16. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 22.06.2012

kategorija: Občinski svet

16. seja Občinskega sveta Občine Brežice...

V ponedeljek, 2. julija 2012 ob 16.00 uri, bo v sejni sobi na Gubčevi 10a v Brežicah potekala 16. seja Občinskega sveta Občine Brežice.

 

Vabilo.

 

Dnevni red:

  

1.    Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2.    Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.    Določitev dnevnega reda.

4.    Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.    Podaja soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice.

4.2.        Sklep o določitvi plačnega razreda direktorja Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice.

4.3.        Sprememba Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles
Občine Brežice.

5.       Pobude in vprašanja.

6.       Spremembe  in   dopolnitve  zazidalnega  načrta  Čatež - Savska  pot (»stališča  do
pripomb«).

7.       Državni prostorski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic: preveritev smernic.

8.       Predlog sklepa o potrditvi plana prevzemov vaških vodovodov.

9.       Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2012.

10.   Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu - druga obravnava.

11.   Sklep o potrditvi novelacije predi nvesticijske zasnove in investicijskega programa: Vrtec Mavrica Brežice.

12.   Predlog sklepov o reševanju problematike oddajanja občinskih stanovanj v najem

12.1.      Sklep o reševanju problematike neplačevanja najemnin in obratovalnih stroškov
najemnikov občinskih stanovanj

12.2.      Sklep o odpisu zapadlih terjatev iz naslova najema občinskega stanovanja

13.  Predlog sklepa o potrditvi Akcijskega načrta opremljanja naselij s kanalizacijo in MKČN.

14.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih
površinah v Občini Brežice - skrajšani postopek.

15.   Odlok o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice - skrajšani
postopek.

16.   Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Brežice v najem.

17.   Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim  premoženjem
Občine Brežice za leto 2012 št. 3

18.   Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.

18.1.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini pare. št. 1931/4 dvorišče površine 218 m2 v k.o. 1257 - Bizeljsko

18.2.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini pare. št.  1383/9 dvorišče
površine 122 m2 v k.o. 1255 - Drenovec.

18.3.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini pare. št. 964/3, pot površine 283
m2 v k.o. 1275 - Piršenbreg.

18.4.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini pare. št. 1602/26 , pot površine
27 m2 in pare. št. 1602/16 pot površine 11 m2 obe vpisane v k.o. Vitna vas.

19.   Potrditev cen pogrebnih in pokopaliških storitev.

20.   Razno.