Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 29.06.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA za 7. sejo Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 9. julija 2007 ob 15.30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah

0__vabilo_in_dnevni_red.doc1. Potrditev zapisnikov:a) nadaljevanja 5. redne seje Občinskega sveta,
1_1__zapisnik_nadaljevanja_5__redne_seje_os.doc b) 6. redne seje Občinskega sveta in
1_2__zapisnik_6__redne_seje_os.doc c) 1. izredne seje Občinskega sveta.
1_3__zapisnik_1__izredne_seje_os.doc 2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog odloka o lokacijskem načrtu za čistilno napravo Globoko.
5__odlok_o_ln_za_cistilno_napravo_globoko.doc6. Predlog sklepa o zagotovitvi dodatnih proračunskih sredstev v planu proračuna Občine Brežice za leto 2007.
6__predlog_sklepa_o_zagotovitvi_dodatnih_proracunskih_sredstev.doc 7. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) za izgradnjo Športne dvorane ob OŠ Brežice z ureditvijo zunanjih športnih površin ter prestavitvijo nadkritega rokometnega igrišča.
7a__diip_sportna_dvorana_ob_os_brezice.doc 7b__diip_predlog_sklepa.doc 8. Predlog sklepa o potrditvi nadstandardne sistemizacije v vrtcih občine Brežice.
8a__obrazlozitev.doc 8b__predlog_sklepa.doc
9. Predlog pravilnika o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice.
9__pravilnik.doc 10. Predlog sklepa o pooblastitvi župana Občine Brežice za podajo ocen ter soglasijk delovni uspešnosti direktorjev oz. ravnateljev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Brežice.
10__pooblastilo_zupanu.docPriloge: odredba in pravilniki
pravilniki_net_delovna_uspesnost_direktorjev.xls
11. Predlog odloka o opravljanju lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave,izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v občini Brežice (prvo branje).
11__predlog_odloka.doc
12. Razno.

S spoštovanjem!
Ivan Molan, l.r.
Župan
Občine Brežice