14. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 16.03.2012

kategorija: Občinski svet

V ponedeljek, 26. marca 2012, bo v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah potekala 14. seja Občinskega sveta Občine Brežice.

DNEVNI RED:

1.   Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brežice.

4.2. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za šport Brežice.

4.3. Prenehanje mandata članici sveta OŠ Pišece in imenovanje nadomestnega člana.

4.4. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda ETrŠ Brežice.

4.5. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet šole Gimnazije Brežice.

5.    Imenovanje nadomestnega člana KMVVI in predsednika KMVVI.

6.    Vprašanja in pobude.

7.    Sklep o nakupu smetarskega vozila za pobiranje odpadkov iz ekoloških otokov.

8.    Sklep o najemu infrastrukture gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov.

9.    Sklep o subvencioniranju cene uporabe javne infrastrukture uporabnikom komunalnih storitev v letu 2012.

10. Poslovni načrt opravljanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012.

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice - skrajšani postopek.

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice - druga obravnava.

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za »Dobovo-sever« - skrajšani postopek.

14. Sklep o sprejetju Lokalnega energetskega koncepta.

15. Sklep o uskladitvi cen storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2012.

16. Nepremičnine:

16.1.     Sklepi o vzpostavitvi statusa javnega dobra.

16.2.    Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2012, št. 1.

17. Razno.