26. seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 16.01.2014

kategorija: Občinski svet

26. redna seja bo potekala v ponedeljek, 27. januarja 2014 ob 16. uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

PREDLAGAN DVEVNI RED:

 

1.   Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3.   Določitev dnevnega reda.

4.   Delovanje Nuklearne elektrarne Krško iz vidika varnosti

5.   Kadrovske in mandatne zadeve:

5.1.     Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zavoda za šport Brežice.

6.    Pobude in vprašanja.

7.    Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Brežice – druga obravnava.

8.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi RRA Posavje – druga obravnava.

9.    Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2014 in načrt izvajanja gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranja komunalnih odpadkov, upravljanja tržnice ter pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2014.

10. Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstev in poletnih prireditev.

11. Pravilnik o sofinanciranju veteranskih organizacij.

12. Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih.

13. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice.

14. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2014.

15. Sklepi o potrditvi DIIP in IP:

15.1. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Knjižnica Brežice – energetska sanacija objekta,

15.2. Sklep o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Celostna revitalizacija in modernizacija Prosvetnega doma Artiče,

15.3. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa: Celostna revitalizacija in  modernizacija Prosvetnega doma Artiče,

15.4. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Osnovna šola Globoko – energetska sanacija objekta,

16. Sklep o potrditvi dokumenta investicijskega projekta »Obnova večnamenskega doma Bizeljsko«.

17. Predlog odloka o občinskem podrobnem načrtu (OPPN) »gramoznica Boršt«.

18. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2014 - št. 1.

19. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na delu cestnega omrežja v k.o. Brežice, Koritno, Križe, Globočice, Čatež, Velika Dolina, Nova vas, Spodnja Pohanca, Sela, Okljukova gora, Podgorje, Stojanski vrh, Mali vrh, Bizeljsko, Artiče, Bojsno, Sromlje, Kapele, Bušeča vas, Gabrje, Stara vas, Črnc in Vitna vas

20. Razno.  

Gradivo k točki 5 bo posredovano naknadno, po obravnavi na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.