Javni razpis za položaj direktorja javnega zavoda Zavod za šport Brežice

datum: 12.11.2014

kategorija: Razpisi

Svet zavoda Zavod za šprt Brežice objavlja ponovljeni javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda za šport Brežice

Mandatna doba za položaj direktorja je 5 let. Za to obdobje morajo kandidati priložiti program dela zavoda.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati posamezni kandidat:

  • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
  • ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
  • ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov in sicer angleščino ali nemščino,
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev se v pisni obliki pošljejo priporočeno po pošti v 8 dneh od dneva objave na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE, Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice,  z oznako: ''Prijava na javni razpis za direktorja Zavoda za šport Brežice  – Ne odpiraj!''

Celotno besedilo razpisa