6. seja Občinskega sveta občine Brežice
Datum in ura:
 20.06.2019 ob 16:00
Možnost postavljanja vprašanj:
 20.06.2019 do 20:00
Lokacija:
 Večnamenska dvorana na Gubčevi 10a, Brežice.

Vabilo:

Vabilo 6. redna seja
Zapisnik:

Zapisnik_6.seja

 

6. seja Občinskega sveta občine Brežice bo v četrtek, 20.6.2019 ob 16.00 uri, v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Obvestila in odgovori občinskim svetnikom:

Pojasnilo SPO.

Odgovori na pobude in vprašanja.

Stališča in predlogi delovnih teles.

Točke dnevnega reda

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

Gradiva:

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

Gradiva:

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Knjižnica Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

6. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

7. Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2018.

Gradiva:

8. Letno poročilo 2018 in Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, pogrebne in pokopališke dejavnosti, tržnice ter vzdrževanja zelenic in javnih površin za leto 2018.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

9. Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica - prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

10. Sklep o potrditvi Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Brežice.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

11. Predlog Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe mestni linijski prevoz potnikov v Občini Brežice - prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

12. Sklep o spremembi in uskladitvi finančnih virov projektov sofinanciranih z Ministrstva za obrambo v letu 2020 v Načrtu razvojnih programov Občine Brežice za obdobje 2019-2022.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

13. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

15. Predlog Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

16. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o razglasitvi Domačije Janeževa gorca 56 oziroma Jelčičeve domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava.

Gradiva:

Sprejeti sklepi:

17. Pobude in vprašanja.
Izpraševalec: dr. Tomaž Teropšič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Januarja letos je bila prekopana cesta, zelenica in parkirišče pri bloku na Prežihovi 12 v Brežicah. Cesta je bila nato začasno pokrita z betonom, zelenica in del parkirišča pa sta ostala v grobem stanju. Križišče med Prežihovo in Lamutovo ulico je polno lukenj v asfaltu. V podobnem stanju je jašek na pločniku na začetku Prežihove ulice. Že več mesecev je tam postavljen le Klemfix od Komunale Brežice.
Vse navedene zadeve predstavljajo precejšnje nevarnosti za udeležence v prometu. Zanima me v čigavi pristojnosti so navedene zadeve? Hkrati podajam pobudo, da se navede nevarnosti čimprej sanirajo v dobro naših krajank in krajanov. - dr. Tomaž Teropšič (SMC) 31.07.2019
Odgovor:
Prekop ceste in pločnika na Prežihovi ulici 12 je bil izveden zaradi sanacije toplovoda. Po ogledu na terenu je bil prekop poasfaltiran. Ostale zadeve pa bojo posanirane v sklopu rednega vzdrževanja do konca julija.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Mila Levec (SDS)

Vprašanje/pobuda: Na podlagi večkratnih pritožb stanovalcev Lamutove ulice, podajam pobudo za enostransko zaprtje le-te in sicer iz smeri Prežihova ulica – Lamutova ulica, do gostinskega lokala Stars.
Stanovalci Lamutove ulice so večkrat izrazili nezadovoljstvo zaradi prevelikega hrupa, ki je prihajal iz gostinskega lokala Stars, še posebej med vikendi, za kar so sami že dvakrat poklicali policijo.
V ulici so zaznali tudi povečan promet gostov omenjenega lokala, predvsem mladih, z neprilagojeno hitrostjo, kljub temu, da je iz parkirišča gostinskega lokala postavljen prometni znak, ki določa obvezno smer levo, a ga žal le redki upoštevajo. Omeniti velja tudi, da je ulica brez pločnikov na obeh straneh in je posledično bolj nevarna za pešce. Stanovalci tako predlagajo enostransko zaprtje ulice, kot je razvidno iz spodnje slike, s tem, da bi bil pešcem in kolesarjem omogočen prehod. Ob tem izpostavljajo, da se strinjajo tudi z začasno zaporo, s katero bi »navadili« obiskovalce lokala na izhod, ki je določen s prometnim znakom. Poudarjajo tudi, da ne želijo onemogočiti poslovanja lokala in so pripravljeni tudi na kakšno drugo rešitev, ki bi umirila promet.
Kaj bi s tem pridobili? Prebivalci Lamutove ulice umirjen in varen promet, lastniki gostinskega lokala pa ob postavljeni zapori še kakšno parkirno mesto več. - Mila Levec (SDS) 31.07.2019
Odgovor:
V tem primeru gre za kategorizirano javno pot JP 528611 – Lamutova ulica, ki poteka po zemljišču s parcelnima številkama 348/4 in 348/10 obe k.o. Zakot in imata status javnega dobra. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji določenimi z zakonom in ostalimi predpisi. Kot ste zapisali že v pobudi je parkirišče ob lokalu opremljeno z ustrezno prometno signalizacijo, ki ureja smer vožnje obiskovalcev lokala. Nadzor nad upoštevanjem pravil cestnega prometa pa nadzira Policija. Predlagana zapora ceste ni primerna tudi z vidika zimskega in letnega vzdrževanja ceste.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Kdaj bo sklicana prva oziroma ustanovna seja novega sveta za preventivo in vzgojo, ki smo ga imenovali pred kakimi tremi meseci. - Aljoša Rovan (Levica) 31.07.2019
Odgovor:
Prva seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je potekala dne 3.7.2019.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Aljoša Rovan (Levica)

Vprašanje/pobuda: Občan predlaga, da Občina pripravi ustrezna navodila za uporabo kombiniranih površin za pešce in kolesarje. Na primer kot je tista na Bizeljski, ker so nevarna in ne znamo jih uporabljat.
Iz pisne priloge: »Na Bizeljski cesti in še kje so bile ustvarjene skupne površine za pešce in kolesarje. Žal jih občani ne znamo uporabljati in ne vemo, kakšna pravila veljajo, zato prihaja do nesreč (zaenkrat na srečo še ne s težjimi posledicami). Predlagam, da se takšnih prometnih rešitev v prihodnje izogibamo, kar je tudi smernica v Navodilih za projektiranje kolesarskih površin. (http://di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Stran_navodila in vzorci/kolesarji_prelom_web_06-2012.pdf)
»V kolikor je mogoče, se takim rešitvam, izogibamo – toliko bolj, če kolesarji in pešci niso ločeni z ločilno črto.«
Za te površine, ki že obstajajo, pa naj se pripravijo in na primeren način objavijo ustrezna navodila. - Aljoša Rovan (Levica) 31.07.2019
Odgovor:
Osnova za izvajanje posegov na Bizeljski cesti v Brežicah, kot tudi na področjih drugih skupnih površin za promet pešcev in kolesarjev, je bila izdelana projektna dokumentacija (s strani pooblaščene projektivne organizacije), ki je temeljila na dopustnih rešitvah v okviru slovenske zakonodaje kot tudi stanja na terenu. Poleg »Navodil za projektiranje kolesarskih površin« iz leta 2012, ki jih omenjate, je Ministrstvo za infrastrukturo leta 2017 objavilo »Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, Kolesarjem prijazna infrastruktura«, leta 2018 pa je stopil v veljavo tudi »Pravilnik o kolesarskih površinah« (ko se je že gradilo). Potrebno je upoštevati še več drugih pravilnikov in smernic s področja cestogradnje kot tudi krovni Zakon o cestah. Izvedene rešitve so torej dopustne, prav tako pa velja tudi dejstvo, da je v primeru Bizeljske ceste število tako pešcev kot kolesarjev majhno število. Površine so označene, da so v skupni rabi pešcev in kolesarjev, kar pomeni da morajo ti prilagoditi hojo oz. vožnjo na teh površinah oz. se morajo prilagoditi ostalim udeležencem v prometu, kar je logično da mora izvajati vsak uporabnik prometnih površin na vseh tovrstnih površinah.

Splošno pa velja, da občine ne sprejemajo samostojnih prometnih predpisov, ampak velja enotna zakonodajo s področja cest in varnosti na njih za celotno Slovenijo.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalkaIzpraševalec: Miran Omerzel (SLS)

Vprašanje/pobuda: Imam pobudo za popravilo starih obcestnih avtobusnih čakalnic oziroma postaj. Moram reči, da so ene v izredno slabem stanju in mislim, da so nujno potrebne popravila. Gledal sem predvsem na relaciji, ko se jaz vozim, imam tudi eno sliko, da ne rečem, da je kot bi bilo nekje na fronti. Nekaj sredstev bo treba nameniti za obnovo teh stvari. Je pa tudi takih čakalnic, tudi na drugih lokacijah. Predlagam in dajem pobudo, da se jih obnovi. Gre avtobusno postajo proti Glogovem Brodu in še več jih je. Tudi proti Bizeljskem. - Miran Omerzel (SLS) 31.07.2019
Odgovor:
Vsako leto se nadomesti 5 do 6 nadstrešnic na avtobusnih postajališčih. Postajališči ob lokalni cesti v Glogovem Brodu sta predvideni za zamenjavo v letošnjem letu.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Bogdan Palovšnik (SD)

Vprašanje/pobuda: Letos naj bi cca 200.000 € privarčevali glede omrežnin pri Komunali. Zanima me, če bi se dalo dobiti seznam investicij, ki jih bo Občina naredila s tem denarjem. A gre tudi tukaj za kakšne vodovodne izboljšave, kakšne zamenjave cevi, kakšen seznam prioritet? Želel bi vedeti, ker moramo dati odgovore našim krajanom. - Bogdan Palovšnik (SD) 31.07.2019
Odgovor:
Vsa sredstva iz naslova omrežnin bodo porabljena za obnovo komunalne infrastrukture, kar je tudi predvideno v proračunu za leto 2019.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Darko Udovič (SMC)

Vprašanje/pobuda: Danes je za to govornico že bilo govora o tem, da so bile lani volitve. Obljube za ureditev križišča na Dolenji Pirošici so bile že večkrat podane pri volitvah. Dajem pobudo, da strokovne službe proučijo možnost ureditve, ker so krajani tam v strahu, avtobusna postaja je, otroci hodijo v šolo, določeni ljudje pa tam divjajo tam in stanje je nevzdržno. - Darko Udovič (SMC) 31.07.2019
Odgovor:
Ureditev križišča no Dolenji Pirošici bo sestavni del projekta » Obnova lesenega mostu čez Krko in obnova lokalne ceste LC 024051 Cerklje – Dolenja Pirošica«.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službeIzpraševalec: Martina Živič (SD)

Vprašanje/pobuda: Govorili smo o načrtu razvoja širokopasovnega povezave, pa sem razpravljala in spraševala, da Elektro Celje že zbira neka soglasja po Bojsnem, pa nisem potem dobila odgovora. - Martina Živič (SD) 31.07.2019
Odgovor:
Na podano vprašanje smo povprašali na Elektro in Telekom. Na Elektru so nam povedali, da ne pobirajo soglasij na tem območju. Telekom Slovenije pa je naročil pri podjetju GVO izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo GPON omrežja na različnih območjih Posavja. Del projektne dokumentacije so tudi sklenjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer so predvidene nove trase TK vodov. Kar pomeni, da se na terenu dogajajo aktivnosti za sklepanje služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, ki jih izvaja GVO s svojimi podizvajalci, tudi na območju Bojsnega.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka