25. seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 14.11.2013

kategorija: Občinski svet

25. redna seja bo potekala v ponedeljek, 25.novembra 2013 ob 16.uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a.

PREDLAGANI DNEVNI RED

 

1.   Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta občine Brežice in 8. dopisne seje Občinskega sveta občine Brežice.  

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta. 

3.   Določitev dnevnega reda.  

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1.      Sklep o imenovanju člana v svet Splošne bolnišnice Brežice.

4.2.      Sklep o imenovanju člana v svet javnega zavoda Kozjanski park.

4.3.      Sklep o podaji soglasja k predlogu za direktorja Zavoda za šport Brežice.  (Priloga 1)

5.    Pobude in vprašanja.  

6.    Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2014.  

7.    Odlok razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena.  

8.    Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi starega mestnega jedra za kulturni in zgodovinski spomenik – skrajšani postopek  

9.    Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice – skrajšani postopek.  

10. Prenos etažne lastnine na stavbi Pišece 27a, Večnamenski dom Pišece.  

11. Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. - Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklepi ustanovitelja Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.  

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Brežice – skrajšani postopek.   

13. Sklepi o ukinitvi statusa javnega dobra: 

13.1.   Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 977/12 k.o. Piršenbreg.  

13.2.   Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 1065/4 k.o. Bukošek.  

13.3.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 722/2 k.o. Sromlje.  

14. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na delu cestnega omrežja v k.o. Bizeljsko, Brezina, Bojsno, Blatno, Brežice, Cerina, Čatež, Župelevec, Podvinje, Sela, Slogonsko, Veliki Obrež, Globočice, Piršenbreg, Šentlenart, Dečno selo, Curnovec, Volčje.  

15. Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnine.  

16. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2013 – št. 3.  

17. Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem.  

18. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Brežice.  

19. Predlog odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Brežice – prva obravnava. 

20. Razno.  

 

Gradivo k točki 4 bo posredovano naknadno, po obravnavi na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.