2. redna seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 05.11.2010

kategorija: Občinski svet

2. redna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala, v ponedeljek, 15. novembra 2010, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

2. redna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala, v ponedeljek, 15. novembra 2010, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.  

Predlagam DNEVNI RED in GRADIVA:   

Dopis - sprememba ure pričetka seje OS.doc

Vabilo - 2. seja OS _15.11.2010_ - OS.pdf  

1.      Potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta.  

Zapisnik 1. redne seje OS.pdf  

2.      Določitev dnevnega reda.

3.      Kadrovske in mandatne zadeve:

3.1. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta občine Brežice.

Predlog sklepa

3.2. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Velika Dolina

Predlog sklepa

3.3. Imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov stalnih delovnih teles občinskega sveta in sicer:

a)      Statutarno-pravne komisije,

b)      Komisije za vloge in pritožbe,

c)      Odbora za družbene dejavnosti,

d)      Odbora za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje,

e)      Odbora za gospodarstvo,

f)        Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

g)      Odbora za urbanizem,

h)      Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Predlog sklepa

3.4. Imenovanje članov Nadzornega odbora.

Predlog sklepa

3.5. Imenovanje nadomestnega člana Sveta Območne izpostave JSKD Brežice.

Predlog sklepa

4.      Predlog sklepa o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občine Brežice.

Predlog sklepa

5.      Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Brežice.  

Gradivo - Sklep o načinu financiranja PS v občini Brežice.pdf  

6.      Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

7.      Razno.