17. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 18.09.2012

kategorija: Občinski svet

17. seja Občinskega sveta Občine Brežice bo potekala v ponedeljek, 24.09.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

  Vabilo 17. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice  

 PREDLAGAN DNEVNI RED:  

1.   Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice.

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovna šola Brežice.

4.2.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovna šola Globoko.

4.3.     Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovna šola Artiče.

4.4.     Sklep o razrešitvi člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

4.5.    Sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

4.6.     Sklep o razrešitvi člana Odbora za gospodarstvo.

4.7.     Sklep imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo.

4.8.      Sklep o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za leto 2012.

5.    Pravilnik o izvolitvi predstavnikov lokalnih skupnosti v volilno telo za volitve članov državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta

6.    Pobude in vprašanja.

7.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Brežice - 2. obravnava.

8.       Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice - 2. obravnava.

9.       Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice - 2. obravnava.

10. Predlog sklepa o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2012 – št. 4

11. Predlog sklepa o spremembi namembnosti »Balona«.                  

12. Predlog sklepa o prenosu nepremičnega premoženja (večnamenskih stavb) v upravljanje Krajevnim skupnostim.

13. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra.

13.1.   Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1303/3, travnik površine       355 m² in parc. št. 1303/4, travnik površine 70 m², obe v k.o. 1293-Veliki Obrež.

13.2.   Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 536/0, pot površine 428 m² in parc. št. 537/0, pot površine 248 m², obe v k.o. 1263-Oklukova gora.

13.3.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 3027/9, 3671/1, 3672/5, 4062/2, 4113/2, 4114/2, 4134/2, 4151/4 in 4175/2 vse k.o. 1302-Cerklje.

13.4.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 964/2, pot površine 561 m² v k.o. 1265-Volčje.

14. Predlog sklepa o določitvi vrstnega reda investicij na področju vzgoje in izobraževanja v občini Brežice

15. Uradno prečiščena besedila odlokov o ustanovitvi oz. preoblikovanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice.

15.1.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.2.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.3.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.4.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.5.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.6.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.7.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.8.   Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.9.    Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.10.Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.11.Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.12.Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

15.13.Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1).

16. Razno.