Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 21.03.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA BREŽICE
8250 Brežice
OBČINSKI SVET
Datum: 17.03.2006ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICESklic 25. seje Občinskega sveta

Na podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na podlagi 2. odstavka 21. čl. in 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,SKLICUJEM25. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICEki bo v ponedeljek, 27. marca 2006 ob 15.30,v sejni sobi na Gubčevi 10/a, BrežicePredlagam naslednjiDNEVNI RED:25__seja_os_vabilo.pdfpregled_sej_delovnih_teles_xls.pdf1. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta.predlog_zapisnika_24__seje_os_20_2_2006_.pdf2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
3. Določitev dnevnega reda.
4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.
5. Predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnegazavoda "Zavod za podjetništvo in turizem Brežice".odlok_spremebe_zpt.pdf
6. Določitev novega nosilca v planu proračuna Občine Brežice za leto 2006.
7. Imenovanja:
a) v.d. direktorja Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice,
b) člane Vodstvenega odbora za lokalno partnerstvo (ARAO),
c) predstavnike ustanovitelja v Svet Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice.
8. Predlog preoblikovanja organizacijske strukture Regionalne razvojne agencije Posavje: predlog_sklepa_in_obrazlozitev.pdfa) Predlog odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje – drugo branje.svet_regije_posavje_predlog_odloka.pdf
b) Predlog odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje – drugo branje.regional_razvoj_svet_posavje_predlog.pdf
c) Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje – drugo branje.predlog_spremebe_odloka_o_rra.pdf
9. Predlog sklepa o soglasju k podpisu pogodbe za izdelavo elaborata za študijskiprogram fakultete za turizem.
10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E (drugo branje). zn_sentlenart_spremembe_kare_d_e.pdf
11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Šentlenart, na območju Ceste bratov Milavcev (drugo branje).zn_sentlenart_spremembe_na_obmocju_bratov_milavcev.pdf
12. Predlog odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Šentlenart – Kare D, E (prvo branje).odlok_opremljanje_zemljisc_zn_sentlenart.pdf13. Predlog odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice (prvo branje).odlok_o_komunalnih_odpadkih.pdf
14.Predlog sklepa o poravnavi obveznosti KS Pišece iz naslova izgradnje šole.
15. Predlog sklepa o poravnavi obveznosti KS Kapele iz naslova izgradnje šole.
16. Predlog sklepa o prenosu lastninske pravice na prostorih stare osnovne šole Kapele na Krajevno skupnost Kapele.
17. Predlog sklepa o ustanovitvi Lokalnega sosveta za izboljšanje varnosti občanov.lokalni_sosvet.pdf
18. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice.spremni_dopis_k_odloku_o_volitvah_v_svete_ks.pdfodlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_volitvah_v_svete_ks.pdf 19. Poročilo o ugotovitvah nadzora finančnega in materialnega poslovanja krajevnih skupnosti v občini Brežice.
20. Razno.


Gradiva k 18. in 19. točki dnevnega reda ste prejeli z vabilom za sklic 24. seje Občinskega sveta, gradiva in predloge sklepov k 7. točki dnevnega reda pa bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in vam jih bomo posredovali do seje sveta.
S spoštovanjem!Ivan Molan,
Župan
Občine Brežice


Vabljeni:
- g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
- g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- g. Boštjan Podgoršek,predsednik Nadzornega odbora,
- g. Franc Češnovar, v.d. direktor RRA Posavje, k 8. tč. dnevnega reda,
- ga. Nataša Šerbec, v.d. direktorice Razvojnega centra Brežice,
- predsednik Sveta KS Cerklje ob Krki, k 18. tč. dnevnega reda,
- predsednik Sveta KS Bizeljsko, k 18. tč. dnevnega reda,
-predsednik Sveta KS Kapele, k 15. in 16. tč. dnevnega reda,
- predsednik Sveta KS Pišece, k 14. tč. dnevnega reda,
- predstavniki javnih medijev.