18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 08.10.2012

kategorija: Občinski svet

18. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v četrtek, 18.10.2012, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

18. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v četrtek, 18.10.2012, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice. 


 PREDLAGAN DNEVNI RED:  

1.   Potrditev zapisnika 17. redne seje in zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:  

4.1.    Sklep o določitvi predstavnikov Občine Brežice v volilno telo za volitve članov državnega sveta.  

4.2.     Sklep o določitvi kandidata Občine Brežice za člana državnega sveta.  

4.3.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Artiče.  

4.4.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Posavski muzej Brežice.  

5.    Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čatež-Savska pot.pdf  

6.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Brežice za leto 2012.

7.    Pobude in vprašanja.  

8.    Mnenje k osnutku DPN HE Mokrice s pripombami in predlogi na razgrnjeno gradivo.  

9.    Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za enoto B5-08SC6 za potrebe širitve turističnih dejavnosti na parc.št. 763/4 k.o. Gabrje.  

10. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2012 - št. 5.  

11. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra.  

12. Predlog Odloka o turistični taksi - prva obravnava.  

13. Razno.