbe so nastale med deli v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture. Kdaj lahko pričakujemo vzpostavitev stanja pred pričetkom gradbenih del?
c. Naprej bi bilo zanimivo slišati načrte v zvezi z območjem Gaj. V avgustu bo potekla pogodba o brezplačni uporabi nepremičnine med MORS-om in Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005.
d. In ko govorimo o sodelovanju z MORS-om ne morem mimo tematike sofinanciranja. Prosim, da občinske službe pripravijo poročilo oz. pregled sofinanciranj iz strani MORS-a (npr. od leta 2006 naprej) s poudarkom na zadnjih 4 letih. Zanima me, kakšno nadomestilo prejemamo za to, da imamo v naši občini umeščen objekt vojaškega letališča in koliko teh sredstev je bilo porabljenih za projekte na desnem bregu reke Save.
e. Že te štiri točke so po mojem zadosten razlog, da po daljšem času povabimo predstavnike MORS-a na eno izmed sej občinskega sveta. A sem prepričan, da se bo našlo še marsikatera tema, ki je nisem omenil, a bi se o njej veljalo pogovoriti s predstavniki MORS-a.

2. Dne 10. januarja 2019 sem bil, skupaj s svetnikoma Darkom Udovičem in Petrom Dirnbekom povabljen k 4. točki 2. redne seje Sveta staršev OŠ Cerklje ob Krki na temo »problematika novih prostorov OŠ in vrtca«, kjer sem bil sam osebno, prvič detajlno seznanjen s temi težavami. Med ostalim je bilo navedeno, da se občinska služba odziva na zahtevke, a da ni bistvenih premikov v smeri reševanja le teh. Ravnateljica me je kot predstavnika staršev in občinskega svetnika povabila na sestanek z arhitektoma in predstavnikoma občine iz oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila, ki je potekal 17. januarja. Pregledali smo nepravilnosti iz naslova gradnje in se seznanili z mnogokatero pomanjkljivostjo, ki je bila rezultat finančne racionalizacije. Dodatno težavo predstavljajo arhitektove moralne avtorske pravice, saj imata, poenostavljeno rečeno, v rokah škarje in platno kar se iskanja in predlaganja rešitev za določene težave tiče. Žal so njune rešitve za investitorja mnogokrat finančno nevzdržne ter iz vidika vzdrževanja ali kakega drugega vidika za uporabnika neprimerne. Da zaključim. Dne 22. 01. 2019 je občinska služba pripravila dopis s svojimi stališči s katerim ne moremo in ne smemo biti zadovoljni. Zopet bomo ostali na »mrtvi točki«. Nujno potrebno je najti rešitve za odprte zadeve in za te namene v prihodnjem proračunu zagotoviti potrebna sredstva. Kako se bomo odločali glede nove investicije, izgradnji OŠ Artiče, ko pa še tisto v Cerkljah nismo adekvatno zaključili? Govorim v imenu Sveta staršev. Prosim župana, da skupaj s strokovnimi službami ponovno preveri situacijo in pripravi predloge reševanja ter nam sporoči, kdaj bi se lahko srečal s Svetom staršev OŠ Cerklje ob Krki, da predstavi prihodnje korake in časovnico. - Aleksander Gajski (SDS) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Kar se tiče samega MORS-a, Imamo veliko nerešenih vprašanj. Tudi nas na občini te zadeve zanimajo, zato smo zahtevali sestanek pri ministru, ki je sklican za 12. februarja 2019. Upam, da bomo kaj več zvedeli o tem in tudi o tem, da se pripravlja kar precejšnja vaja NATA, ki naj bi jo izvajali izven letališča po občini Brežice. Zanima nas kaj vse se bo dogajalo. Zato upam, da bomo dobili vse informacije.

2. Glede šole pa, je kar nekaj problematike. Nekaj je stvar reklamacij, nekaj je dodatnih del, ki niso bila zajeta v projektu. Kar je stvar reklamacij, bomo morali urejati z bančnimi garancijami in dati kakšnemu drugemu izvajalcu, da bodo zadeve popravljene. Določene stvari za katere bi v šoli želeli, da se dogradijo pa bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva. Delale so se racionalizacije, a žal na način, da so se izključile nekatere stvari za katere nisem vedel, na primer hlajenje v zbornici. Z vsemi racionalizacijami nisem bil niti seznanjen in so bile narejene že v popisih. Zaradi tega, da je okno dvo ali tro slojno šola ni neuporabna. Bolj nas skrbi tisto, kar ni kvalitetno narejeno in za tisto je potrebno poskrbeti. Težave so tudi z ogrevanjem. Ne vemo kaj se je zgodilo s podtalnico, da se je začela močno kaliti. To smo sicer že uredili in povečali ogrevanje s plinom. Zadeve se rešujejo. Nekaj zadev je še v garancijski dobi in potrudili se bomo, da bodo zadeve urejene.Izpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: 1. Govori se, da je v intenzivni pripravi proračun. Je zunaj kak poziv? Lahko mi kot stranke in javnost že predlagamo kaj ali ne? V spominu imam, da smo v prejšnjem letu že v naprej dajali predloge.

2. V času predvolilne kampanje smo v enem od volilnih soočenj izvedeli, da se občinska priznanja delijo v KMVVI po sistemu en vaš, en naš. Po novem bo en naš in še en naš. Že takrat sem županu posredoval predlog za spremembo načina izbiranja zato v novem mandatu to delam še uradno. Predlagam spremembo odloka – v 5. členu, ki se glasi: »Dokončni predlog za proglasitev častnega občana, podelitev domicila v občini Brežice, priznanje občine Brežice in za podelitev oktobrske nagrade pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice.« Predlagam, da se spremenjeni 5. člen glasi: »Dokončni predlog za proglasitev častnega občana, podelitev domicila v občini Brežice, priznanje občine Brežice in za podelitev oktobrske nagrade pripravi Komisija za podelitev občinskih priznanj. Komisijo sestavljajo župan in po dva predstavnika gospodarstva, kulture in športa, ki jih imenujejo njihova združenja.« Razprava o spremembi odloka naj se izvede pravočasno, da se bodo lahko občinski nagrajenci letos izbirali že po novem. Na moj predlog so možne tudi kakšne spremembe, dodelave itn. Mislim pa, da vsekakor ni več primerno, da to opravlja KMVVI
- Aljoša Rovan (Levica) 04.03.2019
Odgovor:
Župan – odgovor:

1. Potek pri proračunu je takšen, da proračunske porabnike in krajevne skupnosti pozovemo, da podajo predloge, nato se pripravi osnutek in potem bo javna razprava. Takrat boste lahko vi, če boste osnutek ocenili kot primeren za javno razpravo, podali pisne pripombe in nato v drugem branju tudi amandma. Če boste strokovnim službam že prej podali kak predlog pa je to tudi dobrodošlo, kajti bistveno lažje je, da se ve, kaj si kdo želi.

2. Predlog za spremembo odloka morate posredovati na KMVVI, saj je to njihova pravica po poslovniku. KMVVI lahko predlaga spremembo odloka. KMVVI v preteklosti tudi ni vedno upošteval moje predloge, tako da tudi sam nisem velikokrat najbolj navdušen nad predlogi. Novi KMVVI bo te zadeve korektno predlagal, ker so bili večinoma predlagani ljudje in potrjeni tisti, ki so to zaslužijo. Na koncu o podelitvi nagrad in priznanj odloča občinski svet in če nekomu ne bi želel priznanja dati, bi lahko predlog tudi zavrnil. O tem kdo dobi občinsko priznanje, občinsko nagrado ali je proglašen za častnega občana, odloča občinski svet. Po navadi je bilo vedno korektno potrjeno in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Sam kot župan si ne želim odločati o prejemnikih nagrad, saj bo potem še več politizacije, če bodo rekli, da je župan izbiral občinske nagrajence.

14. Sklep za podaljšanje izdelave študije upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa.

Gradiva:

Sprejeti sklepi: