5. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 17.02.2011

kategorija: Občinski svet

5. redna seja Občinskega sveta bo potekala v ponedeljek, 28. februarja 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a Brežice.

 

5. redna seja Občinskega sveta bo potekala v ponedeljek, 28. februarja 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a Brežice.
 

VABILO

 

 DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta

3. Določitev dnevnega reda

4. Pripombe in predlogi Občine Brežice na osnutek DPN za območje HE Brežice in okoljskega

poročila

pripombe in predlogi občine HE Brežice.pdf

analiza smernic 1.pdf

analiza smernic 2.pdf

analiza smernic 3.pdf

koncno__Javno_naznanilo_-_HE_Brezice.pdf

5. Ukinitev javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem

5.1. Predlog Odloka o ukinitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem

 5.2. Predlog Sklepa o začetku likvidacije javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem

Brežice

 6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino

Brežice

Odlok JZPTM 2011 - predlog.pdf

7. Predlog Odloka o Proračunu občine Brežice za leto 2011

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o socialno varstvenih pomočeh iz

sredstev proračuna občine Brežice – skrajšani postopek

Odlok dopolnitev DP.pdf

Vloga za pridobitev denarne socialne pomoci zaradi izgube zaposlitve.pdf

9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

10. Nepremičnine:

10.1. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1056/4 in 1056/3, k.o. Bukošek

10.2. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3683/1 in 3683/4 k.o. Cerklje

10.3. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3041/18 in 3041/19, k.o. Cerklje,

10.4. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 627/5 in 627/4 k.o. Dečno selo,

10.5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 743/5 in 743/6, k.o. Kapele,

10.6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 538 k.o. Slogonsko,

10.7. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 402/17, 402/7, 402/9, 402/10,

402/6, k.o. Župelevec

10.8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 717/2, k.o. Artiče

11. Razglasitev spomenikov lokalnega kulturnega pomena

11.1. Predlog Odloka za razglasitev šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik

lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika

11.2. Predlog odlokov za razglasitev dveh cerkva v župniji Cerklje ob Krki za kulturna

spomenika lokalnega pomena

Cerkev - Sv.Mohorja.pdf

Cerkev - Sv. Marka.pdf

11.3. Predlog Odlokov za razglasitev cerkva v župniji Čatež ob Savi za kulturne spomenike

lokalnega pomena

Catez - Cerkev sv. Jurija.pdf

Mrzlava vas - Cerkev sv.pdf

Velike Malence - Cerkev sv.pdf

12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja

predšolskih otrok v vrtcih občine Brežice

13. Predlog Odloka o spremembi odloka o ureditvi prometa v mestu – skrajšani postopek

14. Predlog Odloka o komunalnem prispevku – druga obravnava

Strokovne_podlage_Brežicex.pdf

Priloga A Karta_ceste.jpg

Priloga B Karta_ostala_infrastruktura.jpg

 15. Razno.