Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 19.11.2007

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

PREDLOG DNEVNEGA REDA IN GRADIVA za 9. sejo Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 26. novembra 2007 ob 15.30, v sejni sobi na Gubčevi 10/a v Brežicah.

vabilo_in_dnevni_red.doc1. Potrditev zapisnikov 8. redne seje, 1. dopisne seje in 2. izredne seje Občinskega sveta.
zapisnik_8__redne_seje_os.doc zapisnik_1__dopisne_seje_os.doc zapisnik_2__izredne_seje_os.doc
2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.

3. Določitev dnevnega reda.

4. Vprašanja in pobude članovobčinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.
preglednica.xls
5. Predlog odloka o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje.
5__odlok_o_ustanovitvi_rsrp.doc
6. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje.
6__odlok_o_ustanovitvi_srp.doc
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice.
7__odlok_o_spremebah_in_dopolnitvah_odloka_zpt.doc
8. Predlog odloka o proračunu občine Brežice za leto 2008.

proracun_2008in2009_predstavitev.pdf

odlok_o_proracunu_2008.doc

obrazlozitev_k_odloku_o_proracunu_obcine_brezice_za_leto_2008.doc

predlog_proracuna_2008_splosni_del_.pdf

predlog_proracuna_2008_posebni_del_.pdf

9. Predlog odloka o proračunu občine Brežice za leto 2009.

odlok_o_proracunu_2009.doc

obrazlozitev_k_odloku_o_proracunu_obcine_brezice_za_leto_2009.doc

predlog_proracuna_2009_splosni_del_.pdf

predlog_proracuna_2009_posebni_del_.pdf

10. Predlog odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice - prvo branje.
10__odlok_o_gjs.doc
11. Predlog odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Brežice, Krško in Sevnica.11__odlok_o_skupnem_prekrskovnem_organu.doc
12. Predlog pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih programov v Občini Brežice.
pravilnik_o_sofinanciranju_lkp.doc
13. Predlog pravilnika za izbor in sofinanciranje programov športa v občini Brežice.
13_a__pravilnik_2007.doc 13_b__dosedanji_pravilnik.doc
14. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice.

15. Nepremičnine:
15.1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1591/3 k.o. Cerina;

15.2. Predlogi sklepov o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Stojanski vrh, k.o. Sela ink.o. Sromlje;

15.3. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 8 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2007.

15.4. Predlog letnega programa prodaje premoženja v lasti Občine Brežice – dopolnitev številka 9 k že obstoječemu letnemu programu prodaje za leto 2007.

16. Razno.