4. redna seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 06.01.2011

kategorija: Občinski svet

4. redna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala, v ponedeljek, 17. januarja 2011, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

4. redna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala, v ponedeljek, 17. januarja 2011, ob 16.00 uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Vabilo - 4. seja OS _17.1.2011_ - OS.pdf

 

Predlagan je naslednji DNEVNI RED: 

1.     Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.  

 2.      Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.      Določitev dnevnega reda.  

4.      Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja za člana Sveta javnega zavoda Posavski muzej Brežice  

5.      Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2011       

5.1.   Predlog odloka o proračunu občine Brežice za leto 2011 – prva obravnava. 

5.2. Predlog sklepa o potrditvi dokumentov identifikacije investicijskih projektov   (DIIP) in investicijskih programov (IP) za naslednje investicije:

1. Oprema za atletiko - dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

2. Celovita obnova gradu Brežice 2. faza - investicijski program (IP)

3. Ureditev prostorske problematike na Osnovni šoli Brežice - novelacija investicijskega programa (novelacija IP,IP)

4. Obnova objekta na CPB 36 - investicijski program (IP, noveliran IP)

5. Nakup vozil za potrebe Zdravstvenega doma Brežice - dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

6. Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko III.faza(DIIP, IP) 

7. Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice I.faza (DIIPIP - 1.del, IP - 2. del)

8. Rekonstrukcija LC Dobova – Kapele – Župelevec

9. Sanacija lokalne ceste 024140 Čatež – Terme Čatež  (DIIP, IP)

6.      Predlog sklepa o odprtju novega oddelka v vrtcu Mavrica Brežice.  

7.      Predlog sklepa o ceniku uporabe športnih objektov in opreme Zavoda za šport Brežice.  

8.      Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Brežice« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.  

Načrt razvoja

9.      Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica – skrajšani postopek.  

10. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora in finančnim načrtom za leto 2011.  

11. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.  

12. Razno.  

Gradivo in predlog sklepa k 4.1. točki dnevnega reda bo posredovano naknadno.