15. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 25.04.2012

kategorija: Občinski svet

15. seja Občinskega sveta Občine Brežice...

V ponedeljek, 14. maja 2012 ob 16.00 uri, bo v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah potekala 15. seja Občinskega sveta Občine Brežice. 
 

Vabilo.

 

DNEVNI RED:  

 

1.   Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Lekarna Brežice.

4.2. Imenovanje Občinske volilne komisije

4.3. Imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

5.    Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2011.

6.    Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice – skrajšani postopek.

7.    Odlok o spremembah odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih – skrajšani postopek.  

8.    Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Brežice – skrajšani postopek.

9.    Sklep o podpori k odprtju športnih oddelkov v Gimnaziji Brežice .

10. Povzetek poslovnih poročil javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica, je Občina Brežice za leto 2011.

11. Vprašanja in pobude.

12. Predlog Odloka  o  prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu – prva obravnava.

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnih vodnikih turističnega območja občine Brežice - skrajšan postopek.

14. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v občini Brežice - skrajšan postopek.

15. Sklep o potrditvi investicijskega programa: Vrtec Mavrica Brežice.

16. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2012 – št. 2.

17. Pravilnik o oddaji v poslovnih prostorov v najem.

18. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice.

19. Razno.