20. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 08.01.2013

kategorija: Občinski svet

20. seja Občinskega sveta Občine Brežice bo potekala v četrtek, 17. januarja 2013, ob 16.uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

PREDLAGANI DNEVNI RED 20. REDNE SEJE: 

1.   Potrditev zapisnika 19. redne seje  in potrditev zapisnika 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice.  

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.   Določitev dnevnega reda.  

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.     Sklep o podaji mnenja k predlogu za ravnateljico Osnovne šole Artiče.  

5.    Predlog za določitev cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  

6.    Predlog za določitev najemnine in subvencije za infrastrukturo obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  

7.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Brežice za leto 2013.  

8.    Potrditev dopolnjenega osnutka OPN Brežice in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave za OPN Brežice.  

9.    Pobude in vprašanja  

10.    Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za enoto B4-01P1/1 za potrebe širitve proizvodne dejavnosti na delih parc. št. 263/1, 263/2 in 251/1, vse k.o. Brezina.  

11. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za potrebe širitve turistične  dejavnosti na parc. št. 267/36 (del), 267/46, 267/48 in 257/8 (del), vse k.o. Cerina.  

12. Pravilnik o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, in drugih programov na področju kulture.  

13. Razno.