3. redna seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 03.12.2010

kategorija: Občinski svet

3. redna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala, v ponedeljek, 13. decembra 2010, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

3. redna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala, v ponedeljek, 13. decembra 2010, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.  

Predlagan je naslednji DNEVNI RED:  

1.      Potrditev zapisnikov:  

1.1.   Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Brežice  

Zapisnik 2. redne seje OS.pdf  

1.2.   Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice  

Zapisnik 1. dopisne seje OS.pdf  

1.3.   Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta občine Brežice  

Zapisnik 1.izredne seje OS.pdf  

2.      Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.      Določitev dnevnega reda. 

4.      Predlog Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Brežice – prva obravnava  

Predlog odloka o kom. opremljanju.pdf  

Strokovne_podlage_Brežice.pdf  

Priloga A Karta_ceste.jpg  

Priloga B Karta_ostala_infrastruktura.jpg   

 

 

6.      Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda "Letalski center Cerklje ob Krki"

Obrazložitev

Predlog odloka

7.      Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.  

8.      Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Brežice – skrajšani postopek  

Odlok o org. in del.podr.občinske uprave.pdf  

9.      Predlog Odloka o krajevnih skupnostih občine Brežice – skrajšani postopek 

 Odlok o KS.pdf  

 

10.      Predlog stanovanjskega programa občine Brežice.  

Predlog stanovanjskega programa.pdf  

11. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Občine Brežice za leti 2011 in 2012

Predlog sklepa 

Nrp

12. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice.  

predlog sklepa.pdf  

13. Predlog Pravilnika o postopkih za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Brežice.  

Predlog sklepa, predlog pravilnika.pdf  

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče in Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice – prva obravnava  

Dopolnitev - Odlok OŠ Artiče, Vrtec Mavrica.pdf  

Predlog Odloka OŠ Artiče.pdf  

Predlog Odloka Mavrica.pdf  

15. Nepremičnine:  

15.1. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra  

Predlog sklep ao vzpostavitvi statusa JD.pdf  

Prikaz parcel 1-7.pdf  

15.2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  

Predlog sklepa - ukinitev JD Drobnič.pdf  

Predlog sklepa - ukinitev JD KS Cerklje ob Krki.pdf  

16. Razno.  

 

5.      Predlog sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Brežice – prva obravnava  

Predlog sklepa in obrazložitev.pdf  

Pripombe in stališča - PUP.pdf  

ZAPISNIK-JAVNE-OBRAVNAVE-PUPx.pdf  

Predlog Odloka_pup_sprememba_JRx.pdf