Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 10.07.2006

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
OBČINSKI SVET
Datum: 07.07.2006ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE

Sklic 27. seje Občinskega sveta
Na podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na podlagi 2. odstavka 21. čl. in 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,SKLICUJEM27. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE,ki bo v ponedeljek, 17. julija 2006 ob 15.30,v sejni sobi na Gubčevi 10/a, BrežicePredlagam naslednjiDNEVNI RED:27__seja_os_vabilo.pdf
1. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta.
zapisnik_26__seje_os.pdf2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.odgovori_na_pobude_in_vprasanja.pdf
5. Predlog sklepa o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih Občine Brežice.
nadstandardna_sistemizacija_v_vrtcih.pdf
6. Predlog sklepa o izdaji soglasja za zagon investicije dozidava prizidka na stavbi Zdravstvenega doma Brežice, Černelčeva cesta 8.

7. Soglasje k statutu javnega zavoda "Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice".
soglasje_k_statutu_zpt_brezice.pdf
8. Soglasje k Programu dela javnega zavoda "Zavod za podjetništvo in turizem Brežice" za leto 2006.
soglasje_k_letnemu_programu_zpt_brezice.pdf
9. Predlog posamičnega programa prodaje objekta "Stare trgovske šole Brežice".
stara_trgovska_sola_brezice_program_prodaje.pdf
10. Predlog sklepao prodaji "Stare trgovske šole Brežice", Bizeljska cesta 3, s pripadajočimi zemljišči.
stara_trgovska_sola_brezice_sklep_o_prodaji.pdf
11. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Romski zaposlitveni center.

12. Soglasje ustanoviteljic k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje.

13. Zahteva Civilneiniciative Globoko za razveljavitev sklepov Občinskega sveta, sprejetih na 24. redni seji, dne 20.02.2006, o lokalnem partnerstvu z "ARAO" za prostorsko umeščanje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO).
zahteva_civilne_iniciative_globoko.pdf
14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odlokao volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (predlog skupine svetnikov).
odlok_o_volitvah_v_svete_ks.pdf
15. Razno.


Predlog sklepa k 12. točki dnevnega reda bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in vam ga bomo posredovali do seje sveta.S spoštovanjem!Ivan Molan, l.r.
Župan
Občine Brežice


Vabljeni:
- g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
- g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- g. Boštjan Podgoršek, predsednik Nadzornega odbora,
- predstavnik/caObčine Škocjan, k 11. tč. dnevnega reda,
- g. Robert Ostrelič, Kovinarska 11, 8270 Krško, k 12. tč. dnevnega reda,
- predstavnik Civilne iniciative Globoko, k 13. tč. dnevnega reda,
- predsednik Vodstvenega odbora za lokalno partnerstvo (ARAO), k 13. tč. dnevnega reda,
- predstavnik Sveta KSGloboko, k 13. tč. dnevnega reda,
- predstavnik Agencije za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana, k 13. tč. dnevnega reda,
- predstavniki javnih medijev.