Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 08.05.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
OBČINSKI SVET
Datum: 05.05.2006ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICESklic 26. seje Občinskega svetaNa podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na podlagi 2. odstavka 21. čl. in 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,SKLICUJEM26. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICEki bo v ponedeljek, 15. maja 2006 ob 15.30,v sejni sobi na Gubčevi 10/a, BrežicePredlagam naslednjiDNEVNI RED:26__seja_vabilo.pdf

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta.
predlog_zapisnika_25__seje_os_27_3__in_3_4_2006_.pdf
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog sklepa o izdaji soglasja k izvedbi investicije obnove Lekarne Brežice.
soglasje_za_lekarno_brezice.pdf
6. Predlog sklepa o začetku priprave novih prostorskih aktov (SPRO in PRO).

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 – 2000.
razveljavitev_pia.pdf
8. Predlog sklepa o uskladitvi cene za storitev "Pomoč na domu".
cene_pnd_2006.pdf
9. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice - drugo branje.
odlok_o_volitvah_v_svete_ks.pdf
10. Predlog sklepa o določitvi lokacije za izgradnjo športne dvorane Brežice.
sportna_dvorana_brezice.pdf
11. Predlog sklepa o postavitvi varnostne ograje na nepremičnini, parc. št. 4112 k.o. Krška vas.
varnostna_ograja.pdf
12. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o predkupni pravici Občine Brežice.
odlok_o_predkupni_pravici.pdf
13. Predlog odloka o oglaševanju v občini Brežice – prvo branje.
odlok_o_oglasevanju.pdf
14. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2005.

15. Nepremičnine:
a) Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice, št. 1,
a_dopolnitev_letnega_programa_prodaje.pdf
b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah št. 402/15 in 402/22 k.o. Župelevec,
b_ukinitev_javnega_dobra.pdf
c) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v lasti Občine Brežice na parcelah št. 402/15in 402/22 k.o. Župelevec,
c_posamezni_program_prodaje.pdf
d) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje poslovnega prostora na Vodnikovi 1, Brežice,
d_posamicni_program_prodaje_vodnikova_1.pdf
e) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Gabrje v lasti Občine Brežice,
e_posamicni_program_prodaje_gabrje.pdf
f) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Križe v lasti Občine Brežice,
f_posamicni_program_prodaje_krize.pdf
g) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Orešje v lasti Občine Brežice,
g_posamicni_program_oresje.pdf
h) Predlog sklepa o posamičnem programu prodaje nepremičnin v k.o. Arnovo selo v lasti Občine Brežice,
h_posamicni_program_prodaje_arnovo_selo.pdf
i) Predlog sklepa o menjavi nepremičnin, ki so v lasti Občine Brežice, v k.o. Župelevec,
i_menjava_nepremicnin_zupelevec.pdf
j) Predlog sklepa o prodaji poslovnega prostora v lasti Občine Brežice na Vodnikovi 1, Brežice,
j_prodaja_vodnikova_1.pdf
k) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Gabrje v lasti Občine Brežice,
k__prodaja_gabrje.pdf
l) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Križe v lasti Občine Brežice,
k__prodaja_gabrje.pdf
m) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Orešje v lasti Občine Brežice,
m__prodaja_oresje.pdf
n) Predlog sklepa o prodaji nepremičnin v k.o. Arnovo selo v lasti Občine Brežice.
n_prodaja_arnovo_selo.pdf
16. Mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki (Prilagamo vlogo OŠ Cerklje ob Krki, medtem ko bo predlog mnenja oblikovala KMVVI in ga vam posredovala do seje sveta).

17. Razno.


S spoštovanjem!


Ivan Molan,l.r.
Župan
Občine Brežice

Vabljeni:
- g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
- g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- g. Boštjan Podgoršek, predsednik Nadzornega odbora,
- ga. Marjetka Kostevc,direktorica Centra za socialno delo Brežice, k 8. tč. dnevnega reda,
- predsednik Sveta KS Cerklje ob Krki, k 9. tč. dnevnega reda,
- predsednik Sveta KS Bizeljsko, k 9. tč. dnevnega reda,
- predstavnik REGION-a Brežice, k 10. tč. dnevnega reda,
- ga. Andreja Urbanč, Mrtvice 19, 8273 Leskovec pri Krškem, k 16. tč. dnevnega reda,
- predstavniki javnih medijev.