26. redna seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 28.05.2010

kategorija: Občinski svet

26. redna seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 7. junija 2010, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

26. redna seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 7. junija 2010, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta in 6. izredne seje Občinskega sveta.

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog sklepa o odprtju novih oddelkov v vrtcih občine Brežice.

6. Predlog sklepa o uskladitvi cen storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2010.

7. Predlog Odloka o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice – 2. obravnava.

8. Predlog Odloka s spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice – 2. obravnava.

9. Predlog Odloka o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice – 2. obravnava.

10. Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Brežice – 2. obravnava.

11. Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2009.

12. Poslovni načrt opravljanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2010.

13. Določitev višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2010.

14. Najem infrastrukture gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov.

15. Kadrovske in mandatne zadeve: 15.1. Predhodno mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Brežice. 15.2. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Mladinski center Brežice.

16. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2009.

17. Nepremičnine: 17.1. Dovoljenje za odtujitev zemljišč v območju kulturne dediščine Mokrice – območje gradu. 17.2. Predlogi sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra. 17.3. Letni program prodaje premoženja v lasti občine Brežice – dopolnitev številka 3 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2010. 17.4. Letni program prodaje premoženja v lasti občine Brežice – dopolnitev številka 4 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2010. 17.5. Letni program pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010 – dopolnitev številka 2 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2010.

18. Razno.