8. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 04.07.2011

kategorija: Občinski svet

8. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, bo v ponedeljek, 11. julija 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice.

  Vabilo  

 Predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1.  Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Brežice

 2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta

3.   Določitev dnevnega reda.

 4.   Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Brežice

 5.   Izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Brežice

Uvod s predlagamini sklepi

 5.1  Poslovni načrt opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov – KOP d.d.

Analiza Komunala Brežice-popravki 18.5.2011 zadnja.doc 

dodatne obrazložitve KOP - poslovni načrt.pdf

5.2.    Revizija izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov – KOP d.d.

Nrev GJS Brežice - porocilo končno.pdf 

pripomba na končno revizijo.pdf

5.3.      Predlog o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov

6.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Brežice – skrajšani postopek

7.   Dopolnjen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtna cona Dobova – prva obravnava

gradivo_OS_1 - OPPN OC Dobova.doc

ODLOK _dopol osnutek_OPPN OC Dobova.pdf

Povzetek_javnost_OPPN OC Dobova.pdf

Pripombe_I.pdf

Pripombe_II.pdf

Stališča _OC Dobova.doc

8.   Nepremičnine:

8.1.      Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice št. 4

8.2.      Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Brežice št. 2

8.3.      Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra

8.3.1.    Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 731/11, k.o. Črnc

8.3.2.    Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1376/5 in parc. št. 1381/3, k.o. Blatno

8.3.3.    Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1350/29 in parc. št. 1350/26, ko. Pavlova vas

9.    Javni zavodi:

9.1.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice – skrajšani postopek

Predlog sklepa_KB in LB.doc

9.2.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice – skrajšani postopek

10.  Sklep o odprtju novih oddelkov v vrtcih občine Brežice

11.  Sklep o uskladitvi cen storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2011

Predlog cene ovoj.doc

Predlog cene pomoč na domu 2011.doc

12.  Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Brežice

Operativni program julij povzetek.docx   

Operativni program seja OS julij SKLEP IN OBR.doc 

13.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Brežice

Pravilnik obratovalni čas - sklep in obrazložitev.doc

14.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice – skrajšani postopek

Sklep o uskladitvi cen storitev Pomoč na domu.doc

15.  Vprašanja in pobude

16.  Razno.