22. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 10.05.2013

kategorija: Občinski svet

22. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo potekala v ponedeljek, 20. maja 2013, ob 16.uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

PREDLAGANI DNEVNI RED 22. REDNE SEJE:  

1.    Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.  

2.    Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.    Določitev dnevnega reda.  

4.    Pobude in vprašanja.  

5.    Predlog Odloka o turistični taksi v občini Brežice – druga obravnava.  

6.    Poročilo o delovanju Lokalnega partnerstva Brežice v obdobju 2005-2013.  

7.    Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2012.  

8.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013.  

9.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice – skrajšani postopek.  

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice – skrajšani postopek.  

11. Sklep o uskladitvi cene storitve »Pomoči na domu« za leto 2013.  

12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni št. 701/7 in na parcelni št. 701/8, obe v k.o. 1261 – Sromlje.  

13. Sklep o poimenovanju objekta na Trgu izgnancev 12, 8250 Brežice - »prosvetni dom« v Dom kulture Brežice.  

14. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice – prva obravnava.  

15. Razno.