Ogled hibridnega hidravličnega modela za HE Mokrice in HE Brežice

datum: 15.11.2011

kategorija: Zanimivo

Ljubljana - Svetniki Občinskega sveta Občine Brežice, predstavniki KS Dobova, KS Jesenice na Dolenjskem in sodelavci občinske uprave so si skupaj z županom občine Brežice Ivanom Molanom ogledali hibridni hidravlični model območja HE Brežice in s poudarkom na HE Mokrice na Inštitutu za hidravlične raziskave v Ljubljani.

Na inštitutu je udeležencem ekskurzije direktor Inštituta za hidravlične raziskave Jure Mlačnik predstavili raziskovalni projekt hibridnega hidravličnega modela za območje HE Brežice in območje HE Mokrice, kjer preučujejo odtočni režim reke Save, na podlagi katerega strokovnjaki lahko določijo pretoke in možnosti protipoplavne ureditve ter vse potrebno za ohranitev obstoječega odtočnega režima reke Save ob izgradnji HE Mokrice.

Kaj hibridni hidravlični model omogoča

Hibridni hidravlični model je orodje, ki skuša zajeti vse poplavne parametre na celotnem poplavnem območju in na osnovi pridobljenih rezultatov svetovati najbolj učinkovito protipoplavno zaščito. Kombinacija fizičnega modela (izdelan na podlagi geodetskih izmer in terenskih meritev, meritve gladine Save na 22 merilnih mestih, upošteva tudi stanje visokih voda leta 2010, ) in matematičnega modela (ta upošteva rabo prostora, npr. ali gre za naselja, infrastrukturo, polja, gozd,…), omogoča simulacijo in primerjavo stanja pred izgradnjo hidroelektrarne in po izgradnji. Temeljne zahteve pri umeščanju HE Mokrice v prostor so, da se stanje v naravi glede poplavnosti ne spreminja,  ohraniti je potrebno retenzijske površine pri tem pa poseljena področja zaščititi pred poplavami.

Pomen sodelovanja javnosti v postopku

Pripravljavci načrta za območje HE Mokrice pravijo, da so dobrodošle vse pripombe in vprašanja občanov ter zainteresiranih v postopku priprave načrta, saj je Državni prostorski načrt za območje HE Mokrice še vedno odprt za predloge in rešitve. Enako na inštitutu dopolnjujejo tudi hibridni hidravlični model z namenom, da pripravijo čim boljši posnetek obstoječega stanja reke Save v naravi in s pridobljenimi rezultati sodelujejo pri načrtovanju. 

Na podlagi prejetih predlogov bodo na inštitutu med prilagoditvami hibridnega modela za območje HE Mokrice upoštevali tudi vpliv reke Sotle na obravnavanem področju, raziskan bo vpliv podtalnice. Za ugotavljanje učinkovite protipoplavne zaščite vasi Krška vas in Velike Malence pa so v končnem modelu za območje HE Brežice upoštevali tudi rečni režim Krke.

 

Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_-_ogled_fizi__nega_modela.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_01.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_03.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_04.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_predstavitev_modela.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_07.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_-_matemati__ni_model.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_-_prikaz_obmo__ja_matemati__nih_modelov.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_-_prikaz_zmanj__anja_obmo__ja_poplavljanja.JPG  Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_09.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_15.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_14.JPG Ogled_hibridnega_hidravli__nega_modela_za_HE_Mokrice_in_Bre__ice_05.JPG