Javna razprava o osnutku državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice

datum: 16.02.2011

kategorija: Sporočila za javnost

Dobro obiskana predstavitev je med razpravo osvetlila problematiko, ki občane najbolj zanima – protipoplavna zaščita. Da se da na tem področju še marsikaj narediti, so se strinjali tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, ki se bodo v naslednji dneh sestali s predstavniki občine Brežice, KS Krška vas in KS Velike Malence. Do 7. marca 2011 pa lahko občani oddajo pripombe in predloge glede DPN za območje HE Brežice.

O osnutku DPN

S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je Tjaša Gregorič predstavila dosedanji potek postopka priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Brežice.  Območje, ki ga opredeljuje DPN za HE Brežice,  zajema približno 2350 ha površine (11,5 km dolžine in 4 km širine), sega tja od železniške proge do vključeno Krške vasi. Načrt sta izdelali podjetji Savaprojekt (Krško) in Acer (Novo mesto). Na načrtovanje je vplivalo veliko dejavnikov – upoštevati je bilo potrebno varstvo narave in kulturne dediščine,  zahteve kmetijstva in čezmejne vplive reke Save.   

Predmet DPN-ja za območje HE Brežice so ureditve, ki jih je predlagalo 6 pobudnikov Ministrstvo za gospodarstvo (energetika), Ministrstvo za okolje in prostor (Direktorat za okolje – urejanje poplavne varnosti in ohranjanje narave), Nuklearna elektrarna Krško, Ministrstvo za promet (Direktorat za pomorstvo – ureditev splavnice za morebitno plovbo v prihodnje) ter občina Brežice (izgradnja čistilne naprave Brežice zahod, ureditev rekreacijskih površin, vodnih površin, pešpoti, kolesarske poti, veslaške proge, pristana)  in občina Krško.

Javna razprava - pripombe občanov

V razpravi so podali občani številne kritike na račun pomanjkljive protipoplavne zaščite – del poplavljene Krške vasi in Velike Malence sploh niso del obstoječega osnutka DPN-ja, predstavnikom ministrstva je bil namenjen očitek, da je Posavje postalo retenzijska površina celotne Slovenije in da se mora protipoplavna zaščita urejati na Savi od Jesenic navzdol, s čimer se je strinjal tudi predstavnik investitorja izgradnje HE Brežice, direktor podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi, Bogdan Barbič.

Slišati je bilo očitke, da so rastlinske in živalske vrste deležne večje pozornosti in varovalnih ukrepov kot pa ljudje, ki že desetletja živijo ob reki Savi in Krki ter se vsakih nekaj let soočajo s posledicami poplav. Predstavniki Biotehniške fakultete nasprotujejo krčenju kmetijskih zemljišč v Vrbini zaradi akumulacijskega bazena, zato zahtevajo zmanjšanje površine jezera. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje dviga podtalnice, nihanja gladine vode, vprašanje dovozne poti do bodočega gradbišče HE Brežice pa vse do ocene vrednosti investicije izgradnje HE Brežice. Ta je ocenjena na približno 200 milijonov evrov.

Zbrane na prvi javni razpravi o osnutku državnega prostorskega načrta je nagovoril tudi župan občine Brežice Ivan Molan in vsa pričakovanja povzel z besedami: »Upam, da bodo ljudje po izgradnji HE Brežice na boljšem, ne na slabšem«. Dejal je še, da je vesel kritičnih mnenj in pripomb občanov, saj se je med razpravo izkazalo, da bo potrebno dodelati določene zadeve, še posebej na področju zaščite pred visokimi vodami. Župan je zagotovil, da bo občina zagovarjala predloge občanov, zato je pozval k oddaji predlogov in pripomb na predstavljeni državni prostorski načrt za območje HE Brežice.

 MOP pripombe na osnutek DPN sprejema do 7. marca 2011

Pripombe in predlogi se lahko do 7. marca 2011 dajo pisno na mestih javne razgrnitve (stavba občine Brežice, CPB 18, Brežice) kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov .

he

 Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_05.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_10.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_08.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_13.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_12.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_11.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_10.JPG

Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_02.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_01.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_03.JPG Javna_razprava_o_osnutku_DPN_za_obmocje_HE_Brezice_04.JPG