7. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 23.05.2011

kategorija: Občinski svet

7. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo potekala v ponedeljek, 30. maja 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice.

 

7. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE bo potekala v ponedeljek, 30. maja 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice.
 

OS7_vabilo.pdf

 

Predlagani DNEVNI RED:

 

1.   Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta občine Brežice

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve

4.1.      Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Cerklje ob Krki

4.2.      Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Velika Dolina

4.3.      Imenovanje člana sveta Javnega zavoda Kozjanski park

4.4.      Imenovanje članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Brežice

4.5.      Imenovanje članov Komisij za sprejem otrok v vrtcih občine Brežice

4.6.      Imenovanje nadomestnega člana in podpredsednika Statutarno pravne komisije

5.    Vprašanja in pobude

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice – skrajšan postopek

7.    Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Brežice – 2. obravnava

Gradivo_SD_PUP_.pdf

Izseki_posameznih_enot.pdf

8.    Predlogi sklepov o sprejetju Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odlokov o preoblikovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Brežice – skrajšan postopek:

Predlog sklepa in obrazložitev

8.1.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice

8.2.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče

8.3.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko

8.4.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice

8.5.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki

8.6.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova

8.7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko

8.8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

8.9.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina

8.10.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice

9.    Predlog sklepa o nadstandardni sistemizaciji v vrtcih Občine Brežice

10.  Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Brežice – 1. obravnava

11.  Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Ocene o upravičenosti javno – zasebnega partnerstva za projekt: Obnova kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice – skrajšan postopek

DIIP_kotlovnica.pdf

12.  Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice

Sklep o javnem interesu

13.Nepremičnine:

13.1.    Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Brežice št. 3

13.2.    Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

14.  Povzetki poslovnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Brežice, za leto 2010

15.  Razno.