11. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 07.11.2011

kategorija: Občinski svet

11. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v četrtek, 17. novembra 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10/a, Brežice

Predlagani DNEVNI RED:  

1.  Določitev dnevnega reda.

2.  Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

3.  Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

4.  Kadrovske in mandatne zadeve:  

4.1.   Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Komunale Brežice d.o.o.  

4.2. Sklep o imenovanju članov nadzornega sveta Komunale Brežice d.o.o.

4.3.   Sklep o predčasnem prenehanju mandata članice in imenovanju novega člana Odbora za gospodarstvo.

4. 4. Sklep o imenovanju člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice.

5.  Poročilo NEK.

6.  Sklep o dodatnem sofinanciranju regionalnega televizijskega programa Vaš kanal.

7.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Obrtniško cono Brežice - druga obravnava.

8.  Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino - druga obravnava.

9.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice - skrajšani postopek.

10. Vprašanja in pobude.

11. Javni zavod Posavski muzej Brežice:  

11.1.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - skrajšani postopek.  

11.2.  Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice - prva obravnava.

12. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo cestno povezavo Zelena meja Slovenska vas - JP525062 - prva obravnava.

13. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Brežice - prva obravnava.

14. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Brežice.

15. Ukinitev statusa javnega dobra:  

15.1.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1577/2, k.o. Cerina.  

15.2.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1264/3 in 1264/1, k.o. Veliki Obrež.  

15.3.  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3027/11, 3027/3, 3661/1, 3669/9, 3691/4, 4174 in 4175/1, vse k.o. Cerklje in parc. št. 3463/2, k.o. Krška vas.

16. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem:  

16.1. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v občini Brežice, št. 4  

16.2. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v občini Brežice, št. 6

17. Razno.