Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 04.04.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVAza 5. sejo Občinskega sveta Občine Brežice,
ki bo v ponedeljek, 16. aprila 2007 ob 15.30,
v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta.
1__zapisnik_4__seje_os.doc
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predstavitev projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje.
5__center_vsezivljenjskega_ucenja_posavje.doc
6. Predlog pobude za uvrstitev nove cestne povezave Zelena meja Slovenska vas JP525062 med ureditve državnega pomena.
6__zelena_meja_slovenska_vas.doc
7. 7. Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežice – podaja smernic Občine Brežice.

8. Predlog sklepa opotrditvi dokumenta identifikacije projekta za investicije v komunalno infrastrukturo: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda občine Brežice – Pilotski projekt KRKA.
8__pilotski_projekt_krka.doc
9. Soglasje k letnemu poročilu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice za leto 2006.".
12__letno_porocilo_zavoda_za_podjetnistvo_in_turizem.doc
10. Soglasje k programu dela Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice za leto 2007.
13__program_dela_zavoda_za_podjetnistvo_in_turizem.doc
11. Predlog pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Brežice.
9__dolocitev_podaljsanega_obratovalnega_casa_gostinskih_obratov_in_kmetij.doc
12. Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki med Občino Brežice in MORS-em.

13. Predlog sklepa o uskladitvi cene storitev "Pomoč družini na domu".
10_1__pomoc_druzini_na_domu_sklep.doc 10_2__spremni_dopis_pnd_2007.doc 10_3__porocilo.doc 10_4__izracun_cene_2007.xls
14. Predlog sklepa o potrditvi cenika Zavoda za šport Brežice za uporabo tekmovališč, naprav, rekvizitov in ostalih storitev za izvajanje programov redne vadbe, ki so v javnem interesu.

15. Predlog odloka o turističnih vodnikih turističnega območja občine Brežice (prvo branje).
14__turisticni_vodniki.doc16. Predlog pravilnika o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice.
15__ohranjanje_in_vzpodbujanje_razvoja_kmetijstva.doc
17. Predlog pravilnika o vzpodbujanju podjetništva v občini Brežice.
16__spodbujanje_podjetnistva.doc
18. Predlog pravilnika o sofinanciranju programov aktivnosti turističnih društev in njihovihzvez.
17__sofinanciranje_programov_turisticnih_drustev_in_zvez.doc19. Nepremičnine:
19.1 Predlog sklepa o letnem programu prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev št. 1 k že obstoječemu letnemu programu za leto 2007;
19.2 Posamezni program prodaje nepremičnine parc. št. 300/135 k.o. Velika Dolina;
19.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 759/2 in 759/6, obe k.o Kapele;
19.4 Posamezni program prodaje nepremičnin parc. št. 759/2 in 759/6, obe k.o. Kapele;
19.5 Posamezni program prodaje nepremičnin parc. št. 323/22, 323/23, 323/24, 323/25, 323/43, 329/4, 329/25, 329/85, 329/86 in 329/87, vse k.o. Cerina;
19.6 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1887/15 in 1887/21, obe k.o. Čatež;
19.7 Posamezni program menjave nepremičnin parc. št. 1887/15 in 1887/21, obe k.o. Čatež (last Občine Brežice) za na premičnini parc. št. 87/2.S in 87/3.S, obe k.o.Čatež (solast Povh Jožefa in Olge);
19.8 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na par. št. 745/2 k.o. Kapele;
19.9 Posamezni program menjave nepremičnin parc. št. 745/2 k.o. Kapele (last Občine Brežice) za na premičnini parc. št. 731/4 in 726/4, obe k.o. Kapele (last Jožefa Prosevca);
19.10 Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za parc.št. 654/2 in parc. št. 731/5, obe k.o. Črnc;
19.11 Predlog posamičnega programa prodaje nepremičnin v lasti Občine Brežice v k.o. Krška vsa;
19.12 Predlog Sklepa o prodaji stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Brežice v k.o. Krška vas.

20. Imenovanja:

a) Imenovanje članov Vodstvenega odbora za lokalno partnerstvo.

b) Imenovanje članov svetov javnih zavodov.

21. Razno.

Ivan Molan, l. r.
Župan
Občine Brežice