24. redna seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 12.09.2013

kategorija: Občinski svet

24. redna seja Občinskega sveta občine Brežice bo potekala, v ponedeljek, 23. septembra 2013 ob 16. uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

PREDLAGAN DNEVNI RED:   

1.   Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta občine Brežice, zapisnika 7. dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice in zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta občine Brežice.  

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.   Določitev dnevnega reda.  

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:  

4.1.     Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za proračun, finance in občinsko premoženje. 

4.2.      Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Svetu zavoda Osnovna šola Globoko.  

4.3.      Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice.  

4.4.      Mnenje o kandidatu za ravnatelja Poklicne in strokovne šole Brežice.  

4.5.      Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Brežice.  

4.6.      Sklep o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice za leto 2013.  

5.    Pobude in vprašanja.  

6.    Odlok o financiranju krajevnih skupnosti – druga obravnava.  

7.    Avtentična razlaga 30. člena (varovanje gozdnih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na gozdna zemljišča.   

8.    Avtentična razlaga 30. člena (varovanje kmetijskih zemljišč) Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice za namen postavitve manjših vodnih zbiralnikov in objektov za akumulacijo ter namakanje na kmetijska zemljišča.  

9.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Terme Čatež »območje šotorišča«.  

10. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Posavska špajza«.  

11. Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta Prosvetni dom Artiče.  

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 – 3.  

13. Predlog odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014.  

14. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na delu cestnega omrežja v k.o. Trnje, Gabrje, Zakot, Brežice in Črnc.  

15. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelnih št. 239/18, 242/7 in 242/8 k.o. 1306 – Čatež.  

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje – prva obravnava.  (nomotehnični popravki strokovnih služb Občine Brežice)

17. Razno.