27. redna seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 27.03.2014

kategorija: Občinski svet

27. redna seja Občinskega sveta občine Brežice bo v ponedeljek, 7. aprila 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

  Vabilo 27. redna seja Občinskega sveta občine Brežice    

Predlagan DNEVNI RED:     

1.   Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta občine Brežice.  

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.   Določitev dnevnega reda.  

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:  

4.1.      Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta občine Brežice.  

4.2.      Potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta občine Brežice.  

4.3.      Potrditev mandata nadomestni članici Nadzornega odbora občine Brežice.  

4.4.      Sklep o razrešitvi člana Odbora za gospodarstvo.  

4.5.      Sklep o razrešitvi člana Sveta javnega zavoda Zavod za šport Brežice.  

4.6.      Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta javnega zavoda Zavod za šport Brežice.  

4.7.      Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Mavrica Brežice.  

4.8.      Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Brežice.  

5.    Pobude in vprašanja.  

6.    Zaključni račun proračuna občine Brežice za leto 2013.  

7.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Brežice za leto 2014-1.  

8.    Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – 1.obravnava.  

9.    Seznanitev s poslovnimi poročili javnih zavodov, kateri (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je občina Brežice, za leto 2013.  

10. Sklep o uskladitvi cene storitve »Pomoči na domu« za leto 2014.  

11. Pravilnik o sofinanciranju veteranskih in domoljubnih organizacij.  

12. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih.  

13. Sklep o spremembah Sklepa o načinu financiranja političnih strank.  

14. Pravilnik o spodbujanju podjetništva v občini Brežice.  

15. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem.  

16. Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2014.  

17. Sklepi o ukinitvi statusa javnega dobra:  

17.1.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni št. 789/2 k.o. Šentlenart.  

17.2.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelnih št. 404/2 in 402/12 k.o. Župelevec.  

17.3.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni št. 1383/10 k.o. Drenovec.  

17.4.    Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni št. 1067/4 k.o. Pišece.  

18. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2014 – št. 2.  

19. Poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora občine Brežice za leto 2013.

20. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora občine Brežice za leto 2014.

21. Razno.