12. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 02.12.2011

kategorija: Občinski svet

12. seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v ponedeljek, 12. decembra 2011, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah.

DNEVNI RED:  

1.   Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.      Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

4.2.     Predlog sklepa o določitvi višine sejnin za člane nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.

5.    Vprašanja in pobude.

6.    Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. - skrajšani postopek.

7.    Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice - skrajšani postopek.

8.    Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice - skrajšani postopek.

9.    Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice - skrajšani postopek.

10. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki - skrajšani postopek.

11. Ukinitev statusa javnega dobra (povezava do gradiv za točke 11.1. - 11.3.):

11.1.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1577/2, k.o. Cerina.

11.2.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1264/3 in 1264/1, k.o. Veliki Obrež.

11.3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3027/11, 3027/3, 3661/1, 3669/9, 3691/4, 4174 in 4175/1, vse k.o. Cerklje in parc. št. 3463/2, k.o. Krška vas.

11.4.    Dopolnitev Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1070/10, k.o. Pišece.

12. Razpolaganje z nepremičnim premoženjem:

12.1. Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brežice, št. 4

12.2. Dopolnitev Sklepa o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Brežice, št. 4.

12.3. Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Brežice, št. 6

12.4. Dopolnitev Sklepa o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Brežice, št. 6

13. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, znižanju plačil staršev in rezervaciji v vrtcih občine Brežice.

14. Proračun občine Brežice:

14.1.    Predlog Odloka o proračunu občine Brežice za leto 2012.

14.2.    Predlog Odloka o proračunu občine Brežice za leto 2013.

15. Javni zavod Posavski muzej Brežice:

15.1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - prva obravnava.

15.2. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice - prva obravnava.

16. Predlog Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice - prva obravnava.

17. Predlog Odloka o občinskih taksah v občini Brežice - prva obravnava.

18. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Brežice.

19. Poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2011.

20. Program dela Nadzornega odbora in finančni načrt za leto 2012.

21. Razno.