6. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 08.04.2011

kategorija: Občinski svet

Sklic 6. seje Občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, 18. aprila 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice


Sklic 6. seje Občinskega sveta

 

Na podlagi 1. odstavka 21. člena in 2. odstavka 23. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) ter 22., 23. in 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 40/09),

sklicujem

6. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, ki bo v ponedeljek, 18. aprila 2011, ob 16.00 uri

v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

  

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1.   Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Brežice

Zapisnik 5. redne seje OS.doc

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.      Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Občinskega sveta občine Brežice.

Imenovanje nadomestnega člana OS.doc

4.2.      Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja za člane Svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice.

Predlog sklepa o imenovanju članov v svetih javnih zavodov.pdf

4.3.      Predlog Sklepa o imenovanju predsednice Statutarno – pravne komisije

Imenovanje predsednice SPK - gradivo.doc

5.   Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

Vprašanja in pobude, 5. seja OS.doc

6.   Zaključni račun občine Brežice za leto 2010

REZR2010 OBČINA BREŽICE.pdf

7.   Potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov  (DIIP)

7.1.      Potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov  (DIIP) za Vrtec Mavrica Brežice.

DIIP Vrtec Mavrica Brežice.doc

7.2.      Potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov  (DIIP) za investicijo obnova kulturnega doma Dobova

Izvleček.doc

 DIIP BODY nov.doc

DIIP večnamenski dom Dobova.pdf

8.   Uradno prečiščeno besedilo Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

OS_gradivo_UPB_ZN_OC_BREŽICE_1.doc

5_ZN_obrtna cona_Brežice_čistopis_končni.doc

1_1_Pravilnik_ZN_OC_Brežice_51-71.pdf 

1_Odlok_ZN_OC_Brežice_51-71.pdf

2_Odlok_SDZN_OC_Brežice_32-85.pdf

3_Odlok_SDZN_OC_Brežice_39-86.pdf

4_Odlok_SDZN_OC_Brežice_6-93.pdf

4_Odlok_SDZN_OC_Brežice_66-99.pdf

5_Odlok_SDZN_OC_Brežice_4-02.pdf

6_Odlok_SDZN_OC_Brežice_64-08.pdf

7_Odlok_SDplan_OC_Brežice_8-10.pdf

 

9.   Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje šolskega kompleksa OŠ Dobova

OS_gradivo_Vrtec Dobova_končno.doc

 10126-00_ŠolskikompleksDobova_USKLAJEN_PREDLOG_ODLOK_končni.doc

10126-00_Obm_šol_kompl_Dobova_USKLAJEN_PREDLOG_C3_ureditvena.pdf

E6_USKLAJEN_PREDLOG_povzetekjavnost_OPPN_oš_Dobova.pdf

10.Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode v občini Brežice.

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za Občino Brežice.pdf

11.Predlog sklepa za pokrivanje izgube pri izvajanju gospodarskih javnih službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2010

OS POROČILO.doc

KOP scan poročilo.pdf

KOP izguba scan.pdf

12.Poslovni načrt opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2011

OS POSLOVNI NAČRT.doc

KOPscan poslovni načrt.pdf

13.Sklep o najemu infrastrukture gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov

 OS NAJEM 1.doc

14.Predlog sklepa o subvencioniranju cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2011

OS SUBVENCIJ.doc

KOP scan subvencija.pdf

15.Nepremičnine:

15.1.    Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brežice za leto 2011 – št. 1

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja št1.doc

15.2.    2 Dopolnitev letnega načrta prodaje nepremičnega premoženja občine Brežice za leto 2011 – št. 1 in št. 2

Dopolnitvi letnega načrta razpolaganja št_1 in 2.doc

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja št_1.doc

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja št.2.doc

16.Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije za romsko problematiko.

Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti.pdf

17.  Razno.

 

S spoštovanjem!

Ivan Molan, župan občine Brežice