Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 06.03.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

Številka: 901-2-/2007
Datum: 02.03.2007


ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE


Sklic 4. seje Občinskega sveta

Na podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na podlagi 2. odstavka 21. čl. in 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,

SKLICUJEM4. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICEki bo v ponedeljek, 12. marca 2007 ob 15.30,v sejni sobi na Gubčevi 10/a, BrežicePredlagam naslednjiDNEVNI RED:1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta.
zapisnik_3__seje_obcinskega_sveta.doc
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Regionalnarazvojna agencija Posavje:

a) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje.
predlog_odloka_o_sprem__in_dop__odloka_o_ustanovitvi_rsrp.doc
b) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje.
predlog_odloka_o_sprem__in_dop__odloka_o_ustanovitvi_srp.doc
c) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje.
predlog_odloka_o_sprem__in_dop__odloka_o_ustanovitvi_zavoda_rrap.doc
6. Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brežice za obdobje 2006 – 2011 in program dela sveta za leto 2007.
program_dela_spvcp.doc
7. Predlog sklepa o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice.
predlog_cen_programov_v_vrtcih.doc
8. Dopolnjen predlog odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007 (drugo branje).

9. Predlog odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Brežice (drugo branje).
predlog_odloka_o_soc__varst__pmoceh.doc
10. Obratovalni čas gostinskih obratov:

a) Predlog pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Brežice,
pravilnik_o_merilih_za_podaljsanje_obrat__casa.doc
b) Predlog sklepa o oprostitvi plačila upravne takse, tako za vlogo kot za odločbo, gostincuoziroma kmetu, ki je prijavil podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v tekočem letu.
sklep_o_oprostitvi_placila_upravne_takse.doc
11. Imenovanja:

a) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svetu Ekonomske in trgovske šole Brežice.

b) Imenovanje člana Odbora za malo gospodarstvo in turizem.

12. Razno.

Gradiva in predloge sklepov k 11. točki dnevnega reda bo pripravlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in vam jih bomo posredovali naknadno.

S spoštovanjem!

Ivan Molan l. r.
Župan
Občine Brežice


Vabljeni:
- g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
- g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- g. Robert Ostrelič, direktor Regionalne razvojne agencije Posavje, k 5. tč. dnevnega reda,
- g. Igor Ilovar, predsednik SPVCP Občine Brežice, Prečna pot 22, 2850 Brežice, k 6. tč. dnevnega reda,
- predstavniki javnih medijev.