19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

datum: 29.11.2012

kategorija: Občinski svet

19. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v ponedeljek, 10.12.2012, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

19. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo v ponedeljek, 10.12.2012, ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

 

1.   Potrditev zapisnika 18. redne seje in zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine      Brežice 

 2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.   Določitev dnevnega reda. 

 4.   Kadrovske in mandatne zadeve:  

4.1.     Sklep o potrditvi Skupne liste kandidatov predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje.  

4.2.     Sklep o podaji mnenja k predlogu za ravnateljico Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece.  

4.3.     Sklep o podaji mnenja k predlogu za direktorja Zavoda za šport Brežice.  

4.4.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Velika Dolina.  

4.5.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece.  

4.6.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Bizeljsko.  

4.7.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki.  

4.8.    Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola Dobova.  

4.9.    Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Glasbena šola Brežice.  

4.10. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Mavrica Brežice.  

5.    Negativno stališče k predstavljenemu strokovnemu predlogu sprememb in dopolnitev območij Natura 2000.  

6.    Pobude in vprašanja.  

7.    Avtentična razlaga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji.  

8.   Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji.  

9.      Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov Občine Brežice za projekt »Izgradnja Vrtca Mavrica Brežice«.  

10. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o interventnih ukrepih.  

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice - skrajšani postopek.  

12. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki - skrajšani postopek.  

13. Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Osnovna šola Velika Dolina - energetska sanacija objekta.  

14. Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Zdravstveni dom Brežice - energetska sanacija objekta.  

15. Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Prosvetni dom Brežice - energetska sanacija objekta. 

16. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2012 - št. 6.  

17. Sklep o dopolnitvi letnega načrta nabave premičnega premoženja Občine Brežice za leto 2012 – št.1.  

18. Predlog  Pravilnika o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem.  

19. Sklep o določitvi Cenika o oddaji dvorane in učilnic v Prosvetnem domu Brežice v najem.    

20. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2013.  

21. Poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2012.  

22. Plan dela in finančni načrt Nadzornega odbora za leto 2013.  

23. Razno.  

Gradivo k 4. tč. dnevnega reda "Kadrovske in mandatne zadeve" bo posredovano naknadno, po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.