Nadaljevanje 26. redne seje Občinskega sveta občine Brežice

datum: 28.01.2014

kategorija: Občinski svet

Nadaljevanje 26. redne seje Občinskega sveta občine Brežice bo potekalo v ponedeljek, 3. februarja 2014, ob 16.uri v sejni sobi na Gubčevi 10ak, Brežice.

Dnevni red nadaljevanja 26. seje Občinskega sveta občine Brežice

13. Sklep o določitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za leto 2014.  

14. Sklepi o potrditvi DIIP in IP:  

14.1. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Knjižnica Brežice – energetska sanacija objekta,  

14.2. Sklep o potrditvi novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Celostna revitalizacija in modernizacija Prosvetnega doma Artiče  

14.3. Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa: Celostna revitalizacija in  modernizacija Prosvetnega doma Artiče,  

14.4. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Osnovna šola Globoko – energetska sanacija objekta,  

15. Sklep o potrditvi dokumenta investicijskega projekta »Obnova večnamenskega doma Bizeljsko«.  

16. Predlog odloka o občinskem podrobnem načrtu (OPPN) »gramoznica Boršt«.  

17. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Brežice za leto 2014 - št. 1.  

18. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra na delu cestnega omrežja v k.o. Brežice, Koritno, Križe, Globočice, Čatež, Velika Dolina, Nova vas, Spodnja Pohanca, Sela, Okljukova gora, Podgorje, Stojanski vrh, Mali vrh, Bizeljsko, Artiče, Bojsno, Sromlje, Kapele, Bušeča vas, Gabrje, Stara vas, Črnc in Vitna vas  

19. Razno.