13. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 27.01.2012

kategorija: Občinski svet

V ponedeljek, 6. februarja 2012, bo ob 16. uri na Gubčevi 10a v Brežicah potekala 13. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice.

DNEVNI RED:  

1.   Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Predlog za predčasno prenehanje mandata člana sveta javnega zavoda Glasbena šola Brežice in imenovanje nadomestnega člana.

4.2. Predlog za imenovanje članov sveta OI JSKD Brežice.

4.3. Izdaja soglasja k imenovanja direktorja JGZ Letalski center Cerklje ob Krki.

4.4. Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov del.  teles Občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles občine Brežice.

4.5. Predlog za razrešitev člana Statutarno-pravne komisije in imenovanje nadomestnega člana.

4.6. Predlog za imenovanje članov sveta javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.  

5.    Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice.

6.    Proračun občine Brežice:

6.1.      Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2012.

6.2.      Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2013.

7.    Poslovni načrt Komunale Brežice, d.o.o., za leto 2012.

8.    Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.:

8.1.     Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. - skrajšani postopek.

8.2.      Prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

8.3.      Odločitev ustanovitelja

9.    Vprašanja in pobude

10. Sklep o sprejemu financiranja Fakultete za turizem v Brežicah in o podpisu pogodb z Univerzo v Mariboru oziroma s Fakulteto za turizem v Brežicah.

11. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice - druga obravnava.

12. Odlok o občinskih taksah v občini Brežice - druga obravnava.

13.   Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Bizeljsko - druga obravnava.

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice - skrajšani postopek.

15. Sklep o interventnih ukrepih.

16. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje - prva obravnava.

17. Nepremičnine:

17.1. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4584/3 in parc. št. 4584/5, obe v k.o. 1301 - Krška vas.

17.2.  Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 701/2 v k.o. 1261 - Sromlje.

17.3. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 406/4 v k.o. 1273 - Župelevec

18. Avtentična razlaga 19. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje   občine Brežice.

19. Sklep o sofinanciranju nabave gasilskega vozila.

20. Razno.