Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta za občino Brežice (OPN) in okoljskega poročila (OP)

datum: 05.09.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta za občino Brežice (OPN) in okoljskega poročila (OP)...

Uvod

Občina Brežice kot pripravljavec prostorskega akta obvešča javnost, da bo javno razgrnila:

-       dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje občine Brežice in

-       osnutek okoljskega poročila (OP)

 

V letu 2009 je občina Brežice sprejela spremembe in dopolnitve planskega akta za razvojno naravnane pobude. Takoj po uveljavitvi omenjenega akta je občina pristopila k pripravi novodobnega prostorskega dokumenta imenovanega Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN). Predhodno je bilo potrebno pripraviti ali dodelati strokovne podlage. Po novelaciji strokovnih podlag smo lahko resneje pristopili k pripravi OPN. Sledila je priprava osnutka OPN, ki je bil nosilcem urejanja prostora posredovan v mesecu juliju 2011 z namenom, da bi le-ti posredovali usmeritve iz svojih delovnih področij - smernice. Nekatere smernice smo čakali do junija 2012, zato je od 01.06.2012 do 02.07.2012 potekala javna razgrnitev osnutka OPN, smernic NUP in osnutka okoljskega poročila. Vmesnem času do konca avgusta 2012 smo naknadno pridobljene smernice analizirali in osnutek OPN dopolnili z danimi usmeritvami. Glede na navedeno, Občina javnosti razgrinja dopolnjen osnutek. Pripombe podane v času junijske javne razgrnitve bodo analizirane in obravnavane skupaj s pripombami iz septembrske javne razgrnitve. Pripombodajalci iz obeh javnih razgrnitev bodo s stališči do pripomb bili obveščeni po koncu septembrske javne razgrnitve. Stališča do pripomb mora predhodno potrditi in sprejeti Občinski svet Občine Brežice.

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo trajala od 20. septembra 2012 do vključno 20. oktobra 2012.

Ogled celotnega dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila je možen v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj v času uradnih ur.  

Ogled delov dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila, ki se nanaša na posamezna območja, bo možen na sedežih posameznih območij in sicer:

-         v prostorih KS Artiče za območja naselij Artiče, Pečice, Križe, Zgornja Pohanca, Volčje, Sromlje, Silovec, Arnovo selo, Dolenja vas pri Artičah, Curnovec, Spodnja Pohanca, Dečno selo, Zgornji Obrež, Glogov Brod, Trebež, Oklukova Gora,  (območje šolskega okoliša Artiče)

-         v prostorih KS Globoko za naselja Pišece, Globoko, Pavlova vas, Podgorje pri Pišecah, Blatno, Dednja vas, Brezje pri Bojsnem, Bojsno, Piršenbreg, Mali Vrh  (območje šolskih okolišev Pišece in Globoko) 

-         v prostorih KS Bizeljsko za območja naselij Bizeljsko, Orešje, Bukovje, Drenovec pri Bukovju, Brezovica na Bizeljskem, Vitna vas, Stara vas, Bizeljska vas, Bračna vas, Dramlja, Gregovce, Nova vas ob Sotli,

-         v prostorih KS Dobova za območja naselij Dobova, Župelevec, Kapele, Slogonsko, Jereslavec, Vrhje, Rakovec, Podvinje, Sela pri Dobovi, Mostec, Mihalovec, Loče, Rigonce, Gabrje, Loče, Mali Obrež, Veliki Obrež

-         na Občini Brežice- OPNR za območje naselij Brežice, Brezina, Bukošek, Gornji Lenart, Cundrovec, Čatež ob Savi, Dvorce, Cerina, Dobeno, Žejno, Sobenja vas, Mali Cirnik, Prilipe, Mali Cirnik

-         v prostorih KS Cerklje ob Krki za območja naselij Cerklje ob Krki, Krška vas, Skopice, Črešnjice, Hrastje, Velike Malence, Bušeča vas, Gornja Pirošica, Dolenja Pirošica, Čedem, Kamence, Globočice, Mrzlava vas, Poštena vas, Vinji Vrh, Kraška vas, Izvir,Vrhovska vas, Boršt, Račja vas, Župeča vas, Brvi, Gazice, Stankovo, Stojanski Vrh, Zasap,

-         v prostorih KS Jesenice na Dolenjskem za območja naselij Jesenice na Dolenjskem, Velika Dolina, Obrežje, Slovenska vas, Koritno, Laze, Ponikve, Brezje pri Veliki Dolini, Rajec, Mala Dolina, Ribnica, Podgračeno, Gaj, Nova vas pri Mokricah, Perišče   (šolski okoliš Velika Dolina)

 

 Obmocja

 

Kraj in čas javne obravnave

Javna obravnava bo potekala v prostorih Mladinskega centra Brežice v veliki dvorani v pritličju dne 10. oktober 2012 (sreda) ob 18. uri, katero bo vodil Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice v sodelovanju z izdelovalcem prostorskega akta – podjetje LOCUS d.o.o. Domžale.

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije. Pripombe in predloge se lahko poda:

·      kot zapis v elektronsko knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestih javne razgrnitve;

·      pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani http://www.brezice.si, in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali na elektronski naslov .

·      pisno ali v ustno na javni obravnavi;  

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve – do vključno 20.10.2012. 

S klikom na povezavo NAMENSKA RABA ali INFRASTRUKTURA se povežete s spletnim pregledovalnikom PISO. Če dostopate na PISO prvič in še nimate gesla za dostop, si ga pridobite z brezplačno registracijo. Registrirate se s klikom na »registracija« in višete vse potrebne podatke. Takoj po uspešno zaključeni registraciji boste na vašo elektronsko pošto prejeli geslo. Prejeto geslo je vaše osebno geslo s katerim lahko dostopate bo vsebin spletnega pregledovalnika neomejeno.

Pripombo na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN lahko podate preko elektronske pošte. Zaradi lažje komunikacije predlagamo, da pripombo podate na predpisanem obrazcu. Obrazec lahko izpolnite v elektronski obliki, ga shranite in izpolnjenega posredujete na ali pa ga natisnete in posredujete po pošti. K pripombi je potrebno priložiti grafični del iz katerega je jasno razbrati za kakšno širitev (izvzem) gre; v primeru, da je iz teksta nedvomno razbrati za kakšno in kolikšno širitev (izvzem) gre grafika ni potrebna.

Obrazec – pripomba OPN

Pripombo na javno razgrnjeno okoljsko poročilo lahko podate preko elektronske pošte. Zaradi lažje komunikacije predlagamo, da pripombo podate na predpisanem obrazcu. Obrazec lahko izpolnite v elektronski obliki, ga shranite in izpolnjenega posredujete na . Če smatrate, da je pripombo potrebno prikazati tudi grafično, prosimo da pripombi priložite predlagano grafično spremembo okoljskega poročila.

Obrazec – pripomba OP

 

Odlok - dopolnjeni osnutek