5. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 20.05.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 20.05.2019 do 20:00
Lokacija:
 Sejna soba na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Obvestilo_nadaljevanje 5. redne seje
Zapisnik:

potrjen zapisnik 5. seje OS_20. in 27.5.2019

Nadaljevanje 5. seje Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 27.5.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

5. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 20.5.2019 ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Odgovori na pobude in vprašanja

Stališča in predlogi delovnih teles

 

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju komisij za sprejem otrok v vrtce občine Brežice.
4.2 Sklep o imenovanja Svet za varstvo uporabnikov dobrin.
4.3 Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje romske problematike

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o Oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Brežice za leto 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice - uradno prečiščeno besedilo – skrajšani postopek.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

8. Predlog odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: Tatjana Močan (SDS)

Vprašanje/pobuda: Občan mesta Brežic je opozoril, da pri tržnici mnogi vozniki osebnih avtomobilov, pogosto zapeljejo kar na pločnik ob kiosku, kjer parkirajo svoje avtomobile. Običajno pripeljejo v smeri iz Vodnikove ulice in zavijajo desno na pločnik ali pa direktno iz Bizeljske ceste. Dajem pobudo po postavitvi varovalnega stebrička ob samem začetku pločnika ob kiosku, seveda ob predhodni oceni stroke. - Tatjana Močan (SDS) 20.06.2019
Odgovor:
Parkiranje na pločnikih je zakonsko prepovedano. Opravili bomo ogled lokacije in izbrali ustrezno rešitev.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: dr. Stanka Preskar (SMC)

Vprašanje/pobuda: Dajem pobudo za enotno podobo ureditve občine Brežice s tablami, kjer bodo zapisane ceste, odseki in hišne številke. Če smo turistična občina in se s tem ponašamo, bi bilo prav, da bi imeli vsi krajani enako možnost dostopa od trgovine do nekoga, ki pride v kraj in išče posamezno hišo in ker so določeni odseki občine že urejeni, podajam pobudo, da se tega lotimo kot celote. - dr. Stanka Preskar (SMC) 20.06.2019
Odgovor:
Nekatere krajevne skupnosti so že pristopile k ureditvi in postavile table v svojih središčih z zemljevidi krajevne skupnosti. Prav tako so nekatere krajevne skupnosti tudi postavile tako imenovane »ulične table«, kjer so z imeni označene ulice ali pa deli naselij z hišnimi številkami objektov ob določenem cestnem odseku. Za vsako tako ureditev pa je potrebno predhodno izdelati elaborat za postavitev prometne signalizacije. Krajevne skupnosti naj samoiniciativno predlagajo dele naselij oz. cest, kjer bi bilo smiselno postaviti to signalizacijo.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Na Rajcu je cesta, ki je občinska oziroma lokalna – Nova vas – Velika Dolina. Ob izgradnji kanalizacije se je na enem delu pri Rajcu, v dolžini cca 30 m, močno posedla. Prav bi bilo, da pridejo strokovne službe zadevo preveriti. - Marijan Žibert (ROK) 20.06.2019
Odgovor:
Skupaj s predstavniki Komunale Brežice bomo opravili ogled na terenu ter po potrebi tudi pregled kanala s kamero.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Na območju krajevne skupnosti Velika Dolina oziroma v zaledju le-te, imamo privatne in državne gozdove. Zadnje čase se kar precej lesa izvozi. Predvsem preko vasi Brezje, Ponikve in Cirnik oziroma iz zaledja teh vasi. Del teh cest je občinskih oziroma tako imenovanih lokalnih, del teh cest, ki vodijo do lokalnih pa so krajevne. Krajevne ceste so naredili krajani s samoprispevki in tonaža, ki je na teh prevozih, ki jih izvažajo razni izvajalci, presega tonaža za katero so te ceste grajene. Ceste so v dolžini od 600-700 metrov. V celoti so uničene, strgane. Prebivalci se na to pritožujejo. Omejiti bi bilo potrebno prevoz s takimi tovornjaki ali pa od Zavoda za gozdove iskati nadomestilo za ureditev teh cest, razširitev in da bodo sposobne takega prometa. - Marijan Žibert (ROK) 20.06.2019
Odgovor:
Problematika je bila že večkrat izpostavljena. Imamo kar precej odsekov lokalni cest in javnih poti, ki so opremljeni s signalizacijo za omejitev prometa, bodisi omejitev skupne teže vozila, bodisi omejitev osne obremenitve. Večkrat pa smo že naleteli na problem, da Policija ne more nadzirati prometa, ker da v Brežicah nima tehtnice za nadzor.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Marijan Žibert (ROK)

Vprašanje/pobuda: Gledam po občini, tudi v Brežicah in okolici, je kar nekaj prometnih znakov, da so nekatere ceste s prometnim znakom tako urejene, da je namenjen promet samo za prebivalce. S tem se na nek način strinjam, vendar bi to moralo veljati za področje celotne občine - Marijan Žibert (ROK) 20.06.2019
Odgovor:
To so samo odseki cest po navadi slepe ulice, kjer je omogočen promet oz. dostop do objektov in ni možen tranzit vozil.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: Pobuda in vprašanje se nanaša na dotrajane električne drogove na relaciji gozd Dobrava – križišče proti Globokem in relacija Črnc – Mali Vrh – Globoko. Dotrajani oziroma najbolj pereči drogovi so predvsem v Dobravi, saj gre za dotrajan les. Gre za poplavno in močvirnato območje. Les že trohni. Nekateri drogovi so že nadomeščeni z železnimi spodnjimi deli. Še večjo nevarnost pa predstavljajo žice, ki so v gozdu, med vejevjem. Težava bo nastopila pozimi, ko bo prišlo do snegoloma oziroma žleda, saj bodo bile žice, ki bodo popadale na tla zelo nevarne za vse udeležence v prometu. Vemo, da tu potekajo vse prometne žile v službe in iz službe na relaciji Kapele – Krško in Pišece – Globoko – Brežice. K tej zadevi bi bilo potrebno pristopiti. Izpostavljeni so bili ključni primeri. Ja pa teh žic in dotrajanih električnih drogov po občini Brežice še dovolj. Smiselno bi bilo pristopiti k temu, da se zadeve zberejo na enem kupu ter se posreduje Elektru, da te zadeve na terenu preveri. - Martina Živič (SD) 20.06.2019
Odgovor:
Vašo pobudo bomo dopolnili še s slikami opisane problematike in jo v reševanje posredovali Elektru Celje.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)

Vprašanje/pobuda: Na Piršenbregu pri Šulerjevih, v smeri od križa proti kapelici, je počila cesta zdaj že v razdalji 20 m. V gozdu je obširnejši plaz in se bojimo, da bi se cesta odpeljala navzdol. Prosimo, da si pridejo občinske službe zadevo pogledati in da skupaj s krajevno skupnostjo pristopimo k sanaciji. - Mihael Petančič (SDS) 20.06.2019
Odgovor:
Zadevo si bomo ogledali na terenu in vas obvestili o stanju in predvidenih ukrepih za rešitev problema.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Mihael Petančič (SDS)

Vprašanje/pobuda: Vprašanje je vezano na cesto Bojsno – Župelevec , kjer je ograja oz. živa meja na odseku proti bivšemu plazu na Bojsnem. Gre za glavno cesto, ki je občinska in je zelo nevaren odsek. Ne vem, zakaj glede tega že kdaj ni bila podana kakšna pobuda. Sam sem imel skoraj nesrečo, da bi povozil pešca, ker človek ne more stopiti niti na bankino, ker je živa meja čisto ob cesti in sega na cestišče. Če prihajaš iz smeri Bojsno proti Župelevcu se nimaš kam umakniti, saj niti ne vidiš če kdo hodi po tej strani cestišča. Gre za zelo nevaren odsek. Ne vem ali gre za privatno zemljišče. Če je privatno zemljišče, bi prosil Občino, da pristopi k odkupu. - Mihael Petančič (SDS) 20.06.2019
Odgovor:
Zadevo si bomo ogledali na terenu in v kolikor gre za zemljišče v zasebni lasti bomo obvestili lastnika, da ustrezno uredi živo meje v tej meri, da je ustrezno zagotovljena varnost vseh udeležencev v prometu. V kolikor zadeve ne uredi bomo v reševanje vključili tudi Medobčinski inšpektorat.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalecIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)

Vprašanje/pobuda: Pobuda za državno cesto št 677 na relaciji Pišece – Sromlje, ki je dotrajana z mnogimi nevarnimi točkami in kot taka nujno potrebna rekonstrukcije z razširitvijo, ureditvijo brežin, odvodnjavanjem meteornih vod, ureditvijo prometne signalizacije, postavitvijo ogledal, preplastitvijo z asfaltno prevleko itd., pred vsem pa sanacijo plazov, ki resno ogrožajo varnost udeležencev prometu.

Spodaj je opis posameznih perečih točk, ki seveda niso vse. Glede na težo problematike vas prosim za vse potrebne akcije za takojšen pristop k reševanju plazu, ki je opisan spodaj pod Plaz 1, kot tudi za sanacijo ceste.

Opis perečih točk:

Plaz 1 in 2
Na državni cesti št. 677, relacija Pišece – Sromlje je je cca. 1 km iz kraja Pišece proti Sromljam plaz, ki onemogoča varen cestni promet (Plaz 1). Polovico cestišča je odneslo, druga polovica pa se poseda tako, da obstaja vprašanje, koliko časa bo tako poškodovano cestišče zdržalo. Promet se odvija izmenično enosmerno, skrajno za brežino, iz katere pa štrli skala, ki onemogoča, da bi se lahko vozili bolj za brežino. Širina asfaltne prevleke, po kateri se trenutno odvija promet je cca 1,8 metra. V času slabega vremena se med zgornjim robom asfaltne prevleke in brežino nabere polno vode, ki se začenja pod asfaltno prevleko tako, da je tudi ta del cestišča ogrožen. Stanje je razvidno iz slik 1,2 in 3 spodaj. Spodnji rob cestišča se poseda vzdolž celega pobočja, na katerem leži cestišče (slika 3).

Nedaleč stran (cca. 30 m) je tudi plaz (Plaz 2), ki se ga je z enostavnejšimi prijemi saniralo. Vendar se tudi tu cestišče poseda in poka, kar je razvidno iz slik 4 in 5. Tudi ta plaz je potrebno trajno sanirati.

Na omenjena plazova smo krajani Pišec že večkrat opozarjali, vendar doslej še ni prišlo do ustrezne in trajne sanacije. Po cesti se odvija redni cestni promet, kjer vozi tudi šolski avtobus in tudi ostala tovorna vozila. Glede na to, da cesti grozi neprevoznost in v izogib možnim resnim nesrečam, dajem pobudo in prosim, da se v čim krajšem času izvede trajna sanacija.

Plaz 3
V preteklosti je bil začasno saniran tudi plaz (plaz 3) na isti cesti pri Pišecah tako, da je bilo cestišče zoženo tako, da na tem delu cestišča ni več možno srečevanje vozil (razvidno iz slik 5 in 6). Kot pobudniku sanacije mi je bilo odgovorjeno odgovorili, da bo trajna sanacija tega dela cestišča v čim krajšem možnem roku. Sanacija takšna kot je, ne zagotavlja varnosti udeležencev v prometu. Prosim vas, da tudi ta še ne trajno rešen plaz sanirate tako, da bo možen varen promet v obe smeri. Predvsem me zanima, kdaj bo ta del cestišča trajno saniran?

Razpokan oporni zid
V Pišecah, na začetku odseka ceste Pišece - Sromlje je na večih mestih počen oporni zid neposredno ob cesti, ki je iz varnostnih razlogov nujno potreben sanacije (sliki 7 in 8), saj se zid lahko zruši na cesto.

Postaviti ogledalo na Tratah
Na nepreglednem delu ceste (lokacija Trate), kjer sta odcepa ceste za Suhadol in Sveto Jedert je potrebno postaviti dodatno ogledalo, ki bo pokrivalo celotno cesto. Cestišče vključno z brežinami je v tem delu ceste izredno ozko, cesta pa skrajno nepregledna, v ovinku pa se priključita še dve stranski cesti, tako da je ta odsek ceste izredno nevaren za vse udeležence v prometu predvsem za pešce in kolesarje. Na tem odseku so se v preteklosti dogajale prometne nesreče.

Postaviti ogledalo v centru Pavlove vasi
Vključitev na državno cesto v centru Pavlove vasi iz smeri Dednja vas je zelo nevarna, saj se ta priključek nahaja na bregu, voznik, ki pa hoče zaviti na levo na državno cesto pa ne vidi, če kdo prihaja po državni cesti iz smeri Pišec. Ravno tako voznik, ki se pelje po državni cesti iz Pišec ne vidi vozilo ki je na stranski cesti. V izogib nesrečam se naj postavi na severni strani ceste ogledalo, s pomočjo katerega se bo videlo, če kdo prihaja iz smeri Pišec.

Po tej cesti poteka Bizeljsko sremiška vinska cesta. Po njej se veliko vozijo tudi kolesarji in po njej hodijo pešci, tako domači prebivalci, otroci, kot tudi turisti in ostali pohodniki. Zaradi strmih brežin je cesta na mnogih mestih opremljena z varovalnimi ograjami, cesta je ozka in tudi zaradi nepreglednih ovinkov zelo nevarna.

Cela trasa ceste št. 677 Pišece – Sromlje je v izredno slabem stanju (slike 10 do 16). Asfaltna prevleka je dotrajana, razpokana in na določenih mestih popolnoma uničena, cestne brežine se posedajo in s tem tudi cestišče, cestni kanali za odvodnjavanje so zasuti in zamašeni, mulde so uničene ali pa jih sploh ni, določeni mostovi so poškodovani, na cestišču so prisotni še drugi plazovi itd. Za ohranitev ceste v voznem stanju in za zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu je potrebno čimprej pristopiti k temeljiti obnovi cestišča z utrditvijo ceste, sanacijo brežin, sanacijo kanalov in prepustov za meteorne vode, sanacijo mostov itd.
Cestišče je potrebno utrditi, razširiti na širino kot je na delu, ki je že saniran, urediti prometno signalizacijo in izvesti novo asfaltno prevleko.

Za zagotovitev varnega prometa na navedeni cesti, krajani prosimo pristojne službe, da pristopite k rešitvi zgoraj navedenih odprtih problemov. Za podporo in rešitev se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Opomba: Slike so spodaj.
- Miran Omerzel (SLS) 20.06.2019
Odgovor:
Dne 10.6.2019 smo imeli sestanek na Direkciji RS za infrastrukturo s sektorjem za vzdrževanje državnih cest, na katerem smo izpostavili tudi problematiko državne ceste R3-677. Pobudo jim bomo posredovali tudi v pisni obliki in zahtevali sanacijo kritičnih točk iz vašega opisa.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec