27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, bo v ponedeljek, 12.07.2010 ob 15.30 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10/A, Brežice

datum: 02.07.2010

kategorija: Občinski svet

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

 

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo v ponedeljek, 12. julija 2010, ob 15:30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA:

 

Vabilo in predlog dnevnega reda

 

1.    Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta.

 

Predloga zapisnika

 

2.    Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

 

3.    Določitev dnevnega reda.

 

4.   Predlog sklepa o nadstandardni sistematizaciji v vrtcih občine Brežice.

 

Predlog sklepa

 

5.    Predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti občine Brežice – skrajšani postopek.

 

Predlog odloka

 

6.    Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v občini Brežice.

 

Predlog sklepa

 

7.    Predlog sklepa o določitvi pogojev in plakatnih mest ob izvedbi volitev in referendumov.

 

Predlog sklepa

Slikovna priloga

 

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih občine Brežice – skrajšani postopek.

 

Predlog odloka

 

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Brežice za leto 2010.

 

Predlog odloka

 

10. Predlog Odloka o kategorizaciji cest – 1. obravnava.

 

 Predlog odloka

 

11.  Nepremične:

11.1.       Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brežice za leto 2010 – št. 4.

 

Predlog sklepa

 

11.2. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brežice za leto 2010 – št. 5.

 

Predlog sklepa

 

11.3. Dopolnitev letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja občine Brežice za leto 2010 – št. 5.

 

Predlog sklepa

 

11.4. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.

 

Predlog sklepa

 

12. Državni prostorski načrt za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova izvoz v občini Brežice – podajanje smernic.

 

Predlog sklepa      

 

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice – druga obravnava.

 

Predlog odloka

 

14. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za prostorsko enoto »B4-21C2/1/423-CU« - druga obravnava.

 

Predlog odloka

 

15. Predlog oprostitve plačila komunalnega prispevka uporabnikom občinskega proračuna.

 

Predlog sklepa

 

16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

 

17. Razno.