Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 25.09.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA za 8. sejo Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 1. oktobra 2007 ob 15.30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah.

vabilo_in_dnevni_red.doc1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta.
zapisnik_7__redne_seje_os.doc
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

5. Predlog sklepa o podelitvi oktobrskih nagrad in priznanj Občine Brežice v letu 2007.

6. Predlog poročila o realizaciji plana proračuna Občine Brežice za obdobje januar-junij 2007.

7. Prelog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007.

8. Predlog odloka o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v občini Brežice.
predlog_odloka_o_komunalnem_prispevku.doc
9. Predlog letnega programa upravljanja s stvarnim premoženjem v lasti Občine Brežice za leto 2007.
letni_program_upravljanja_s_stvarnim_premozenjem.doc
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu UND5 in UND4 Dobova.
und_5_in_und_4_dobova.doc
11.Nepremičnine:
11.1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 k.o. Cerina;
11_1__predlog_sklep_u_ukinitvi_javnega_dobra_cerina.doc
11.2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež;
11_2__predlog_sklepa.doc
11.3. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje;
11_3__ukinitev_javnega_dobra_k_o__podgorje.doc
11.4. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 6 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2007;
11_4__letni_program_6.doc
11.5. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 7 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2007.
11_5__letni_program_7.doc
12. Razno.

Gradiva in predloge sklepov k 5. točki dnevnega reda bo pripravlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in vam jih bomo posredovali naknadno.