23. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 26.06.2013

kategorija: Občinski svet

23. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice bo potekala v ponedeljek, 8. julija 2013, ob 16.uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

 

PREDLAGAN DNEVNI RED 23. REDNE SEJE:  

1.   Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.  

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.   Določitev dnevnega reda.  

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.      Mnenje o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

4.2.     Mnenje o kandidatu za ravnatelja Višje strokovne šole Brežice  

5.    Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice, za leto 2012.  

6.    Pobude in vprašanja.  

7.    Mnenje k osnutku Državnega prostorskega načrta za cestno povezavo od Krškega do Brežice.  

 

8.    Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Brežice - druga obravnava.  

9.    Sklep o poimenovanju objekta na Trgu izgnancev 12, 8250 Brežice - »prosvetni dom« v Dom kulture Brežice.  

10. Prerazporeditev sredstev za zagotovitev izvedbe projekta Rekonstrukcija in dograditev mrliške vežice Kapele in uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov.  

11. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice.  

12. Predlog Odloka o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem - Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava.  

13. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice – skrajšani postopek.  

14. Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice.  

15. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2013 – št.2.  

16. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Krajevne skupnosti Kapele za leto 2013.  

17. Razno.    

Gradivo k 4. točki dnevnega reda bo posredovano po obravnavi na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.