Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 22.05.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVAza 6. sejo Občinskega sveta Občine Brežice,ki bo v torek, 29. maja 2007 ob 15.30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

0__vabilo_in_dnevni_red.doc1. Potrditev zapisnika 1. dela 5. redne seje Občinskega sveta, ki je bila dne 16.3.2007.
1__zapisnik_1__dela_5__seje_os.doc
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predstavitev Letališča Cerklje ob Krki in Dogovor o medsebojnem sodelovanju med Občino Brežice in MORS-em" v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki (gradivo vam bomo posredovali naknadno).

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka oureditvenem načrtu Terme Čatež (prvo branje).
6_1__un_terme_catez.doc6_2__predlog_odloka.doc 6_3__ureditvena_situacija.pdf
7. Poročilo o delu Vodstvenega odbora za lokalno partnerstvo (ARAO) (poročilo bo podano na seji).

8. Nepremičnine:
a) Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev 3, k že obstoječemu letnemu programu prodaje v k.o. Gabrje.
b) Predlog posameznega programa prodaje nepremičnine parc, št. 784/1 k.o. Gabrje,
c) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 759/2 in 759/6, obe k.o. Kapele;
d) Posamezni program odtujitve nepremičnine parc. št. 759/2 k.o. Kapele;
e) Posamezni program odtujitve nepremičnine parc. št. 759/6 k.o. Kapele;
f) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (parc. št. 745/2 k.o. Kapele)
g) Posamezni program menjave nepremičnin parc. št. 754/2 k.o. Kapele (last občine Brežice) za nepremičnine parc. št. 731/4 in 726/4 (obe k.o. Kapele);
h) Predlog posamičnega programa upravljanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Brežice – "Stara mestna hiša".

9. Predlog sklepa o soglasju k zahtevku za novo ceno komunalnih storitev za čiščenje odpadnih in padavinskih voda za območje občine Brežice.
9_0__nova_cena_komunalnih_storitev.doc
9_1__izracun_cene.xls
9_2__obremenitev_druzine_maj_2007.xls
10. Predlog odloka o turističnih vodnikih turističnega območja občine Brežice (drugo branje).
10__odlok_o_turisticnih_vodnikih.doc
11. Predlog sklepa o soglasju k pogodbi o donaciji in zagotavljanju pogojev za ustanovitev in zagon Fakultete za turizem Univerze v Mariboru s sedežem v Brežicah ter pogojev za izvajaje njenih študijskih in raziskovalnih programov.
11__predlog_sklepa.doc
12. Predlogi sklepov o sprejetju Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odlokov o preoblikovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Brežice in sicer za:
-12_0__predlogi_sklepov.doc
12.1. Glasbena šola Brežice;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_1__odlok_glasbena_sola.doc
12.2. OŠ Artiče;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1-dosedanja sprememba 2- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_2__odlok_os_artice.doc
12.3. OŠ Bizeljsko;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_3__odlok_os_bizeljsko.doc12.4. OŠ Brežice;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_4__odlok_os_brezice.doc12.5. OŠ Cerklje ob Krki;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1-dosedanja sprememba 2- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_5__odlok_os_cerklje.doc
12.6. OŠ Dobova;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1-dosedanja sprememba 2- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_6__odlok_os_dobova.doc
12.7. OŠ Globoko;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1-dosedanja sprememba 2- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_7__odlok_os_globoko.doc12.8. OŠ Pišece;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_8__odlok_os_pisece.doc
12.9. OŠ Velika Dolina;
-osnovni odlok-dosedanja sprememba 1- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_9__odlok_os_velika_dolina.doc
12.10. Vrtec Mavrica Brežice;
-osnovni odlok- novi predlog sprememb in dopolnitev:12_10__odlok_vrtec_mavrica_brezice.doc
13. Imenovanja:
a) Imenovanje direktorja Mc Brežice.
b) Imenovanje članov Sveta Območne izpostave JSKD Brežice.

14. Predlog odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Brežice (prvo branje).
14__odlok_o_obcinskih_javnih_cestah.doc
15. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2006.

16. Razno.


S spoštovanjem!
Ivan Molan l. r.
Župan
Občine Brežice


Vabljeni:
- g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
- g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- g. Stane Preskar, predsednik Vodstvenega odbora za lokalno partnerstvo (ARAO), k 7. tč dnevnega reda,
- predstavniki javnih medijev.