Gradivo za občinski svet

__________________________________________________________________

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 15.12.2014

          Dodatno gradivo 09.12.2014

__________________________________________________________________

29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 21.07.2014

          Dodatno gradivo 11.07.2014 

          Dodatno gradivo 18.07.2014

__________________________________________________________________

5. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 03.07.2014

 

__________________________________________________________________

28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 19.05.2014

          Dodatno gradivo 16.05.2014 

 

__________________________________________________________________

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 07.04.2014

          Dodatno gradivo 03.04.2014

          Dodatno gradivo 04.04.2014

 

__________________________________________________________________

26. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 27.01.2014

          Dodatno gradivo 21.01.2014

          Dodatno gradivo 24.01.2014

 

__________________________________________________________________

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 25.11.2013

          Dodatno gradivo 22.11.2013

          Dodatno gradivo 25.11.2013

 

__________________________________________________________________

24. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 23.09.2013

          Dodatno gradivo 16.09.2013

          Dodatno gradivo 23.09.2013

          Stališča in predlogi delovnih teles

 

__________________________________________________________________

4. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 26.08.2013

          Dodatno gradivo 26.08.2013

 

__________________________________________________________________

23. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.07.2013

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja VSŠ Brežice

Sklep o podaji mnenja o kandidatu za ravnatelja Gimnazije Brežice

Stališča in predlogi delovnih teles...

Dopolnitev mnenja k DPN za cestno povezavo od Krškega do Brežic

 

__________________________________________________________________

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 20.05.2013

 

__________________________________________________________________

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 08.04.2013

          DIIP POSAVSKA ŠPAJZA 2012- marec 2013

 

          INVESTICIJSKI PROGRAM_popr 3_2013

 

__________________________________________________________________

3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.02.2013

 

__________________________________________________________________

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 17.01.2013

          Dodatno gradivo 11.01.2013

          Dodatno gradivo 15.01.2013

 

__________________________________________________________________

6. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 28.12.2012

          Novelacija investicijskega programa

 

__________________________________________________________________

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 10.12.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 10.12.2012

 

__________________________________________________________________

18. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 18.10.2012

          Dodatno gradivo

          Dodatno gradivo 15.10.2012

__________________________________________________________________

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE 24.09.2012

          Dodatno gradivo

__________________________________________________________________

datum: 14.10.2005

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

OBČINA BREŽICE
OBČINSKI SVET
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

Datum: 14.10.2005ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE


Sklic 22. seje Občinskega sveta

Na podlagi 1. odstavka 18. čl. in 2. odstavka 20. čl. Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter napodlagi 2. odstavka 21. čl. in 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, z dne 23.12.1999,


SKLICUJEM

22. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE,

ki bo v ponedeljek, 24. oktobra 2005 ob 16.00 uri,
v Veliki konferenčni dvorani Hotela Terme
v TERMAH ČATEŽ, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi


Predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta.
predlog_zapisnika_21__seje_os.pdf2. Poročilo o opravljenih nalogah po zadnji seji sveta ter o izvrševanju sklepov sveta.
3. Določitev dnevnega reda.
4. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.
5. Spremembe in dopolnitve "Ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice – Ulica pod obzidjem, Levstikova ulica" - drugo branje.
6. Predlog sklepa o izdelavi projektne dokumentacije za OŠ Globoko.
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice.
8. Predlog sklepa o soglasju k spremembam statuta Zdravstvenega doma Brežice.
9. Predlog Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice.
10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja za člane Sveta Zavoda za turizem občine Brežice.
11. Predlog sklepa o določitvi predloga kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem.
12. Razno.

Seja je sklicana v TERMAH Čatež na pobudi generalnega direktorja, g. Mladena Kučiša, ki želi članom Občinskega sveta predstaviti vizijo razvoja družbe TERME Čatež in ponazoriti možnosti sodelovanja med družbo in Občino Brežice.

Gradiva in predloge sklepov k 11. in 12. točki dnevnega reda bo pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in vam jih bomo posredovali do seje sveta.


S spoštovanjem!Ivan Molan, l.r.
Župan
Občine Brežice


Vabljeni:
- g. Mladen Kučiš, generalni direktor TERME ČATEŽ d.d.
- g. Darko Bukovinski, načelnik Upravne enote Brežice,
- g. Aleksander Denžič, direktor občinske uprave Občine Brežice,
- vodje oddelkov občinske uprave Občine Brežice,
- predstavnik Projektivnega biroja REGION d.o.o, Brežice, k.5. tč. dnevnega reda,
- g. Toni Horžen, direktor RC Brežice, k 9. tč. dnevnega reda,
- g. Boštjan Podgoršek, predsednik Nadzornega odbora,
- predstavniki javnih medijev.