21. Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 28.03.2013

kategorija: Občinski svet

21. seja Občinskega sveta Občine Brežice bo potekala v ponedeljek, 8. aprila 2013, ob 16.uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

PREDLAGANI DNEVNI RED 21. REDNE SEJE:

Gradivo 21. seje

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje  Občinskega sveta občine Brežice in potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta občine Brežice.
 

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
 

3. Določitev dnevnega reda.
 

4. Kadrovske in mandatne zadeve:
   4.1. Sklep o podaji soglasja k predlogu za direktorja Javnega zavoda Lekarna Brežice.
   4.2. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Ekonomska in trgovska šola Brežice.
   4.3. Sklep o imenovanju članov Komisij za sprejem otrok v vrtce občine Brežice.
   4.4. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Brežice.
 

5. Pobude in vprašanja.
 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice  - skrajšani postopek.
 

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina.
 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah novelacije zazidalnega načrta Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«.
 

9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo cestno povezavo Zelena meja Slovenska vas – JP525062.
 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000.
 

11. Sklepi o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč:
   11.1. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za potrebe širitve storitvene dejavnosti na parceli 740 in delih parcel 739/2 in 741 vse k.o. Dečno selo.
   11.2. Širitev do 5000m² – Andrejaš – Krška vas – delovni naslov.
   11.3. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za potrebe širitve kmetijske dejavnosti na delih parcel s parc. št. 3144 in 3145 obe k.o. Cerklje.
   11.4. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za potrebe širitve kmetijske dejavnosti na parcelah s parc. št. 3583/4, 3583/1 in delu parcele s parc. št. 3583/8 vse k.o. Cerklje.
 

12. Sklepi o potrditvi investicijskih programov in dokumentov identifikacije investicijskih projektov:
   12.1. Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Ureditev zunanjih površin pri Osnovni šoli Dobova.
   12.2. Sklep o potrditvi Investicijskega programa: Osnovna šola Velika Dolina – energetska sanacija.
   12.3. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Posavska špajza« in Investicijskega programa »Posavska špajza« ter o uskladitvi NRP projekta št.: OB009-11-0015 in Sklep o potrditvi Investicijskega programa: »Posavska špajza«.
   12.4. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: »Pločnik Župelevec« in Investicijskega programa: »Pločnik Župelevec« .
 

13. Letno poročilo Komunale Brežice d.o.o. za leto 2012, Poročilo Komunale Brežice d.o.o. o izvajanju gospodarskih javnih služb za leto 2012 in Poslovni načrt ter načrt izvajanja gospodarskih javnih služb Komunale Brežice d.o.o. za leto 2013.
 

14. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata - Skupni prekrškovni organ občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (MI - SPO).
 

15. Razveljavitev Odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki in Odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema:
   15.1. Odlok o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje okolja s komunalnimi odpadki – skrajšani postopek.
   15.2. Odlok o razveljavitvi Odloka o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema – skrajšani postopek. 
 

16. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov.
 

17. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2013, št.1.
 

18. Sklepi o ukinitvi javnega dobra:
   18.1. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1381/2 in 1381/1 k.o. 1255 – Drenovec.
   18.2. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1061/7 k.o. Globočice.
   18.3. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 714/2 k.o. Artiče.
   18.4. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3473/7, 3461/411 in 3473/4 k.o. Krška vas.
   18.5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 810/10 k.o. Gabrje.
 

19. Razno.