Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na območju Industrijsko poslovne cone Brezina in območju Obrtne cone Dobova

datum: 18.07.2014

kategorija: Razpisi

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013 – ZDU-1G) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice v letu 2014 Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin.

 

Besedilo razpisa