10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 10.10.2011

kategorija: Občinski svet

10. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v ponedeljek, 17. oktobra 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah.

DNEVNI RED:  

1.    Določitev dnevnega reda.

2.    Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice in zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

3.    Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

4.    Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.       Sklep o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za leto 2011.

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova - 2. obravnava.

6.   Rebalans proračuna - skrajšani postopek.

7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. - nujni postopek.

8.  Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice - skrajšani postopek.

9.  Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v  občini Brežice - skrajšani postopek.

10. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice - skrajšani postopek.

11. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice- skrajšani postopek.

12. Predlog Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino - 1. obravnava.

13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Bizeljsko - 1. obravnava.

14. Vprašanja in pobude.

15. Razno.