Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2016

datum: 19.08.2016

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Brežice je v Uradnem listu RS, št. 55/16, z dne 19.8.2016 in na spletni strani Občine Brežice objavila Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je:

A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).

B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).Višina sofinanciranja: 200 €/na polni mesec zaposlitve v razpisnem obdobju

C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen C) Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov

D. Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v nadaljevanju namen D). Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov oz. največ do 2,8 €/m2

Upravičenci razpisa oz. državne pomoči so mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in sicer:

-  s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali

-  imajo sedež dejavnosti izven občine Brežice, v kolikor imajo poslovno enoto v občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v občini Brežice in investirajo na območju občine Brežice.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki  00217 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva. Sredstva se bodo razdelila glede na namen in sicer:

- za namen A je namenjenih 95.000 EUR,

- za namen B je namenjenih 20.000 EUR,

- za namen C je namenjenih 5.000 EUR in

- za namen D je namenjenih 10.000 EUR.

Rok za oddajo prijav na javni razpis je 15.9.2016. Vloga mora biti oddana skupaj s prilogami na posebnem obrazcu. Besedilo javnega razpisa in obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Brežice.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Roman Matjašič, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj; tel: 07 62 05 532, el. naslov: roman.matjasic@brezice.si.

Izjava župana_javni razpis