9. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 29.08.2011

kategorija: Občinski svet

ki bo v ponedeljek, 5. septembra 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice. VABILO -  9. redna seja Občinskega sveta občine Brežice

DNEVNI RED seje:

1.  Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.  Določitev dnevnega reda.

4.  Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.  Imenovanje člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice.

4.2.  Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu komisije v postopku podeljevanja priznanj.

        Pravilnik o delu komisije.

5.    Odpravljanje posledic neurja s točo:

5.1. Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja z močno točo z dne 11.07.2011 v občini Brežice - nujni postopek.

5.2.  Sklep o zagotovitvi dodatnih proračunskih sredstev za leto 2011 in razporeditvi le-teh ter prerazporeditvi sredstev na postavko 8300 - stalna proračunska rezerva.

6.   Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice - prva obravnava.

       Odlok_SDZN_OC Brežice.pdf

       grafika.pdf

       pripomba 1.pdf

       pripomba 2.pdf

       pripomba 3,4_knjiga pripomb.pdf

       stališča do pripomb.pdf

7.  Javni zavodi:

7.1.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice - druga obravnava.

7.2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Lekarna Brežice - druga obravnava.

8.   Poslovni načrt opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenja komunalne vode ter zbiranje in prevoza komunalnih odpadkov za leto 2011.

       Predlog sklepa o poslovnem načrtu.

9.   Sklep o potrditvi Vizije razvoja infrastrukture za šport in prosti čas občine Brežice, danes in jutri.

       VIZIJA 2011- 21.6.2011.doc

10.    Nepremičnine:

10.1.   Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Brežice, št. 3.

10.2.   Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice, št. 5.

10.3.     Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra:

10.3.1.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1585/2, k.o. Stara vas.

10.3.2.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3473/9, k.o. Krška vas.

11.  Vprašanja in pobude.

     Odgovori OGJSGZ na svetniška vprašanja.

12.  Razno.