28. seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 08.05.2014

kategorija: Občinski svet

28. seja Občinskega sveta občine Brežice bo potekala v ponedeljek, 19. maja 2014 ob 16. uri, v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

  Vabilo - 28. seja Občinskega sveta občine Brežice    

Predlagan DNEVNI RED:     

1.   Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta občine Brežice  

2.   Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.  

3.   Določitev dnevnega reda.  

4.   Kadrovske in mandatne zadeve:  

4.1.      Sklep o imenovanju direktorja Posavskega muzeja Brežice.  

4.2.      Sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

4.3.      Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti.  

4.4.      Sklep o imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarstvo.  

4.5.     Sklep o imenovanju nadomestnega člana Statutarno –pravne komisije.  

4.6.      Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta zavoda Zavod za šport Brežice.  

4.7.      Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za spremljanje položaja romske problematike v občini Brežice.  

5.    Pobude in vprašanja.  

6.    Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice – 2.obravnava.  

7.    Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Gramoznica Boršt« - 2. obravnava.   

8.    Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Brežice za leto 2013.  

9.    Letno poročilo Komunale Brežice d.o.o. za leto 2013 in Poročilo Komunale Brežice d.o.o. o izvajanju gospodarskih javnih služb za leto 2013.  

10. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice – skrajšani postopek.  

11. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2014 – št. 3.  

12. Sklep o izdaji soglasja k podelitvi koncesije na primarni zdravstveni ravni javne zdravstvene službe Termam Čatež d.d. za izvajanje ambulantne fizioterapije.  

13. Sklep o ukinitvi sofinanciranja investicij v vzgojno-izobraževalne zavode s strani krajevnih skupnosti.  

14. Razno.  

 

Gradivo k točki 4 bo posredovano po obravnavi na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.