29. seja Občinskega sveta občine Brežice

datum: 10.07.2014

kategorija: Občinski svet

29. redna seja Občinskega sveta občine Brežice, bo potekala v ponedeljek, 21.7.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi na Gubčevi 10a, Brežice.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika 28. redne seje in 5. izredne seje Občinskega sveta občine Brežice. 
 

2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnica Brežice

4.2. Sklep o imenovanju predstavnika občine Brežice v Upravni odbor RRA Posavje.

5. Pobude in vprašanja.

6. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice.

7. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov občine Brežice.

8. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice.

9. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica (OPPN), 1. obravnava.

10. Sklep o vključitvi nakupa vozila za prevoz osnovnošolcev za potrebe OŠ Pišece v Načrt razvojnih programov Občine Brežice za obdobje 2014-2018.

11. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Brežice za obdobje januar – junij 2014.

12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelni številki 1074 k.o. Pišece.

13. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2014 – št. 4. Popravek gradiva, dne 11.7.2014


14. Razno.   

Gradivo k točki 4.2 bo posredovano po obravnavi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.